Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Tolkservice som gäller vardagstolkning är kostnadsfri för vårdgivare och patient.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO och Tolkcentralen har uppdraget att förmedla tolktjänster för vardagstolkning till personer med dövhet, dövblindhet eller hörselskada.


Tolkcentralen upphandlar tolkföretag och hanterar beställningar av vardagstolkning.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ersätter Tolkcentralen med en fast uppdragsrelaterad ersättning som prisjusteras årligen. Utöver avtalsersättning utgår årligen ett statsbidrag.

I Tolkcentralens uppdrag ingår att utifrån det beskrivna syftet med tolkbeställningen och de beslutsunderlag som finns göra avvägningar och bevilja eller avslå tolkbeställningar. Tolktjänster i hälso- och sjukvårdssituationer prioriteras högt.

Vardagstolkning som regionen ansvarar för utöver hälso- och sjukvård är vissa arbetsplatsrelaterade uppdrag, familjehögtider, fritid och viss samhällsservice.

Rapportering och uppföljning

Tolkcentralen ansvarar för att kvalitetssäkra all data kring tolkbeställningar som rapporteras in till Region Stockholm och produktionen stäms av månadsvis.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer fortlöpande Tolkcentralens leverans av tolktjänster i enlighet med avtalet. Tolkcentralen ansvarar på regionens uppdrag för uppföljning av upphandlade tolkföretags uppfyllelse av i Ramavtal formulerade mål gällande verksamhetens resultat, produktion och kvalitet.

Synpunkter från tolktjänstanvändare och intresseföreningar samt Patientsäkerhetsberättelse och ärenden från Patientnämnden tas emot och hanteras. Dialog som från tid till annan uppstår kring tolkningen av avtalet ger också input till avtalsuppföljningen samt bidrar till fortsatt utveckling av uppdraget.

  • Uppdaterad: 13 januari 2022

  • Faktagranskad: 13 januari 2022

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Peter Ölund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen