Till start

Vårdgivarguiden

Region Stockholm erbjuder screening för tidig upptäckt av bukaortaaneurysm för alla 65-åriga män som bor inom regionen. Screeningundersökningen görs med ultraljud. Syftet är att förebygga bristning av bukaortaaneurysm, som i tre fjärdedelar av fallen har dödlig utgång. Bukaortaaneurysm ger ytterst sällan upphov till några besvär eller symtom innan de brister.  Med anledning av att sjukdomen är fem till sex gånger vanligare hos män än hos kvinnor, erbjuds endast män att delta i screeningen.

Vetenskapliga undersökningar har visat att 65 år är den optimala åldern för att i tid upptäcka bukaortaaneurysm. Därför skickas ett engångserbjudande om deltagande i screening till de män i Region Stockholm som under kalenderåret fyller 65 år. Om män i andra åldrar, eller kvinnor, skulle uttrycka oro eller ha symtom som de tror kan bero på bukaortaaneurysm, ska de hänvisas till sin husläkare. När det gäller personer med riskfaktorer för bukaortaaneurysm är det viktigt att överväga ultraljudsundersökning.

Ultraljudsundersökningen är avgiftsfri och frivillig. Erfarenheten sedan år 2010 då screeningprogrammet infördes, är att nästan 80 procent av regionens 65-åringar deltar i screeningen. Cirka 11 000 män omfattas av screeningen varje år och ungefär 15 av 1000 undersökta förväntas ha bukaortaaneurysm.

Screeningprogrammet är politiskt beslutat och administreras i Region Stockholm av Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland. Screeningprogrammet utvärderas och kvalitetssäkras regelbundet.

Screeningundersökning av utomlänspersoner

Kontakt för vårdgivare

Carina Litorell|Sjuksköterska

Kontakt för patienter

Den som kallats till screening för tidig upptäckt av bukaortaaneurysm kan boka om sin tid eller meddela att han inte vill delta på flera sätt:

  • Via telefon till Enheten för cancerprevention och screening
  • Via mejl till 

    Screeningverksamheten

  • Via telefon eller mejl till den ultraljudsenhet som personen är kallad till
  • Via e-tjänsterna på 1177.se
  • Uppdaterad: 11 december 2023

  • Faktagranskad: 11 december 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Stina Fuentes, regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, hälso- och sjukvårdsförvaltningen