Till start

Vårdgivarguiden

För att tillgodose patientsäkerheten för patienter som inte kan förstå och göra sig förstådda på svenska är tillgång till tolktjänster viktig.

Tolktjänsterna

Tolktjänsterna tillhandahålls i tre olika former:

 • Förbokad distanstolk: Tolkning via telefon eller video (*) vid en förbokad tidpunkt.
 • Förbokad tolk på plats (Platstolk/Kontakttolk): Innebär att tolken är fysiskt närvarande och översätter under patientsamtalet.
 • Expresstolk : (distanstolk utan tidbokning): Innebär att tolkning ges direkt via telefon i de sex största tolkspråken som för närvarande är arabiska, persiska, ryska, somaliska, dari och tigrinja.

(*)Vid videotolkning är det vårdenheten som tillhandahåller en plattform för det digitala mötet. Eftersom det finns flera olika plattformar att tillgå är det lämpligt att vårdenheten stämmer av med tolkförmedlingen kring tekniken inför användningen av videomöte vid tolkuppdrag.

Att välja tolktjänst

Inom Region Stockholm finns flera olika tolktjänster upphandlade. Distanstolkning är förstahandsvalet och innebär att tolkningen sker utan att tolken är på plats.

Distanstolk

Distanstolkning innebär att tolken inte är fysiskt närvarande i vårdmötet utan deltar per telefon eller video. Ett vårdmöte som genomförs med tolk på distans kan ske antingen genom att

 • Vårdpersonal och patient har ett fysiskt vårdmöte på vårdenheten eller i patientens hem; tolken är med på distans
 • Eller genom att personen som utför vården, patienten och tolken deltar på distans i ett trepartsmöte

Under den mest intensiva fasen under covid-19-pandemin gällde särskilda restriktioner och nästan all tolkning genomfördes på distans. Även sedan dessa restriktioner upphörde första  september 2021 har många fortsatt att använda distanstolkning. Region Stockholm ser positivt på detta eftersom distanstolkning är miljövänligt, minskar risken för smittspridning och bidrar till effektiv användning av tolkresurserna.

Vid videotolkning är det vårdenheten som tillhandahåller en plattform för det digitala mötet. Eftersom det finns flera olika plattformar att tillgå är det lämpligt att vårdenheten stämmer av med tolkförmedlingen kring tekniken inför användningen av videomöte vid tolkuppdrag.

Platstolk

Platstolk, det vill säga när tolken är på samma plats som de övriga parterna, kan vara motiverat till exempel då samtalets karaktär är mycket känsligt.

Fast tolk

Fast tolk är en tjänst som verksamheter med ett stort och återkommande behov av tolk inom ett visst språk kan ansöka om. Det innebär att verksamheten kan bli beviljad en stående tid för tolk på distans eller på plats vid till exempel en öppen mottagning.

De vårdgivare som har en hög andel patienter i ett visst språk kan beviljas fast tolktjänst i det språket. Vårdenheten skickar en ansökan till sin handläggare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Tolkens uppdrag

Tolkens uppgift är att möjliggöra samtal mellan parter som inte talar samma språk. Tolken ska följa God tolksed. Vad som menas med god tolksed framgår i en skrift som utges av Kammarkollegiet. Där behandlas viktiga moment som tystnadsplikt och neutralitet.

Tolkens uppdrag är enbart att tolka och inga andra arbetsuppgifter ska läggas på tolken. Respektera tolkens arbetsmetoder och yrkesetik samt stöd tolkens  neutralitet och integritet. Be inte tolken om personliga synpunkter eller råd gällande samtalets innehåll.

Var beredd på att önskemål om byte av tolk kan uttryckas i enstaka fall.

Vid särskilt svåra uppdrag är det viktigt att stämma av med tolken efteråt, och erbjuda möjligheten att prata om samtalet efter avslutat vårdmöte. Det är bra att planera in tid för detta i anslutning till patientmötet.

Kammarkollegiets skrift om god tolksed hittar du här.

Tolkens kompetens och kompetensprincipen

Tolkarnas kompetens delas in i fyra nivåer, vilka påverkar ersättningen för tolkuppdragen.

 • Sjukvårdstolk (Auktoriserad tolk med särskilt sjukvårdskompetens)
 • Auktoriserad tolk
 • Utbildad tolk
 • Övrig tolk

Auktoriserade tolkar har genomgått särskilda auktorisationsprov som anordnas av Kammarkollegiet, som också utövar tillsyn. Auktoriserade och utbildade tolkar finns i Kammarkollegiets register som är offentligt.

Levransen till hälso- och sjukvården i Region Stockholm utgår från kompetensprincipen som innebär att tillsättning av tolkuppdrag ska ske med så hög kompetens som möjligt.

Tolksamtalet

Samtal som tolkas tar längre tid än enspråkiga samtal. Därför är det viktigt att avsätta tillräckligt med tid för vårdbesöket. Det är viktigt att börja samtalet med att presentera alla i rummet särskilt, då tolken finns med på distans via telefon. Om en anhörig till patienten deltar i vårdbesöket, använd tolken som vanligt, oavsett om den anhörige förstår svenska.

Tolken är språkexpert och vårdgivaren leder samtalet och dess innehåll. Ibland behöver vissa saker förklaras och förtydligas för att patienten ska förstå och då är det bra att beskriva kortfattat och så enkelt som möjligt. Undvik onödiga facktermer, slang eller utpräglad yrkesjargong. Uttala namn, siffror och adresser särskilt noga. Tolken kan ibland behöva be om en förklaring till ett medicinskt begrepp eller slå upp i ordbok.

Tala direkt till patienten och inte till tolken. Tolken översätter det som sägs i jag-form. Gör paus med jämna mellanrum för att släppa in tolken. Ställ kontrollfrågor för att säkerställa att patienten har fått och förstår informationen. Om tolken för anteckningar som stöd under mötet ska de förstöras i parternas närvaro efter avslutad tolkning.

Bokning

Boka alltid en telefontolk när det är möjligt och lämpligt. Det spar tid och möjligheten att få tag på en tolk är större. Många tolkar är uppbokade mellan klockan 10-11 och klockan 13-14. Det blir lättare att få tag på en tolk om du väljer att lägga samtalet vid en annan tidpunkt.

Innan du bokar en tolk är det bra att ta reda på patientens behov. Om du kan ange dialekt och etnisk bakgrund är chansen till en bra matchning större. Lämna ett direktnummer där tolkförmedlingen alltid kan nå dig när du bokar tolk, så kan de kan höra av sig om de har några frågor.

Tillgänglighet

De språk som efterfrågas växlar över tid och ibland mycket snabbt. Det kan därför ibland  vara extra svårt för tolkförmedlingarna att tillgodose behovet av tolktjänster i vissa språk.

Andra tolkmetoder

De tolktjänster som är avtalade i Region Stockholm avser konsekutiv tolkning vilket innebär att tolken lyssnar färdigt på den som talar och därefter översätter det som sagts.

Det finns fler tolkmetoder, som kan beställas av tolkförmedlingarna och bekostas av den som beställer:

 • Viskningstolk används vid möten eller presentationer där en eller flera patienter behöver tolk. Tolken viskar i patientens öra vad som sägs, samtidigt som talaren talar.
 • Simultantolk är en tolk som tolkar från tillexempel en tolkhytt direkt till deltagarnas trådlösa hörlurar, samtidigt som talaren talar.
 • Konferenstolk används vid tillexempel internationella möten. Tolkens uppgift är att se till att mötesdeltagarna förstår varandra. Tolken behöver inte ordagrant översätta det personen säger utan ska i första hand förmedla tankar och idéer.
 • Uppdaterad: 2 december 2022

 • Faktagranskad: 2 december 2022

 • Redaktör: Stina Wernstedt

 • Faktagranskare: Peter Ölund, hälso- och sjukvårdsförvaltningen