I samband med rapportering av vårdkontakter i öppen vård till GVR, gemensamt vårdregister, är det obligatoriskt att ange taxekod. Koden används i samband med att vårdgivaren ska ta ut patientavgift och då i kombination med besökstyp och yrkeskategori. Taxekoden har ett bestämt användningsområde t ex att särskilja en specifik patientgrupp eller vilken avgift som ska tas ut eller att en vårdkontakt är avgiftsfri.

För vårdgivare som använder rapporteringsanvisning finns detaljerad information om vilka taxekoder som ska används inom sitt avtal.

Översikten är sorterad utifrån den patientkategori som ska använda taxekoden. Förklaring till respektive fält.

Taxa (kod) KodID, den kod som rapporteras från PAS-systemet till GVR.
Besökstyp Möjliga besökstyper att använda tillsammans med denna taxekod.
Yrkeskategori Möjliga yrkeskategorier som går att använda med denna taxekod. Aktuella koder finns i kodserven.
Vårdgren Beskriver om koden används inom primär- eller specialistvård eller om koden kan använda inom all hälso- och sjukvård. Påverkar i vissa fall vilken patientavgift som ska tas ut.
Användningsområde Beskriver taxekodens användningsområde.

Bosatt i Sverige, folkbokförd

Kod Besökstyp      Yrke Vårdgren Användningsområde

01
Primärvård geriatrik

0, 1, 2, 8, 9, A, B, H, I, L, P Alla Primärvård
inklusive geriatrik
När en patient ska betala hela patientavgiften. Patientavgiften varierar beroende av vilken Hälso- och sjukvårdspersonal patienten träffar.
02
Specialist-
mottagning inkl dagvård
0, 1, 2, 8, 9, A, B, H, I, L, P Alla Specialistvård När en patient ska betala hela patientavgiften. Patientavgiften varierar beroende av vilken Hälso- och sjukvårdspersonal patienten träffar.
03
Akutmottagning
0, 1 Alla Specialistvård För vårdkontakt på sjukhusens akutmottagningar och specialistakutmottagning
06
Avgiftsbefriad

0, 1, 2, 4, 8, 9, A, B, H, I, L, P

 
Alla All hälso- och
sjukvård
När en vårdkontakt är avgiftsbefriad t ex vård enligt smittskyddslagen eller för personer 85 år och äldre. Undantaget är patienter som har frikort, är under 18 år eller omfattas av hemsjukvård, där dessa kategorier används andra taxekoder.
08
Frikort
0, 1, 2, 8, 9, A, B, H, I, L, P Alla All hälso- och
sjukvård
För vårdkontakt som är avgiftsbefriad enligt
högkostnadsskyddet för sjukvård, patienten har frikort.
10
Resterande avgift
till frikort
0, 1, 2, 8, 9, A, B, H, I, L, P  Alla All hälso- och
sjukvård
När patientavgiften är lägre än ordinarie patientavgift för att komma upp i högkostnadsskyddsbeloppet, fn 1 100 kr.
11
Medicinsk service
 3 eller 7  Alla Viss medicinsk service Används för besök inom viss medicinsk service där patientavgift tas ut såsom röntgen, neuro- och fysiologilab samt viss endoskopi. Remiss ska komma från regionens läkare eller läkare med avtal med regionen. 
13
Tekniska hjälpmedel
7 Alla All hälso- och sjukvård Förskrivna hjälpmedel som delas ut av hjälpmedelscentral eller annan vårdgivare, avser de hjälpmedel som är avgiftsbelagda (korttidslån) 
20
Uteblivet besök
eller sent återbud

5 Alla All hälso- och sjukvård  Används då patienten uteblir från ett bokat besök eller återbud inte lämnas senast 24 timmar före besöket.

21
Mammografi/
gynekologisk
screening

0, 1 Alla Medicinsk service Besök avseende mammografi eller gynekologiskscreening, riktad hälsokontroll. Högkostnadskortet gäller ej. OBS! Används inte då screening ges inom ramen för en vårdkontakt i hälso- och sjukvård. 
22
Remiss från husläkare
0 01-69 Specialistvård Används för första besök hos specialistläkare efter remiss från husläkare eller privat specialist i allmänmedicin. 
25
Återbetalning
enligt 30-
minutersregeln
0, 1, 8, A, B, I, L, P   Alla All hälso- och sjukvård Används då patient väntat mer än 30 minuter efter bokad tid, avser endast planerade besök och där patienten har rätt att få tillbaka erlagd patientavgift. 
46
Särskilt boende
2  83 Primärvård Observera, ska endast används av vårdgivare som är auktoriserad för vårdval medicinsk fotvård. Används för vårdkontakt i särskilt boende.
50
Hemsjukvård
2  Alla Primärvård Används för vårdkontakt med patient som är inskriven i basal hemsjukvård eller ASIH (avancerad sjukvård i hemmet).
60
Patient yngre än 18 år
0, 1, 2, 8, 9, A, B, H, I, L, P   Alla All hälso- och sjukvård Används för vårdkontakt med patient som är under 0-17 år. Undantag för besök på sjukhusens akutmottagning, se taxa 62.
62
Akutmottagning, patient yngre än 18 år
0, 1  Alla Specialistvård Används för vårdkontakt med akutsjukhusens akutmottagning eller specialistakut av patient som är under 0-17 år. Används inte av t ex närakut eller jourmottagningar. 

Patient från EU/EES, Schweiz och konventionsland

EU/EES- och konventionspatient (inkl. utlandssvenskar från dessa länder).

 Kod  Besökstyp Yrke Vårdgren Användningsområde
04
EU/EES- och
konventionspatienter
0, 1, 2, 8, 9, A, B, H, I, L, P Alla All hälso- och
sjukvård
Patient från EU/EES-land eller Schweiz i den mån personen har rätt till vård enligt förordning (EG) 883/2004 eller konventionsland Ej folkbokförd. Patientavgiften är den samma som tas ut för person bosatt i Sverige, används även avgiftsfria för besök t ex om patienten har frikort eller besök som omfattas av smittskyddslagen. Se Turisthandboken på Vårdgivarguiden för mer information.
19
Fullbetalande patient
0, 1, 2, 8, 9, A, B, H, I, L, P Alla All hälso- och sjukvård

Ej folkbokförda personer samt folkbokförda patienter som söker privat vård. Används när en patient eller dennes försäkringsbolag ska betala hela vårdkostnaden (gäller även utlandssvenskar eller EU/EES eller konventionspatient som saknar giltiga intyg och därför ska erlägga hela vårdkostnaden själv).

Observera att denna taxa även används för dessa personkategorier i samband med sådan smittskyddsvård som enligt beslut i landstingsfullmäktige ska vara kostnadsfri för ”Fullt betalande patienter från land utanför EU/EES, Schweiz och konventionsland”.

Särskild tillämpning med anledning av covid-19 gällande provtagning, vård och behandling: Gäller personer som inte är folkbokförd i Sverige och som är studerande, arbetskraftsinvandrare, anhöriginvandrare som ännu inte fått svenskt personnummer, turister samt EU-medborgare som inte kan uppvisa giltigt EU-kort eller intyg på sjukförsäkring från hemlandet. Dessa patientgrupperska enligt beslut av Region Stockholm få kostnadsfri provtagning, vård och behandling för corona-vård på samma sätt som folkbokförda.

Patient från land utanför EU/EES med vilket Sverige saknar sjukvårdskonvention samt folkbokförd patient som betalar hela vårdkostnaden själv

Fullt betalande patienter från land utanför EU/EES, Schweiz och konventionsland.

För patient från land utanför EU/EES med vilket Sverige saknar sjukvårdskonvention. Gäller även sådan smittskyddsvård som dessa personer har kostnadsfrihet för.

Kod Besökstyp Yrke Vårdgren Användningsområde
19
Fullbetalande patient
0, 1, 2, 8, 9, A,
B, H, I, L, P
Alla All hälso- och sjukvård

Ej folkbokförda personer samt folkbokförda patienter som söker privat vård. Används när en patient eller dennes försäkringsbolag ska betala hela vårdkostnaden (gäller även utlandssvenskar eller EU/EES eller konventionspatient som saknar giltiga intyg och därför ska erlägga hela vårdkostnaden själv).
Observera att denna taxa även används för dessa personkategorier i samband med sådan smittskyddsvård som enligt beslut i landstingsfullmäktige ska vara kostnadsfri för ”Fullt betalande patienter från land utanför EU/EES, Schweiz och konventionsland”.

Särskild tillämpning med anledning av covid-19 gällande provtagning, vård och behandling:
Gäller personer som inte är folkbokförd i Sverige och som är studerande, arbetskraftsinvandrare, anhöriginvandrare som ännu inte fått svenskt personnummer, turister samt EU-medborgare som inte kan uppvisa giltigt EU-kort eller intyg på sjukförsäkring från hemlandet.
Dessa patientgrupper ska enligt beslut av Region Stockholm få kostnadsfri provtagning, vård och behandling för corona-vård på samma sätt som folkbokförda.

Asylsökande, person utan tillstånd, kvotflyktingar

Om inte annat anges vid rapportering av dessa patientkategorier ska reservnummer alltid användas, reservnumret tas ut från Personuppgiftsregistret, PU och ha
LKF 33 99 99 (län/kommun/församling).

Kod Besökstyp Yrke Vårdgren Användningsområde
12
Asylsökande
0, 1, 2, 4, 8, 9,
A, B, H, I, L, P
Alla All hälso- och sjukvård Asylsökande är en person som befinner sig i ett land och där ansöker om skydd men ännu inte fått ansökan avgjord. Alla asylsökande ska kunna uppvisa ett giltigt LMA-kort eller ett intyg, asylkvitto, från Migrationsverket om att asylansökan nyligen är inlämnad. Utöver taxa 12 finns ytterligare taxekoder för asylsökande, se taxa 69, 73, 74, 75 för mer information.
69
Asylsökande,
avgiftsbefriad
0, 1, 2, 4, 8, 9, A, B, H, I, L, P Alla

All hälso- och
sjukvård

Asylsökande som saknar medel att erlägga patientavgift. Mer information om patientgruppen finns i handboken för asylsökande och personer utan tillstånd här på Vårdgivarguiden. 

Tillämpning med anledning av covid-19 gällande provtagning, vård och behandling: Gäller personer som inte är folkbokförd i Sverige och som är Asylsökande. Dessa ska få kostnadsfri provtagning, vård och behandling för corona-vård på samma sätt som folkbokförda.

70
Bevispersoner
0, 1, 2, 4, 8, 9, A, B, H, I, L, P Alla All hälso- och
sjukvård
Har särskild typ av uppehållstillstånd. Person som fått uppehållstillstånd för att närvara vid en förundersökning eller huvudförhandling i brottmål. Mer information om patientgruppen finns i handboken för asylsökande och personer utan tillstånd här på Vårdgivarguiden.
71
Person utan tillstånd

0, 1, 2, 4, 8, 9, A,B, H, I, L, P

Alla All hälso- och
sjukvård
Person som saknar tillstånd att vistas i Sverige. Ex asylsökande som fått avslag och stannat kvar, person som stannat kvar efter att ett tidsbegränsat tillstånd gått ut, person som aldrig gett sig tillkänna för myndighet. Har troligen någon form av ID-handling som kan bekräfta personens identitet.
73
Hälsoundersökning
för asylsökande
0, 1, 3 01-69, 70, 89  Primärvård  Används för rapportering av riktade hälsokontroller till Asylsökande. Används endast av husläkarmottagningar med specifikt avtal 
74
Stödsamtal för
asylsökande
0, 1, 2 74, 75, 96  Primärvård  Används för rapportering av riktade hälsokontroller till Asylsökande. Används endast av husläkarmottagningar med specifikt avtal
75
Hälsoundersökning anknytning/
kvotflyktning/fd asylsökande
med uppehållstillstånd
0, 1, 3 01-69, 70, 89  Primärvård  Används endast av vårdcentraler som har avtal om att utföra hälsokontroller för personer som är Anknytning/Kvotflyktning/Fd asylsökande med uppehållstillstånd. 
76
Hälsoundersökning för
person utan tillstånd
0, 1 01-69, 70, 89  Primärvård  Används för rapportering av riktade hälsokontroller till personer som saknar tillstånd att vistas i Sverige. Används bara av mottagningar med specifikt avtal. 
77
Stödsamtal för person
utan tillstånd
0, 1, 2 74, 75, 96  Primärvård  Används för rapportering av stödsamtal till personer som saknar tillstånd att vistas i Sverige. Används endast av mottagningar med specifikt avtal. 
78
Person utan tillstånd,
avgiftsbefriad
0, 1, 2, 4, 8, 9, A, B, H, I, L, P  Alla All hälso- och sjukvård

Används då patienten har på sitt ansvar att betala patientavgift, men bedömningen vid mottagningen är att patienten inte har de ekonomiska förutsättningarna att kunna betala, eller saknar medel att erlägga patientavgift.

Tillämpning med anledning av covid-19 gällande provtagning, vård och behandling: Gäller personer som inte är folkbokförd i Sverige och som är person utan tillstånd. Dessa ska få kostnadsfri provtagning,vård och behandling för corona-vård på samma sätt som folkbokförda.

95
Kvotflykting
0, 1, 2, 4, 8, 9, A, B, H, I, L, P Alla All hälso- och sjukvård En kvotflykting är en person som har flytt från sitt land och som har blivit utvald av FN:s flyktingorgan UNHCR att få flytta till ett annat land. Används bara fram till folkbokföringen är klar. Samma patientavgiftsregler gäller som för bosatta i Sverige. Används för avgiftsbelagda besök.

96
Kvotflykting,
avgiftsbefriad

 

0, 1, 2, 4, 8, 9, A, B, H, I, L, P Alla All hälso- och sjukvård

En kvotflykting är en person som har flytt från sitt land och som har blivit utvald av FN:s flyktingorgan UNHCR att få flytta till ett annat land. Används bara fram till folkbokföringen är klar. Samma patientavgiftsregler gäller som för bosatta i Sverige. Används för avgiftsbefriade besök, te x frikort, barn och ungdom under 18 år och så vidare. Observera att taxa 96 också används vid vårdkontakt som leder till att personen kommer upp i högkostnadsskyddsgränsen.

Tillämpning med anledning av covid-19 gällande provtagning, vård och behandling: Gäller personer som inte är folkbokförd i Sverige och som är kvotflykting. Dessa ska få kostnadsfri provtagning, vård och behandling för corona-vård på samma sätt som folkbokförda.

97
Kvotflykting, Hälsoundersökning
Innan folkbokföring

 

0, 1, 01-69 Primärvård

Används endast av husläkarmottagningar med specifikt avtal.

Används bara fram till folkbokföringen är klar. Koden får bara användas tillsammans med ett reservnummer.  Samma patientavgiftsregel gäller som för bosatta i Sverige. En kvotflykting är en person som har flytt från sitt land och som har blivit utvald av FN:s flyktingorgan UNHCR att få flytta till ett annat land.

Övriga koder

Kan användas av alla vårdgivare för alla patientkategorier.

 Kod  Besökstyp  Yrke  Vårdgren  Användningsområde

09
Avgift enl taxa för intyg, vaccination mm

3 eller 7  Alla All hälso- och sjukvård Registrering av momsbefriade intyg, vaccinationer, provtagningar, hälsokontroller som inte ingår i landstingets ordinarie åtagande.
15
Övriga avgifter

3 eller 7  Alla All hälso- och sjukvård Kan vid behov användas för rapportering av försäljning av träningskort, böcker mm inkl. rapportering av momsbelagda intyg. 
20
Uteblivet besök
eller sent återbud
5 Alla All hälso- och sjukvård Används då patienten uteblir från ett bokat besök eller återbud inte lämnas senast 24 timmar före besöket.
27
Medicinska handlingar
3  Alla All hälso- och sjukvård Används för hantering av avgift för kopior på journalhandlingar med mer.
72
Käkkirurgi
0, 1 Alla Specialistvård Används bara av mottagningen för käkkirurgi på Södersjukhuset.

Rapporteringsanvisningar

För vårdgivare som har en specifik rapporteringsanvisning finns detaljerad information om vilka taxekoder som ska används inom sitt avtal.

Relaterad information