Till start

Vårdgivarguiden

Om läkaren bedömer att sjukskrivning är aktuellt ska läkaren välja vilket intyg eller utlåtande hen ska fylla i. Det vanligaste intyget är läkarintyg för sjukpenning, men även andra intyg och utlåtanden finns, exempelvis: läkarutlåtande för förebyggande sjukpenning, läkarutlåtande för sjukersättning, läkarutlåtande för aktivitetsersättning samt läkarutlåtande för särskilt högriskskydd.

Patienten ansvarar i sin tur för att intyget/ utlåtandet kommer till arbetsgivare och/ eller Försäkringskassan.

Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning utgår från DFA-kedjan:

 • Diagnos: Vilken sjukdom har patienten?
 • Funktionsnedsättning: Hur påverkar sjukdomen funktionen fysiskt och/eller psykiskt?
 • Aktivitetsbegränsning: Vilka konsekvenser har funktionsnedsättningen för individen i relation till arbete och aktiviteter?

Enbart läkare och tandläkare får utfärda läkarintyg/ läkarutlåtanden. Andra hälsoprofessioner såsom fysioterapeuter, arbetsterapeuter, psykologer och rehabiliteringskoordinatorer kan bistå läkaren vid bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga.

Sjukskrivning – instruktioner och stöd

När en läkare har tagit ställning till att sjukskrivning är en lämplig del i behandlingen ska läkare bedöma och beskriva:

 • sjukdom eller skada enligt gällande kriterier
 • funktionsnedsättning till följd av sjukdomen eller skadan och vad som ligger till grund för bedömningen
 • aktivitetsbegränsning i relation till patientens ordinarie sysselsättning (arbete, arbetssökande, studier, föräldraledighet med mera.) Vilka aktiviteter kan patienten inte utföra eller har begränsad förmåga att utföra?

 Läkaren ska dessutom bedöma och på intyget/ utlåtandet beskriva:

 • graden av nedsatt arbetsförmåga
 • prognosen för sjukdom och arbetsförmåga
 • behov av medicinska behandling, utredning och övriga åtgärder
 • behov av arbetslivsinriktade interventioner.

Lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter

I december 2019 tog riksdagen beslut om en ny lag om koordineringsinsatser. Lagen började gälla 1 februari 2020 och innebär att regionerna har skyldighet att erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter för att främja deras återgång till arbete eller inträde i arbetslivet.

Av lagen framgår också att om en patient kan antas behöva rehabilitering enligt 30 kapitlet i socialförsäkringsbalken ska regionen informera Försäkringskassan om det.

Rehabiliteringskoordinator

Rehabiliteringskoordinatorn stödjer sjukskrivna patienter i rehabiliteringsprocessen och ska underlätta för patienten att återgå i arbete eller inträda i arbetslivet. 

Rehabkoordinatorns stöd och samordning fungerar också som en resurs för läkaren och övriga hälsoprofessioner i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor.

Jämställd sjukskrivning

Statistik visar att män och kvinnor behandlas olika vid sjukskrivning, kvinnor blir till exempel generellt längre sjukskrivna. Att utveckla en jämställd sjukskrivningsprocess är ett viktigt uppdrag för sjukvården. Bemötande, bedömning, vård och behandling ska bygga på patientens symtom, bakomliggande orsaker och faktiska behov, inte på föreställningar om kvinnligt och manligt.

Intyg och utlåtanden

Intyg och utlåtanden för sjukskrivning finns på Försäkringskassans webbplats. I respektive intyg/ utlåtande finns hjälptexter till stöd för ifyllning.

Elektroniska läkarintyg

Med e-tjänsten Elektroniska läkarintyg kan du, efter patientens samtycke, skicka medicinska underlag och läkarintyg direkt till Försäkringskassan. För att skicka elektroniska läkarintyg behöver journalsystem vara anpassat för tjänsten. Om så inte är fallet kan en fristående webbapplikation (Inera Webcert) användas.

Beslutsstöd

Rekommendationer om bedömning av arbetsförmåga för olika diagnoser.

Praktisk information och verktyg

Avvikelseprocess mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan.

En patientinformation som beskriver syfte och bieffekter med sjukskrivning och vad patienten själv kan göra för att sjukskrivningen ska ge återhämtning. Ger läkaren ett bra stöd i samtalet med patienten.

Information till chefer som har en medarbetare som blivit sjukskriven. Kan stimulera kontakten mellan vården och patientens arbetsgivare. Arbetsgivarinformationen lämnas till patienten, som själv får ge dokumentet till sin chef.

En mall att utgå ifrån när du tar fram lokala handläggningsrutiner.

Vägledning som hjälper dig och din enhet att ta fram lokala handläggningsrutiner i sjukskrivningsprocessen.

Regler och Riktlinjer

Mer information om lagar, föreskrifter och riktlinjer

Här presenteras de regionala riktlinjer som gäller för försäkringsmedicin och intyg i Region Stockholm.

Kontakt för vårdgivare

Enheten för Rehabilitering, habilitering, försäkringsmedicin och hjälpmedel

Funktionsbrevlåda för frågor.

 • Uppdaterad: 22 december 2021

 • Faktagranskad: 16 november 2021

 • Redaktör: Stina Wernstedt

 • Faktagranskare: Johanna Broms, hälso- och sjukvårdsförvaltningen