Till start

Vårdgivarguiden

Distanstolkning betyder att patienten och vårdpersonalen befinner sig på samma plats och att tolken är närvarande via telefon, företrädesvis högtalartelefon.

Nu, allteftersom bristen på tolkar ökar och det blir svårare att få en platstolk även i de fall då det för vårdsituationen skulle vara fördelaktigt med en tolk på plats, växer intresset för distanstolkning, likaså tolkning via video/bild.

Nedan listans några av fördelarna med distanstolkning:

  • Patientsäkerhet och patientens personliga integritet värnas vid distanstolkning. Risken minskar att tolken och patienten känner eller känner till varandra, och att tolken på så vis indirekt påverkar patientmötet. Detta kan till exempel gälla tolkning i språk, där befolkningsgruppen som talar språket i en viss del av länet är liten. Sannolikhet finns då att patienten och tolken kan träffa på varandra i andra sammanhang än den sekretesskänsliga sjukvårdssituationen.
  • Med distanstolkning är det lättare att hitta en tillgänglig tolk, även med kortare framförhållning. Expresstolk innebär dessutom direkt tillgång till tolk i talade språk. Bokad distanstolk kan bokas fram till klockan 12 dagen innan besöket. Platstolk måste bokas minst tre dagar innan besöket.
  • Sannolikheten att tolken uteblir är lägre. Det är lättare för tolkförmedlingarna att snabbt sätta in en ersättare med tolkning på distans om den tilltänkta tolken skulle få förhinder.
  • Tolken kan översätta vid fler patientmöten under en dag eftersom tolkens tid används mer effektivt när inga resor behöver göras. Det minskar även risken avsevärt för att patientmöten behöver genomföras utan tolk.
  • Tolken har tillgång till hjälpmedel, även i digital form, för att säkerställa en mer korrekt översättning genom ökad insikt i använd terminologi, i båda språken.
  • Den negativa miljöpåverkan av resor undviks när tolken inte behöver resa.
  • Uppdaterad: 30 november 2020

  • Faktagranskad: 30 november 2020

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Peter Ölund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen