Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Upphandlade tolktjänster

De tolktjänster som finns upphandlade i Region Stockholm är:

 • Förbokad distanstolk: Tolkning via telefon eller video vid en förbokad tidpunkt.
 • Förbokad tolk på plats (Platstolk/Kontakttolk): Innebär att tolken är fysiskt närvarande och översätter under patientsamtalet.
 • Expresstolk (distanstolk utan tidbokning): Innebär att tolkning ges direkt via telefon i de sex största tolkspråken som för närvarande är arabiska, persiska, ryska, somaliska, dari och tigrinja.

Vårdenheter med stort behov av tolkning inom ett visst språk kan beviljas Fast tolktjänst, vilket innebär att tolk är bokad i förväg varje vecka under vissa tidsintervall, till exempel förmiddagar. Fast tolktjänst kan vara både på distans och på plats utifrån behov.

Mer information om fast tolktjänst och ansökningsprocessen:

De vårdgivare som har en hög andel patienter i ett visst språk kan beviljas fast tolktjänst i det språket. Vårdgivaren skickar en ansökan till sin handläggare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Att välja tolktjänst

Inom Region Stockholm finns flera olika tolktjänster upphandlade. Distanstolkning är förstahandsvalet och innebär att tolkningen sker utan att tolken är på plats.

Distanstolk

Distanstolkning innebär att tolken inte är fysiskt närvarande i vårdmötet utan deltar per telefon eller video. Ett vårdmöte som genomförs med tolk på distans kan ske antingen genom att

 • Vårdpersonal och patient har ett fysiskt vårdmöte på vårdenheten eller i patientens hem; tolken är med på distans
 • Eller genom att personen som utför vården, patienten och tolken deltar på distans i ett trepartsmöte

Under den mest intensiva fasen under covid-19-pandemin gällde särskilda restriktioner och nästan all tolkning genomfördes på distans. Även sedan dessa restriktioner upphörde första  september 2021 har många fortsatt att använda distanstolkning. Region Stockholm ser positivt på detta eftersom distanstolkning är miljövänligt, minskar risken för smittspridning och bidrar till effektiv användning av tolkresurserna.

Vid videotolkning är det vårdenheten som tillhandahåller en plattform för det digitala mötet. Eftersom det finns flera olika plattformar att tillgå är det lämpligt att vårdenheten stämmer av med tolkförmedlingen kring tekniken inför användningen av videomöte vid tolkuppdrag.

Platstolk

Platstolk, det vill säga när tolken är på samma plats som de övriga parterna, kan vara motiverat till exempel då samtalets karaktär är mycket känsligt.

Fast tolk

Fast tolk är en tjänst som verksamheter med ett stort och återkommande behov av tolk inom ett visst språk kan ansöka om. Det innebär att verksamheten kan bli beviljad en stående tid för tolk på distans eller på plats vid till exempel en öppen mottagning.

De vårdgivare som har en hög andel patienter i ett visst språk kan beviljas fast tolktjänst i det språket. Vårdgivaren skickar en ansökan till sin handläggare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Tolkmetod

Alla tolktjänster som är upphandlade i Region Stockholm avser konsekutiv tolkning vilket innebär att tolken lyssnar färdigt på den som talar och därefter översätter det som sagts.

Det finns fler tolkmetoder, som inte är upphandlade, men som kan beställas av tolkförmedlingarna och bekostas av den som beställer:

 • Viskningstolk används vid möten eller presentationer där en eller flera patienter behöver tolk. Tolken viskar i patientens öra vad som sägs, samtidigt som talaren talar.
 • Simultantolk är en tolk som tolkar från tillexempel en tolkhytt direkt till deltagarnas trådlösa hörlurar, samtidigt som talaren talar.
 • Konferenstolk används vid tillexempel internationella möten. Tolkens uppgift är att se till att mötesdeltagarna förstår varandra. Tolken behöver inte ordagrant översätta det personen säger utan ska i första hand förmedla tankar och idéer.

Tolkens uppgift

Tolkens uppgift är att möjliggöra samtal mellan parter som inte talar samma språk. Tolken ska följa God tolksed. Vad som anses vara god tolksed finns beskrivet i en skrift som Kammarkollegiet tagit fram för auktoriserade tolkar. Här regleras bland annat tolkens uppgift, jäv, tystnadsplikt och vittnesplikt. God tolksed gäller samtliga praktiserande tolkar.

I korthet innebär God tolksed att:

 • Tolken ska vara professionell och meddela om det föreligger jäv. Innan tolken åtar sig ett uppdrag ska hen bedöma sin lämplighet att utföra det. Tolken ska avsäga sig uppdraget om hen inte har den kompetens som krävs för att utföra uppdraget på ett bra sätt eller om hen upptäcker att det finns en jävsituation.
 • Tolken ska förmedla/översätta allt som sägs i rummet utan att utelämna, lägga till, eller förändra delar av samtalet.
 • Tolken ska tolka i jag-form för att tydliggöra att det är vårdgivaren och patienten som pratar med varandra.
 • Tolken ska hela tiden förhålla sig opartisk och neutral till det som sägs.
 • Tolken har tystnadsplikt. Det innebär att tolken aldrig får berätta vad som sagts under eller i anslutning till ett tolkuppdrag.
 • Tolkens uppdrag är att tolka och ska inte tillfrågas om att göra andra saker för varken patienten eller sjukvårdspersonalen.
 • Det är viktigt att tolken ges tillräckligt med tid för att översätta.

 Kammarkollegiets skrift om god tolksed hittar du här.

Tolkens kompetens

Begreppet tolk är inte en skyddad yrkestitel i Sverige. Därför har tolkar i talade språk olika bakgrund och erfarenhet. Kravet på tolkarna är att de ska behärska två språk och muntligt kunna förmedla ett budskap från ett språk till ett annat.

De flesta tolkar har en kortare utbildning. Om det finns behov av att tolken har särskild kunskap om till exempel medicinsk terminologi vid avancerad behandling, information eller ingrepp går det att beställa mer specialiserade tolkar från tolkförmedlingen. Det är då viktigt att beställa tolken i god tid för att behovet ska kunna tillgodoses.

Ytterst få tolkar i Stockholmsområdet är auktoriserade eller sjukvårdsauktoriserade. Välj därför i första hand kompetensen Övrig tolk som de flesta tolkar har när du beställer tolk. Om tolkförmedlingen har en högre kompetens att tillgå kommer de att skicka en sådan.

De kompetensnivåer som finns är:

Övrig Tolk

Där ingår den som inte har auktorisation eller en utbildning som Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har tillsyn över. Tolkarna i denna grupp bör ha tagit del av tolkförmedlingens introduktionsutbildning. I den här gruppen ingår även de som deltagit i Arbetsförmedlingens tolkutbildningar eller som har gått enstaka kurser inom folkbildningen. Dessa tolkar är inte registrerade i Kammarkollegiets register.

Grundutbildad tolk

Innefattar alla de som med godkänt resultat har genomgått den sammanhållna grundutbildningen för tolk inom folkbildningen som Myndigheten för yrkeshögskolan har ansvar och tillsyn över. Grundutbildningen omfattar fyra månaders heltidsstudier. Den som har examensbevis från en sådan utbildning kan registrera sig i Kammarkollegiets nationella tolkregister under kategorin: tolk, talade språk.

Auktoriserad tolk

Är den enda skyddade titeln som en tolk kan inneha. En auktoriserad tolk kan specialisera sig och bli auktoriserad sjukvårdstolk. Efter godkänt examensprov hos Kammarkollegiet kan tolken registrera sig i Kammarkollegiets nationella register.

Sjukvårdsauktoriserad tolk

Auktoriserad tolk med specialkompetens för tolkning inom hälso- och sjukvården.

Patientsäkerhet

För att tillgodose patientsäkerheten för patienter som inte kan förstå och göra sig förstådda på svenska är tillgång till tolktjänster viktig. Patienten behöver hjälp med att beskriva sina symtom och förstå den behandling som föreslås. För att kunna analysera patientens hälsotillstånd och föreslå en behandling har hälso- och sjukvårdspersonalen lika stort behov av tolktjänsten.

När tolkbehovet inte kan tillgodoses, fördröjs eller då tolkningen är bristfällig riskerar detta att leda till negativa konsekvenser för patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården och tandvården. Det finns risk för att behandling fördröjs, att fel behandling sätts in på grund av att patientens hälsotillstånd inte beskrivits korrekt och att sjukvårdens resurser inte kan utnyttjas effektivt. Dessutom leder det till att patienten kan känna sig hjälplös och att vårdgivare hindras från att erbjuda en jämlik och patientsäker vård.

Det är därför viktigt att använda det utbud av tolktjänster som finns och att avvikelserapportera när det inte fungerar.

 

 • Uppdaterad: 24 november 2021

 • Faktagranskad: 24 november 2021

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Peter Ölund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen