Till start

Vårdgivarguiden

Ingen patient ska drabbas av skador som kan undvikas i samband med vård och behandling. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har publicerat flera rapporter utifrån markörbaserad journalgranskning som ni kan läsa mer om här:

Av SKR:s rapporter framgår att mellan 10 och 15 procent av sjukhusvårdade patienter drabbas av någon form av skada. Vårdskador, det vill säga skador som hade kunnat undvikas, medför inte sällan ett stort mänskligt lidande och höga kostnader.

SKR rapporterar också att de vanligast förekommande skadetyperna är vårdrelaterade infektioner, kirurgiska och läkemedelsrelaterade skador. Även blåsöverfyllnad och trycksår är vanliga skador.

Oavsett de ekonomiska kostnaderna för samhållet är det ändå den patient som drabbas som betalar det högsta priset. Patienter som har många kontakter med vården löper högre risk att drabbas av skador. Dit hör till exempel äldre multisjuka, kroniskt sjuka och patienter inom psykiatrin.

Läs mer om vårdskador

Socialstyrelsen har under sin portal Samlat stöd för patientsäkerhet läsvärd information om risker och vårdskador.

Du kan också läsa vidare på SKR:s hemsida:.

  • Uppdaterad: 29 oktober 2020

  • Faktagranskad: 29 oktober 2020

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Anna Lundin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen