Till start

Vårdgivarguiden

Regionala riktlinjer

För alla vårdgivare som har Region Stockholm som uppdragsgivare finns regionala riktlinjer för försäkringsmedicin och intyg.

I riktlinjerna om kvalitet och patientsäkerhet för försäkringsmedicin och intyg inom Region Stockholm beskrivs kraven för ansvarsfördelning och ledning i arbetet med försäkringsmedicin.

Expertgruppens rekommendationer har tagits fram som ett stöd för hälso- och sjukvårdens arbete med försäkringsmedicinska bedömningar och intyganden generellt och vid sjukskrivning mera specifikt. Rekommendationerna baseras på Socialstyrelsens intygsföreskrift, de övergripande principerna i det försäkringsmedicinska beslutsstödet och synpunkter från sjukvårdens verksamheter. Expertgruppens dokument bygger på Försäkringsmedicinska kommitténs rekommendationer som är antagna av Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm.

Nationella lagar, föreskrifter och riktlinjer

Hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdslagen innehåller grundläggande regler för regionerna, kommunerna och andra vårdgivare.

Socialförsäkringsbalken 2010:110 - Riksdagen

Sammanhållen och heltäckande socialförsäkringslag, innehåller bland annat bestämmelser om sjukpenning och andra sjukförsäkringsförmåner.

Handbok till SOSFS 2011:9

Handbok med föreskrifter och allmänna råd om hur man ska använda ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete.

  • Uppdaterad: 8 december 2020

  • Faktagranskad: 25 oktober 2020

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Johanna Broms, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen