Till start

Vårdgivarguiden

För att främja kontinuitet och långsiktighet i patientsäkerhetsarbetet, både nationellt och regionalt, finns ett antal strategier och handlingsprogram. Vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal kan få stöd och hjälp av dessa i det dagliga förebyggande arbetet mot vårdskador. På denna sida finns centrala handlingsprogram och strategier för patientsäkerhet.

Av dessa strategier och program är det bra att känna till bland annat:

Handlingsprogram för att minska vårdrelaterade infektioner i hälso- och sjukvården

Handlingsprogrammet för vårdrelaterade infektioner syftar till att ge vårdgivare vägledning i arbetet med att förebygga vårdrelaterade infektioner i Region Stockholms hälso- och sjukvård.

Detta handlingsprogram utgör ett led i en samlad satsning och styrning av aktiviteter för att nå de mål som är kopplade till nollvisionen för vårdskador.

Medicinsk prioritering av enkelrum

En prioriterad del i patientsäkerhetsarbetet är att minska smittspridning i vården och därmed förekomsten av vårdrelaterade infektioner.

Riktlinjer för läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar är en metod för kartläggning av en patients samtliga ordinerade och använda läkemedel i syfte att säkerställa en korrekt och aktuell läkemedelslista. Dokumenten nedan klarlägger syfte och riktlinjer i Region Stockholm för hur läkemedelsgenomgångarna bör fungera. Särskild information finns angående patienter som fyllt 75 år.

Riktlinjerna gäller för öppen och sluten vård, inklusive hemsjukvård och särskilda boenden. Riktlinjerna är ett stöd till vårdgivare vid uppfyllande av avtal, tilläggsavtal och förfrågningsunderlag.

Dokumentet innehåller riktlinjer för läkemedelsgångar i Region Stockholm. Från 2013-03-01.

Läkemedelsstrategi

Stockholms läns läkemedelsstrategi för 2013-2017 är ett stöd inför planering av verksamhet och stöd vid beslut gällande läkemedel. Den ska ge regionen stöd i vilka satsningar som bör prioriteras och vilka verksamheter som behöver struktureras om.

Här presenteras strategi och målbild för förbättrad läkemedelsanvändning i Region Stockholm under åren 2018-2022.

SKR:s ramverk för patientsäkerhet

SKR har, i samverkan med representanter från regioner i Sverige, tagit fram ett nationellt ramverk för patientsäkerhet. Detta ramverk ger en helhetsbild över patientsäkerhetsområdet och en struktur för patientsäkerhetsarbetet på makro-, meso- och mikronivåerna i hälso- och sjukvården.

  • Uppdaterad: 29 oktober 2020

  • Faktagranskad: 29 oktober 2020

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Anna Lundin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen