Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH)

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt Förfrågningsunderlag enligt LOV Vårdval Avancerad sjukvård i hemmet ASiH. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Relevanta åtgärdskoder

Relevanta åtgärder bör rapporteras för beskrivning av vårdkontakten, oavsett om de ger ersättning eller inte. 

Här finns information om några åtgärdskoder som kan förekomma. 

På respektive vårdkontakt specificeras de eventuella åtgärder som är obligatoriska för ersättningen.

Åtgärdskod Kod i klartext Beskrivning enligt klassifikation KVÅ Anvisning
AU120 Upprättande av strukturerad vård- och omsorgsplan Upprättande/reviderande av skriftlig strukturerad vård- och omsorgsplan Planen ska om möjligt utformas tillsammans med berörd individ. I planen ska beskrivas planerad och beslutad vård och omsorg. För åtgärderna i planen ska anges mål. Planen ska utvärderas och omprövas. Den ska dokumenteras och det ska finnas en ansvarig person för att planen tas fram och justeras. Koden används vid vård- och omsorgsplanering tillsammans med kommunen. Om flera vårdgivare deltar i planeringen ska koden rapporteras av den vårdgivare som har huvudansvaret för patienten.
AU123 Upprättande av krisplan Upprättande eller revidering av skriftlig krisplan för patienten. En krisplan innehåller en beskrivning av de symtom och tecken som hos den specifika patienten kan föregå försämring eller återinsjuknande. I planen beskrivs de åtgärder som patienten och andra aktörer bör vidta om dessa symtom eller tecken uppträder. Krisplanen upprättas tillsammans med patienten, ofta under medverkan av närstående och eventuellt andra aktörer. Registreras när återanslutningsplan har upprättats.
DP006 Manuellt lymfdränage    
DV097 Palliativ vård Koden avser ett paket av åtgärder med palliativ avsikt. Koden får inte användas för enstaka palliativa åtgärder. Koda då den aktuella åtgärden samt tillägg av ZV400 (Åtgärd utförd med palliativ avsikt) Normalbesök: se Regelverk för rapportering av vårdkontakter.
QX006 Vård i livets slutskede Komplexa åtgärder i syfte att främja fysiskt, psykiskt och andligt välbefinnande i samband med livets slut, inklusive de närståendes behov. Registreras när komplexa åtgärder utförs. Koden kommer även att användas vid uppföljning av målgruppen patienter i livets slutskede
UV017 Trygghetskvitto Ett trygghetskvitto ska, efter medgivande från patienten, medfölja patienter som är i behov av fortsatt vård. Vårdgivaren ska genom trygghetskvittot informera patienten om vem som övertar ansvaret för den fortsatta behandlingen. Det ska framgå såväl i journalen som på trygghetskvittot att läkemedelslista och läkemedelsberättelse har lämnats till patienten. Åtgärden ska dokumenteras i journal. Ett trygghetskvitto ska ges till alla patienter som skrivs ut från ASIH. Gäller inte vid utskrivning till slutenvård.
XS007 Konferens med patient Konferens med patient och/eller patientens företrädare och hälso- och sjukvårdspersonal från ett eller flera vårdområden. Sammanfattning av anamnes och kliniska fakta. Beslut om fortsatt diagnostik och terapi. Eventuella övriga åtgärder, t ex biopsier, kodas separat. Åtgärden konferens med patient används även vid olika former av vårdplanering. Inkluderar nätverksmöte Registreras vid upprättande av individuell vårdplan. Om flera vårdgivare deltar i planeringen ska koden rapporteras av den vårdgivare som har huvudansvaret för patienten.
XS008 Konferens om patient Konferens utan att patienten är närvarande. Kan omfatta en eller flera yrkeskategorier från en eller flera olika specialiteter. Varje deltagare kan registrera sin insats på sin enhet. Inkluderar nätverksmöte Registreras vid upprättande av individuell vårdplan. Om flera vårdgivare deltar i planeringen ska koden rapporteras av den vårdgivare som har huvudansvaret för patienten.
XV015 Läkemedelsgenomgång, enkel Enkel läkemedelsgenomgång enligt Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd HSLF-FS 2017:37 med ändringsförfattningar  
XV016 Läkemedelsgenomgång, fördjupad Fördjupad läkemedelsgenomgång enligt Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd HSLF-FS 2017:37 med ändringsförfattningar  
XV018 Brytpunktssamtal Samtal mellan ansvarig läkare eller tjänstgörande läkare och patient om ställningstagandet att övergå till palliativ vård i livets slutskede  
ZV020 Användande av tolk    
ZV400 Åtgärd utförd med palliativ avsikt Tilläggskod till åtgärd som utförs i palliativt syfte. Om palliativ vård avses, koda istället med DV097 (Palliativ vård) Ska alltid anges tillsammans med åtgärdskod som beskriver själva åtgärden.