Till start

Vårdgivarguiden

Regionala riktlinjer

För alla vårdgivare som har Stockholms läns landsting som uppdragsgivare finns två regionala riktlinjer för sjukskrivningsprocessen.

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i sjukskrivningsprocessen beskriver principerna för ansvarsfördelning och ledning i arbetet med sjukskrivning, mål för kvalitetsområden och hur målen ska följas upp. Riktlinjerna ligger till grund för vårdgivarnas utarbetande av lokala handläggningsrutiner. Riktlinjerna ingår i de allmänna villkoren i vårdavtal.

Försäkringsmedicinska kommitténs, FÖRKOM generella rekommendationer har tagits fram som ett stöd för hälso- och sjukvårdens arbete med försäkringsmedicinska bedömningar och intyganden generellt och vid sjukskrivning mera specifikt. Rekommendationerna baseras på Socialstyrelsens intygsföreskrift, de övergripande principerna i det försäkringsmedicinska beslutsstödet och synpunkter från sjukvårdens verksamheter. FÖRKOMs rekommendationer är antagna av Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting.

Se även FÖRKOMs förtydligande gällande punkt 7 i rekommendationerna, om ansvarig för sjukskrivning då patienten har kontakt med flera vårdgivare

Nationella lagar, föreskrifter och riktlinjer

Hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdslagen innehåller grundläggande regler för regionerna, kommunerna och andra vårdgivare.

Socialförsäkringsbalken 2010:110 - Riksdagen

Sammanhållen och heltäckande socialförsäkringslag, innehåller bland annat bestämmelser om sjukpenning och andra sjukförsäkringsförmåner.

Handbok till SOSFS 2011:9

Handbok med föreskrifter och allmänna råd om hur man ska använda ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete.

Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutstöd

Rekommendationer om bedömning av arbetsförmåga för olika diagnoser.