Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vårdgivare som har en hög andel patienter i ett visst språk kan beviljas fast tolktjänst i det språket. En fast tolktjänst innebär att man har en tolk tillgänglig på telefon eller på plats, under ett sammanhängande tidsspann varje vecka. Detta kan vara befogat vid till exempel en öppen mottagning, hälsoundersökningar för asylsökande eller liknande.

Oberservera att fast tolktjänst endast innebär en tolkningstjänst och är inte knuten till en specifik tolk eller tolkform. De tolkar som utför tjänsten kommer att rotera både mellan uppdragen och under pågående uppdrag. Undantaget är bokningar för konsekutiv behandling.

För att beviljas fast tolktjänst behöver vårdgivaren skicka en ansökan till sin handläggare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Handläggaren gör en bedömning om fast tolktjänst är befogat och kan när så är fallet, bevilja fast tolktjänst för max sex månader i taget.

I första hand beviljas fast tolktjänst genom distanstolkning. I fall där behovet anses extra stort kan även fast tolktjänst genom platstolkning beviljas.

En fast tolktjänst bör ha en beläggningsgrad för en hel dag på minst sex patienttolkningar. Tolken får endast utföra tolkningsarbete hos vårdgivaren. Uppgifter som att boka andra tolkar, översättning av text och andra administrativa uppgifter, får inte utföras av tolken.

Fast tolktjänst bokas på samma sätt som en vanlig tolk.

Ansökningshandlingar

Ansökningshandlingar för fast tolktjänst finns här.

  • Uppdaterad: 28 januari 2020

  • Faktagranskad: 26 januari 2020

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Peter Ölund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen