Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sammanhållen journalföring är ett sätt för olika vårdgivare att under vissa förutsättningar ta del av varandras vårddokumentation. Det gör det möjligt för en vårdgivare att via ett elektroniskt system ge eller få direktåtkomst till uppgifter hos en annan vårdgivare. Mer information finns på Socialstyrelsens webbplats.

Patientdatalagen

Sammanhållen journalföring regleras huvudsakligen i 6 kapitlet patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården.

Lagens syfte är att öka patientsäkerheten med bibehållet skydd för den personliga integriteten. Här finns bestämmelser om hur vårdgivare ska behandla personuppgifter inom hälso- och sjukvården och hur patientjournal ska föras.

Förutsättningar

När uppgifter lämnas ut från en vårdgivare till en annan, ansvarar den utlämnande vårdgivaren för att varje utlämnande av patientuppgifter är förenligt med bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt. Enligt regelverket för sammanhållen journalföring är det tillåtet att göra patientuppgifter tekniskt tillgängliga för flera andra vårdgivare, redan innan det uppstått något faktiskt behov av att lämna ut uppgifterna till någon av dem.

För att göra uppgifter tekniskt tillgängliga för andra vårdgivare krävs att:

 • Vårdgivarna har kommit överens om sammanhållen journalföring.
 • Patienten har informerats om vad den sammanhållna journalföringen innebär.
 • Patienten inte har motsatt sig att uppgifterna görs tillgängliga (opt-out).

För att en vårdgivare ska få ta del av patientuppgifter som en annan vårdgivare gjort tillgänglig genom sammanhållen journalföring krävs som huvudregel att:

 • Det finns en aktiv patientrelation med vårdgivaren.
 • Uppgifterna kan antas ha betydelse för att ge vård och behandling.
 • Patienten samtycker till det (opt-in).

Patientens samtycke

Vårdgivaren behöver inte få en permanent beslutsoförmögen patients aktiva samtycke till att få ta del av uppgifter eller för att tillgängliggöra uppgifter via sammanhållen journalföring. Detta förutsätter dock att patientens inställning i frågan så långt det går är klarlagd och att det inte finns någon anledning att tro att patienten skulle ha motsatt sig detta.

I en nödsituation då patienten är medvetslös eller alltför medtagen för att ge sitt samtycke finns det möjlighet för vårdpersonalen att få tillgång till patientens journaluppgifter via sammanhållen journalföring utan patientens samtycke, så kallad nödöppning.

Gällande barn så krävs inte vårdnadshavarens samtycke, däremot ska barnets eget samtycke inhämtas då vården anser att barnet kan göra ett informerat ställningstagande med hänsyn till barnets ålder och mognad.

Spärr

Patienten kan begära att uppgifter spärras och således inte blir åtkomliga för andra vårdgivare. En sådan begäran ska hanteras skyndsamt och ombesörjs av respektive vårdgivare. För att häva en spärr gäller samma förfarande.

Barn och ungdomar som har uppnått tillräcklig ålder och mognad kan begära att spärra sina uppgifter. Det är vårdpersonalen som bedömer om barnet har uppnått sådan ålder och mognad. Vårdnadshavare kan inte spärra uppgifter i sina barns journaler.

Logg

Varje gång någon tar del av information i en digital patientjournal registreras det och loggas. Denna logg har patienten rätt att ta del av i ett så kallat loggutdrag. Detta ska hanteras skyndsamt och ombesörjas av respektive vårdgivare.

Alla vårdgivare ska ha systematisk logguppföljning, vilket betyder att de ska systematiskt kontrollera om det sker obehörig åtkomst till patientuppgifter.

Informationsplikt

Vårdgivaren är skyldig att informera patienten om sammanhållen journalföring. Informationen kan finnas i kallelsebrev, i väntrum och ges muntligt.

Vårdpersonal ska kunna svara på frågor från patienter om sammanhållen journalföring och möjligheten till loggutdrag och spärrar.

Sammanhållen journalföring i Region Stockholm

Inom Region Stockholm finns ett antal system för sammanhållen journalföring som vårdgivarna kan delta i, bland annat

 • journalsystemet TakeCare
 • Bild- och funktionstjänsten (BFT) som lagrar/visar röntgeninformation
 • röntgeninformationssystem (text) som används inom mammografiscreening vid Region Stockholms bröstcentrum
 • Nationell patientöversikt (NPÖ) som gör att behörig vårdpersonal kan ta del av viss journalinformation från andra regioner, kommuner och privata vårdgivare i hela landet
 • Journalsystemet Obstetrix för mödrahälsovård och förlossning
 • Journalsystemet Frapp för prehospital vård

Informationsmaterial

Vårdgivare ska upplysa patienter om att man deltar i sammanhållen journalföring. För att öka enhetligheten i informationen finns ett gemensamt, juridiskt granskat, informationsmaterial om sammanhållen journalföring.

Det är viktigt att vårdgivare kompletterar informationsmaterialet med vad som gäller i den egna verksamheten. Det är inte tillåtet att ändra texter/bilder eller avsändaren i broschyren eller på affischen till patienter.

Broschyr och affisch på svenska kan beställas

Klicka på länken nedan för broschyr respektive affisch, klicka därefter på knappen beställ och fyll så i formuläret. Materialet levereras till den adress du angivit.

Du kan även ladda ner pdf:er av materialet direkt.

Översättningar av patientbroschyren

Broschyren är översatt till 14 språk och pdf:er med översättningarna kan laddas ner och/eller skrivas ut. Klicka på länken "Översättningar patientbroschyr..." nedan och välj språk genom att klicka på knappen längst upp till höger.

Kontakt

Avdelningen digitalisering och IT

 • Uppdaterad: 15 mars 2022

 • Faktagranskad: 21 oktober 2022

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Annika Dyrén, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen