Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sammanhållen journalföring innebär att vårdgivare tillgängliggör sina journaluppgifter för varandra. En av förutsättningarna är att både den vårdgivare som tillgängliggör journaluppgifter och den som tar del av dessa har ingått avtal om, och är tekniskt anslutna till, sammanhållen journalföring.   

Nyttor och effekter

Stärkt patientsäkerhet

Vårdgivare får direktåtkomst till medicinsk information från andra vårdgivare. Patienten behöver inte återge hela sin vårdhistorik vid varje ny vårdkontakt.

Effektivare flöden för vårdövergångar mellan vårdgivare

Behörig personal i nästa led i vårdkedjan kan direkt ta del av journalinformation. Både landsting och kommunal hälso- och sjukvård kan exempelvis ta del av information om patienter som växlar mellan att vårdas på sjukhus, i hemmet och på olika former av boenden. Detta ställer krav på att patientjournalerna hålls uppdaterade.

Tidsbesparande

Sammanhållen journalföring minskar antal fax- och telefonförfrågningar om patienter från andra vårdgivare och är därmed tids- och arbetsbesparande.

Patientdatalagen

Sammanhållen journalföring styrs av patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40).

Patientrelation och samtycke krävs

För att kunna ta del av andra vårdgivares journaluppgifter krävs det att vårdgivaren:

 • har patientens aktiva samtycke till att ta del av informationen
 • har en aktuell patientrelation med patienten
 • har ett behov av informationen för att kunna ge rätt vård

Vårdgivaren behöver inte få en permanent beslutsoförmögen patients aktiva samtycke till att få ta del av hens uppgifter eller för att tillgängliggöra hens uppgifter via sammanhållen journalföring. Detta förutsätter dock att patientens inställning i frågan så långt det går är klarlagd och att det inte finns någon anledning att tro att hen skulle ha motsatt sig detta.

Nödöppning

I en nödsituation då patienten är medvetslös eller alltför medtagen för att ge sitt samtycke finns det möjlighet för vårdpersonalen att få tillgång till patientens journaluppgifter via sammanhållen journalföring utan hens samtycke. Den aktuella vårdgivaren får veta vilken eller vilka vårdgivare som har gjort uppgifterna tillgängliga. Om vårdgivaren därefter bedömer att uppgifterna kan ha betydelse för den nödvändiga vården av patienten får vårdgivaren ta del av dessa uppgifter.

I vissa fall kan det finnas spärrade uppgifter om en patient. I en nödsituation då patienten inte själv kan häva spärren kan vårdgivaren ta del av uppgifter om vilken eller vilka vårdgivare som har spärrat uppgifterna. Om vårdgivaren därefter bedömer att de spärrade uppgifterna har betydelse för den nödvändiga vården av patienten får vårdgivaren begära att den vårdgivare som har spärrat uppgifterna tillfälligt häver spärren.

Skyldigheter att informera patienterna

Vårdgivaren är skyldig att informera patienten om sammanhållen journalföring innan patientuppgifterna görs tillgängliga för andra vårdgivare. Vårdpersonal ska ha god kunskap om funktioner och nytta av sammanhållen journalföring och ska kunna svara på frågor från patienter och informera om bland annat:

 • anledningen till att man börjar med sammanhållen journalföring
 • vad sammanhållen journalföring innebär i praktiken
 • att registrering om vem som inhämtat uppgifter sker och därmed loggas
 • att utdrag ur loggen är möjlig
 • att man kan spärra sin journal för andra vårdgivare
 • vart man vänder sig för att spärra uppgifter i journalen, eller för att häva spärren.

Information till patienter kan exempelvis ges:

 • i broschyrer och anslag i väntrummen
 • när man kallar patienten till besök
 • muntligen vid besök hos vårdgivaren
 • på olika språk (åtminstone de som är vanligast i området).

Spärr och loggning

Vid sammanhållen journalföring kan patienten begära att uppgifter spärras och inte är åtkomliga för andra vårdgivare. En patient kan när som helst begära att den vårdgivare som har spärrat uppgifterna häver spärren.

Barn och ungdomar som har uppnått tillräcklig ålder och mognad kan spärra sina uppgifter. Det är vårdpersonalen som måste bedöma om barnet har uppnått sådan ålder och mognad. Vårdnadshavare kan enligt patientdatalagen inte spärra uppgifter i sina barns journaler.

Logg

Varje gång någon läser i en journal registreras det och loggas. Denna logg har patienten rätt att ta del av. Det åligger också varje vårdgivare att ha regelverk och rutiner för regelbunden uppföljning av användandet, exempelvis genom stickprovskontroller.

Vårdgivarens informationsplikt

Vårdgivarens informationsplikt innebär bland annat plikten att informera om att man är ansluten till sammanhållen journalföring, varför samt för vilka andra vårdgivare som uppgifterna görs tillgängliga.

Om du arbetar hos en vårdgivare som omfattar flera vårdcentraler, kliniker och sjukhus och därmed kan ta del av journaluppgifter hos dessa utan att tillämpa sammanhållen journalföring, är det viktigt att även informera patienter om detta.

Sammanhållen journalföring i Region Stockholm

Inom Region Stockholm finns ett antal system för sammanhållen journalföring som vårdgivarna kan delta i, bland annat

 • journalsystemet TakeCare
 • Bild- och funktionstjänsten (BFT) som lagrar/visar röntgeninformation
 • röntgeninformationssystem (text) som används inom mammografiscreening vid Region Stockholms bröstcentrum
 • Nationell patientöversikt (NPÖ) som gör att behörig vårdpersonal kan ta del av viss journalinformation som registrerats hos andra landsting, kommuner och privata vårdgivare i hela landet.

Informationsmaterial

Vårdgivare ska upplysa patienter om att man deltar i sammanhållen journalföring. För att öka enhetligheten i informationen finns ett gemensamt, juridiskt granskat, informationsmaterial om sammanhållen journalföring.

Materialet till vårdpersonal kan användas fritt och anpassas efter den egna verksamheten. Det är däremot inte tillåtet att ändra texter/bilder eller avsändaren i broschyren eller på affischen till patienter.

Broschyr och affisch på svenska kan beställas

Klicka på länken nedan för broschyr respektive affisch, klicka därefter på knappen beställ och fyll så i formuläret. Materialet levereras till den adress du angivit.

Du kan även ladda ner pdf:er av materialet direkt.

Översättningar av patientbroschyren

Broschyren är översatt till 14 språk och pdf:er med översättningarna kan laddas ner och/eller skrivas ut. Klicka på länken "Översättningar patientbroschyr..." nedan och välj språk genom att klicka på knappen längst upp till höger.

Kontakt

Avdelningen digitalisering och IT

 • Uppdaterad: 27 februari 2019

 • Faktagranskad: 15 april 2018

 • Redaktör: Irina Öström Zetterman

 • Faktagranskare: Eva Norrman, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen