Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm ger sedan 1 januari 2019 bidrag till patienter som startar sin dialysbehandling i hemmet efter 65 års ålder för att täcka de merkostnader det innebär i form av till exempel ökad sophämtning, el- och vattenförbrukning.

Anledningen är att dessa patienter inte är berättigade till merkostnadsersättning från försäkringskassan för de merkostnader som kan uppkomma i samband med funktionsnedsättning (tidigare statlig handikappersättning), så som personer som inleder behandlingen innan 65 år. Region Stockholm erbjuder bidraget för att ge alla patienter samma villkor oavsett i vilken ålder dialys i hemmet påbörjas.

Bidraget är detsamma som den lägsta nivån på merkostnadsersättning från försäkringskassan.

Kriterier för bidraget

 • Patienten ska vara folkbokförd i Stockholms län.
 • Patienten ska påbörja dialysbehandling i hemmet efter fyllda 65 år.
 • Läkarintyg eller intyg från patientansvarig sjuksköterska som styrker att patienten själv eller med närstående kan hantera sin dialysbehandling i hemmet.

Ansökan

Patienten skickar ansökan till:

Enheten för individuella vårdärenden (IVÄ)|Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Box 30017, 104 25 Stockholm

Ansökan bedöms och beviljas om kriterierna är uppfyllda. Beslutet skickas till patienten. Beslutet gäller i 24 månader och patienten själv ansvarar för att inkomma med ny ansökan när beslutets giltighetstid har gått ut.

Utbetalning

 • Utbetalning kan endast ske till patient och sker månadsvis.
 • Första utbetalning sker tidigast månaden som ansökan inkommer.
 • Bidraget är detsamma som den lägsta nivån på merkostnadsersättning från försäkringskassan. Under 2024 motsvarar summan 1432 kr per månad.
 • Om rätten till bidrag förändras eller den bidragsberättigade avlider betalas bidraget endast ut under innevarande månad.

Kontakt

Vid frågor om bidraget kontakta:

Maria Lundström

Gabriella Appel

 • Uppdaterad: 10 april 2024

 • Faktagranskad: 4 december 2023

 • Redaktör: Stina Wernstedt

 • Faktagranskare: Maria Lundström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen