Till start

Vårdgivarguiden

"Det försäkringsmedicinska kunskapsområdet innefattar medicinsk undersökning och utredning, bedömning av funktionstillstånd och aktivitetsnivå samt förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser kopplat till försäkringsmässiga ställningstaganden och hur dessa påverkar individen.

Utgångspunkten är tvärvetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet samt det ömsesidiga förhållandet mellan sjuklighet, medicin och försäkringssystem."

                 (Kunskapsområdet försäkringsmedicin har definierats av Nationellt                                Försäkringsmedicinskt Forum 2017)

Försäkringsmedicinska bedömningar

Bedömning och utfärdande av intyg vid sjukskrivning är den vanligaste försäkringsmedicinska åtgärden inom hälso- och sjukvården. I bedömningen ingår att ta ställning till om patientens sjukdom eller skada medför en funktionsnedsättning som leder till arbetsoförmåga, att prognosticera tid för återgång i arbete samt att bedöma behov av åtgärder som leder till att patienten återfår arbetsförmåga.

Bedömningarna kommuniceras vanligen via intyg till patientens arbetsgivare eller Försäkringskassan, som behöver det medicinska underlaget för att fatta beslut om ersättning eller arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder. Arbetsförmedlingen eller Socialtjänsten kan också vara mottagare av intyget.

Utöver sjukskrivning kan försäkringsmedicinska bedömningar vara aktuella vid funktionsnedsättning orsakad av sjukdom eller skada.

Det kan delas upp i:

  • Statligt reglerade försäkringar, till exempel assistansersättning, handikappersättning och tillfällig föräldrapenning vid sjukt barn
  • Privat tecknade försäkringar som ger ersättning vid skada, sjukdom eller dödsfall, till exempel livförsäkring och trafikförsäkring
  • Försäkringar som skyddar mot skadeståndsanspråk vid skada eller sjukdom, till exempel patientförsäkringen, läkemedelsförsäkringen och läkares ansvarsförsäkring.

Försäkringsmedicinskt ansvar

Läkaren har det medicinska ansvaret, vilket inkluderar försäkringsmedicinska ställningstaganden och utlåtanden. Andra professioner inom vårdteamet bidrar med specifik kompetens, för att åstadkomma en väl fungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. Det innebär bland annat att enbart läkare och tandläkare får utfärda läkarintyg/ läkarutlåtanden.

Av de övergripande principerna i Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd framgår att det försäkringsmedicinska uppdraget ska integreras i det medicinska uppdraget - som en del av vård och behandling. Det betyder att försäkringsmedicinska bedömningar ska ske som en del av patientens vård och behandling och hanteras med samma systematik, kvalitet och professionalitet som andra åtgärder.

Sjukvårdshuvudmannen ansvarar för att det finns system och ledningsstruktur för ansvarsfördelning, kompetensutveckling och kvalitetsuppföljning av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, så att vården kan leva upp till kraven om god vård på lika villkor enligt gällande lagstiftning.

Kompletterande avvikelseprocess

Vårdgivaren ska hantera avvikelser inom försäkringsmedicin på samma sätt som inom vård och behandling i enlighet med tillämpliga lagar, regler och riktlinjer samt vårdavtal. Om avvikelsen berör Försäkringskassan ska vårdgivaren också följa en kompletterande avvikelseprocess. Den processen bygger på en regional överenskommelse med Försäkringskassan om samverkan. Se processen under länken här nedan.

Avvikelseprocess mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan.

Expertgruppen försäkringsmedicin

Expertgruppen försäkringsmedicin är en del av sjukvårdsregion Stockholm-Gotlands nya struktur för kunskapsstyrning anpassad till det nationella systemet. Expertgruppen är kopplad till regionalt programområde rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin. Försäkringsmedicinska kommittén FÖRKOM har i och med detta upphört.

För mer information om kunskapsstyrningsstrukturen:

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland etablerar en sakkunnigstruktur genom att inrätta Regionala Programområden (RPO). Deras uppgift är att stödja vårdgivare inom respektive specialitetsområde.

Ledamöter

Namn Titel Område/organisation Kontakt
Pierre Bergensand Specialist i allmänmedicin, verksamhetschef, Kommitténs ordförande Regionala programområden: Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin. Ögonsjukdomar och Öron-, näsa- och halssjukdomar. pierre.bergensand@stuvstavc.se
Margareta Henricson Medicinsk sekreterare, kommitténs sekreterare Administratör, vård margareta.henricson@stuvstavc.se
Emilie Friberg Docent  Institutionen för klinisk neurovetenskap - Karolinska Institutet, Kunskapsteamet försäkringsmedicin på Centrum för psykiatriforskning emilie.friberg@sll.se
Erik Wåhlin Specialist i allmänmedicin, medicinskt ledningsansvarig på VC, ordförande  Försäkringsmedicinska kommittén, Beroenderådet samt ledamot Läkemedels-kommittén, samtliga på Gotland erik.wahlin@unicare.nu
Fredrik Johansson Överläkare, medicinskt sakkunnig försäkrings-medicin, specialist i psykiatri och allmän-medicin Operativt ledningsansvarig försäkringsmedicinskt kunskapsteam, Centrum för arbets- och miljömedicin fredrik.c.johansson@sll.se
Johanna Havdelin Processledare försäkringsmedicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Gotland johanna.havdelin@gotland.se
Lena Hillert Lektor, överläkare, specialist i arbets- och miljömedicin Kunskapsteamet försäkringsmedicin på Centrum för arbets- och miljömedicin lena.hillert@sll.se
Anna Finnes                            Leg. psykolog, Med Dr. Kunskapsteamet försäkringsmedicin på Akademiskt primärvårdscentrum anna.finnes@sll.se
Monika Engblom Med Dr, specialist i allmänmedicin Jakobsbergs Akademiska vårdcentral, Institutionen för klinisk neurovetenskap - Karolinska Institutet monika.engblom@sll.se
Susanna Wigelius Fysioterapeut ortopedkliniken S:t Göran, rehabiliteringskoordinator Kunskapsteamet försäkringsmedicin på Centrum för arbets- och miljömedicin susanna.wigelius@capiostgoran.se
Jesper Hagmyr Samordnare på enheten för rehabilitering, habilitering och hjälmedel Hälso- och sjukvårdsförvaltningen jesper.hagmyr@sll.se
Johanna Broms Medicinskt sakkunnig Adjungerad ledamot regionalt programområde Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin johanna.broms@sll.se

RPO, ordförande, Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin: Vera Häglund, vera.haglund@sll.se

Fördjupningsmaterial

Underlagsrapport från Sveriges kommuner och regioner (SKR) med syfte att fungera som stöd för regioners planering och utveckling inom området försäkringsmedicin.

Regler och Riktlinjer

Handbok med föreskrifter och allmänna råd om hur man ska använda ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete.

Uppdragsbeskrivningen är allmänt utformad och kan anpassas efter den typ av vård som bedrivs på enheten.

Mer information om lagar, föreskrifter och riktlinjer

Här presenteras de regionala riktlinjer som gäller för försäkringsmedicin och intyg i Region Stockholm.

Kontakt för vårdgivare

Johanna Broms|Medicinskt sakkunnig, ledamot i expertgruppen Försäkringsmedicin.

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Funktionsbrevlåda för allmänna frågor.

  • Uppdaterad: 16 september 2021

  • Faktagranskad: 25 oktober 2020

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Johanna Broms, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen