Till start

Vårdgivarguiden

Här följer några tips och råd vid användandet av tolk i talade språk vid patientmöten.

Tolksamtalet

Samtal som tolkas tar längre tid än enspråkiga samtal. Därför är det viktigt att avsätta tillräckligt med tid för besöket. Det är viktigt att börja samtalet med att presentera alla i rummet särskilt då tolken finns med på distans via telefon. Om en anhörig till patienten deltar i vårdtillfället, använd tolken som vanligt, oavsett om den anhörige förstår svenska eller inte.

Tolken är språkexpert och vårdgivaren leder samtalet och dess innehåll. Ibland behöver vissa saker förklaras och förtydligas för att patienten ska förstå och då är det bra att beskriva kortfattat och så enkelt som möjligt. Undvik onödiga facktermer, slang eller utpräglad yrkesjargong. Uttala namn, siffror och adresser särskilt noga. Tolken kan ibland behöva be om en förklaring till ett medicinskt begrepp eller slå upp i ordbok.

Tala direkt till patienten och inte till tolken. Tolken översätter det som sägs i jag-form. Ställ kontrollfrågor för att säkerställa att patienten har fått och förstår informationen. Om tolken för anteckningar som stöd under mötet ska de förstöras i parternas närvaro efter avslutad tolkning.

Bokning

Boka alltid en telefontolk när det är möjligt. Det spar tid och möjligheten att få tag på en tolk är större. Många tolkar är uppbokade mellan klockan 10-11 och klockan 13-14. Det blir lättare att få tag på en tolk om du väljer att lägga samtalet vid en annan tidpunkt.

Innan du bokar en tolk är det bra att ta reda på patientens behov. Om du kan ange dialekt och etnisk bakgrund är chansen till en bra matchning större. Lämna ett direktnummer där tolkförmedlingen alltid kan nå dig när du bokar tolk, så kan de höra av sig om de har några frågor.

Tolken

Tolkens uppdrag är enbart att tolka och inga andra arbetsuppgifter ska läggas på tolken. Respektera tolkens arbetsmetoder och yrkesetik samt stöd hens neutralitet och integritet. Be inte tolken om personliga synpunkter eller råd gällande samtalets innehåll.
Var beredd på att önskemål om byte av tolk kan uttryckas.
Vid särskilt svåra uppdrag är det viktigt att stämma av med tolken efteråt, och erbjuda möjligheten att prata om samtalet efter avslutat vårdmöte. Det är bra att planera in tid för detta i anslutning till patientmötet.

Tillgänglighet

De språk som efterfrågas växlar över tid och ibland mycket snabbt. Det kan därför vara extra svårt för tolkförmedlingarna att tillgodose behovet av tolktjänster i vissa språk.

 

  • Uppdaterad: 30 november 2021

  • Faktagranskad: 30 november 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Peter Ölund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen