Till start

Vårdgivarguiden

Rehabiliteringskoordinatorn stödjer sjukskrivna patienter i rehabiliteringsprocessen och ska underlätta för patienten att återgå i arbete eller inträda i arbetslivet. Rehabiliteringskoordinatorns stöd och samordning fungerar också som en resurs för läkaren och övriga hälsoprofessioner i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor.

Rehabiliteringskoordinatorn har tre arbetsområden:

  • stöd till patienten
  • intern samordning av rehabilitering och sjukskrivning
  • samverkan med externa aktörer, t.ex. Försäkringskassan och arbetsgivare.

Rehabstöd och Intygsstatistik

Rehabstöd och Intygsstatistik är två webbaserade tjänster som hämtar sin information från en databas som lagrar digitala intyg utfärdade av vårdgivare. Tjänsterna är ett stöd i Hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska uppdrag och specifikt i arbetet med sjukskrivningar.

Rehabstöd är ett verktyg utvecklat för att stödja dig som rehabiliteringskoordinator eller andra som arbetar inom hälso- och sjukvården med att samordna sjukskrivna patienters rehabilitering. Även läkare kan använda Rehabstöd. Behörighet krävs för att använda tjänsten.

Intygsstatistik består av två delar; nationell statistik som är tillgänglig för alla och verksamhetsstatistik på regions och vårdenhetsnivå som kräver behörighet. Med stödet kan du följa upp mönster som finns för sjukskrivningar, till exempel se om antalet sjukskrivningar ökat eller minskat, skillnader mellan könen och vilka diagnoser som är vanligast i läkarintygen.

Försöksverksamhet med rehabiliteringskoordinator

Med stöd av statliga överenskommelser om rehabilitering och sjukskrivning har Region Stockholm sedan 2012 utvecklat och infört en koordineringsfunktion (rehabiliteringskoordinator) i verksamheter där sjukskrivning är vanligt förekommande. Funktionen har utvärderats i en studie vid några vårdcentraler i Stockholm. Studien visade positiva resultat beträffande livskvalitet och sjukskrivningsgrad för patienter som fick stöd av en rehabiliteringskoordinator.

Rehabiliteringskoordinator finns inom primärvård, psykiatrisk öppenvård och på vissa sjukhuskliniker (ortopedi, handkirurgi och cancervård).

Stöd till rehabiliteringskoordinator

Akademiskt Primärvårdscentrum, Centrum för Psykiatriforskning och Centrum för Arbets- och Miljömedicin erbjuder stöd  i olika former till rehabiliteringskoordinatorer på husläkarmottagningar, i psykiatri respektive på sjukhus och i övrig specialiserad vård. Vid regelbundna nätverksträffar finns utrymme för erfarenhetsutbyte och kollegialt stöd. Det erbjuds också kompetensutveckling i form av seminarier.

Kontakt

Lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter

I december 2019 tog riksdagen beslut om en ny lag om koordineringsinsatser. Lagen började gälla 1 februari 2020 och innebär att regionerna har skyldighet att erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter för att främja deras återgång till arbete eller inträde i arbetslivet.

Av lagen framgår också att om en patient kan antas behöva rehabilitering enligt 30 kapitlet i socialförsäkringsbalken ska regionen informera Försäkringskassan om det.

1.1.1 Läs mer om lagen på Riksdagens webbplats

Ordinarie uppdrag

Införandet av rehabiliteringskoordinator sker successivt inom relevanta verksamheter under 2020 och den pågående försöksverksamheten med rehabiliteringskoordinator fortsätter tills ett ordinarie uppdrag är på plats.

Rehabiliteringskoordinatorn ska vara legitimerad sjukvårdsprofession eller socionom med flerårig erfarenhet av rehabilitering och gått kursen "Koordinering av rehabprocessen", 7,5 hp (Karolinska Institutet) eller ha motsvarande kännedom om försäkringsmedicin.

Antal listade per enhet 6 november 2020.

Vårdgivare

Lista på mottagningar och sjukhuskliniker med rehabiliteringskoordinator. Uppdaterad 9 mars 2021.

Kontakt

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Funktionsbrevlåda för allmänna frågor.

Läs mer

Vanliga frågor och svar om bl.a. rehabiliteringskoordinators roll, uppdrag samt om kompetens och utbildning.

Rekommendation till regionerna om tillämpning av 4§ i lagen om koordineringsinsatser.

Patienten svarar på frågorna inför läkarens undersökning som grund för en medicinsk bedömning av patientens hinder och möjligheter att arbeta.

Metodbok för koordinering, webbutbildning med mer för alla som behöver en introduktion till uppdraget som rehabiliteringskoordinator.

Med hjälp av lokala samordningsförbund kan vårdgivare föreslå sina patienter kompletterande insatser för att komma vidare med rehabiliteringen.

Information om rehabiliteringskoordinatorns roll och kompetens samt om bakgrund till lagen om koordineringsinsatser.

Hälso- och sjukvårdens funktion för koordinering i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

För patienter med långvarig smärta och/eller lätt medelsvår psykisk ohälsa i Stockholms läns landsting. Slutrapport, april 2018.

  • Uppdaterad: 1 december 2021

  • Faktagranskad: 25 januari 2020

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Jens Bengtner, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen