Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Tolkservice som gäller vardagstolkning är kostnadsfri för vårdgivare och patient.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO och Tolkcentralen har uppdraget att förmedla tolktjänster för vardagstolkning till personer med dövhet, dövblindhet eller hörselnedsättning.
Tolkcentralen upphandlar tolkföretag och hanterar beställningar av vardagstolkning.

Uppdraget

I Tolkcentralens uppdrag ingår att utifrån det beskrivna syftet med tolkbeställningen och de beslutsunderlag som finns göra avvägningar och bevilja eller avslå tolkbeställningar. Tolktjänster i hälso- och sjukvårdssituationer prioriteras högt.

Tolkcentralens beslutsunderlag är till exempel:

 • Prioriteringsordning (Se länk här nedan)
 • Talförs överenskommelser (bestående av Tolkcentralernas chefer nationellt)
 • Överenskommelser med olika arbetsgivare som är större konsumenter av tolktjänster för målgrupperna.

Vardagstolkning

Ett antal huvudmän, myndigheter och andra aktörer är tillsammans ansvariga för tolktjänster som definieras som vardagstolkning. Vardagstolkning som landstinget ansvarar för är till exempel tolkning i olika vardagssituationer som exempelvis hälso- och sjukvård, vissa arbetsplatsrelaterade uppdrag, familjehögtider, fritid och viss samhällsservice.

Vad som ingår i kostnadsfri vardagstolkning definieras av:

 • HSL (2017:30, 8 kap 7 §)
 • Tolktjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7)
 • Teckenspråk och teckenspråkiga (SOU 2016:54)
 • En samlad tolktjänst (SOU 2011:83)
 • Begreppet vardagstolkning – om landstingets ansvar för tolk till döva, dövblinda och hörselskadade (Socialstyrelsens utredning, dec 2008)
 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)
 • En väg till delaktighet och inflytande (SOU 1991:97)

Rapportering och uppföljning

Tolkcentralen ansvarar för att kvalitetssäkra all data kring tolkbeställningar som rapporteras in till Region Stockholm och produktionen stäms av månadsvis.
Regionen ersätter Tolkcentralen med en fast uppdragsrelaterad ersättning som prisjusteras årligen. Utöver avtalsersättning utgår årligen ett statsbidrag.

Region Stockholm följer fortlöpande Tolkcentralens leverans av tolktjänster i enlighet med avtalet. Tolkcentralen ansvarar på regionens uppdrag för uppföljning av upphandlade tolkföretags uppfyllelse av i Ramavtal formulerade mål gällande verksamhetens resultat, produktion och kvalitet.
Synpunkter från tolktjänstanvändare och intresseföreningar samt Patientsäkerhetsberättelse och ärenden från Patientnämnden tas emot och hanteras. Dialog som från tid till annan uppstår kring tolkningen av avtalet ger också input till avtalsuppföljningen samt bidrar till fortsatt utveckling av uppdraget.

Kontakt

Britt Fälth | Handläggare

 • Uppdaterad: 9 oktober 2020

 • Faktagranskad: 8 oktober 2020

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Britt Fälth, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen