Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm har tre kunskapsteam som har utbildningar och aktiviteter inom området försäkringsmedicin. Kunskapsteamen finns på Akademiskt Primärvårdscentrum, Centrum för Psykiatriforskning och på Centrum för arbets- och miljömedicin. Karolinska Institutets avdelning för försäkringsmedicin erbjuder kurser och utbildningar och bedriver forskning och utveckling på området. 

Information om vägledningar för kompetensutveckling i försäkringsmedicin från SKR

Sveriges kommuner och regioner, SKR har tagit fram sju vägledningar för kompetensutveckling inom försäkringsmedicin, riktade till olika personalgrupper inom hälso- och sjukvården. Målgruppen för vägledningarna är, förutom verksamhetschefer, utbildningsansvariga, utbildare och handledare med flera och är tänkt som stöd vid planering av försäkringsmedicinsk kompetensutveckling.

Syftet med vägledningarna är att öka kvaliteten och patientsäkerheten i ärenden som kräver försäkringsmedicinska bedömningar.

Alla utbildningar som görs i samarbete med Region Stockholm följer strukturen i vägledningarna.

Introduktion till försäkringsmedicin

Klinisk försäkringsmedicin- introduktion (SKR)

En webbaserad introduktion om basala begrepp i klinisk försäkringsmedicin som berör samhället, hälso- och sjukvården och patienten. Introduktionen beskriver fördelarna med ett gott samspel i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Den beskriver också vilken betydelse det kan få om hälso- och sjukvården inte har tillräcklig kunskap om klinisk försäkringsmedicin.

God kunskap i ämnet underlättar för patienten, för hälso- och sjukvården och i vårt samhälle. Region Stockholm erbjuder introduktionen utan kostnad för vårdpersonal i regionen. Introduktionen ligger på Region Stockholms utbildningsportal Lärtorget och är tillgängliga via inloggning med e-tjänstekort eller via den publika kurskatalogen.

Basutbildning motsvarande AT/BT-nivå

Klinisk försäkringsmedicin för AT/BT-läkare och andra yrkesgrupper (SKR)

En webbaserad utbildning för AT/BT-läkare och andra yrkes-grupper i hälso- och sjukvården som medverkar i försäkringsmedicinska bedömningar. Utbildningen består av fyra grundmoduler som tillsammans utgör en allmän kunskapsplattform för klinisk försäkringsmedicin. Dessa rekommenderas för AT/BT-läkare och andra yrkesgrupper i hälso- och sjukvården som medverkar i försäkringsmedicinska bedömningar.

Region Stockholm erbjuder utbildningen utan kostnad för vårdpersonal i regionen. Utbildningen ligger på Region Stockholms utbildningsportal Lärtorget och är tillgänglig via inloggning med e-tjänstekort eller via den publika kurskatalogen.

Din hjälp i konsten att sjukskriva

Introduktionsfilm till webbutbildningen Din hjälp i konsten att sjukskriva som kan användas fristående.

Fördjupad utbildning motsvarande ST-nivå

Klinisk försäkringsmedicin för ST-läkare (SKR)

En webbaserad utbildning för ST-läkare inom alla specialiteter med grundmoduler och fördjupning med fokus på specifika patientgrupper. Utbildningens första del består av två grundmoduler som tillsammans utgör en allmän kunskapsplattform för klinisk försäkringsmedicin. Dessa rekommenderas för alla specialiteter och även andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Utbildningens andra del består av sex fördjupningsmoduler med fokus på försäkringsmässiga frågeställningar kopplade till specifika patientgrupper. Dessa rekommenderas främst för specialiteter som hanterar respektive patientgrupp.

Region Stockholm erbjuder utbildningen utan kostnad för vårdpersonal i regionen. Utbildningen ligger på Region Stockholms utbildningsportal Lärtorget och är tillgänglig via inloggning med e-tjänstekort eller via den publika kurskatalogen.

Akademiska kurser för specialistutbildade läkare och rehabkoordinatorer

Avdelningen för försäkringsmedicin på Karolinska institutet ger kurser för specialistutbildade läkare och för rehabkoordinatorer.  Kurserna ger möjlighet att fördjupa de försäkringsmedicinska kunskaper som läkare respektive rehabkoordinatorer behöver i sitt kliniska arbete, med fokus på sjukskrivningsprocessen samt på samarbete mellan professioner och samverkan med andra aktörer.

För mer information se Karolinska institutets webbplats:

Akademisk Primärvårdscentrum (APC)

APC håller på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen försäkringsmedicinsk fortbildning för primärvården.

Centrum för Psykiatriforskning (CPF)

CPF har i uppdrag av Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen att bedriva försäkringsmedicinsk fortbildning inom psykiatrin.

Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM)

Centrum för arbets- och miljömedicin har i uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen att bedriva försäkringsmedicinsk fortbildning för specialistvården.

Karolinska Institutet (KI)

Avdelningen för försäkringsmedicin på KI har i uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen att bedriva forsknings- och utvecklingstjänst i försäkringsmedicin.

Kontakt för vårdgivare

Johanna Broms|Medicinskt sakkunnig, ledamot i expertgruppen Försäkringsmedicin.

Enheten för Rehabilitering, habilitering, försäkringsmedicin och hjälpmedel

Funktionsbrevlåda för frågor.

  • Uppdaterad: 5 oktober 2022

  • Faktagranskad: 5 oktober 2022

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Johanna Broms, hälso- och sjukvårdsförvaltningen