Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Fysioterapi, specialiserad Stockholm

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt Förfrågningsunderlag enligt LOV Vårdval Specialiserad Fysioterapi. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Diagnoskoder: Skador och sjukdomar inom cirkulations- och andningsorganen

Rapportering av nedanstående diagnsokoder ligger till grund för utbetalning av ersättning. För att få ersättning måste man ha en specifik angiven grundersättning vilket framgår av vårdkontakten.

Diganoskod Diagnostext
C098 Malign tonsilltumör med övergripande växt
C339 Malign tumör i luftstrupen
C340 Malign tumör i huvudbronk
C341 Malign tumör i överlob, bronk eller lunga
C342 Malign tumör i mellanlob, bronk eller lunga
C343 Malign tumör i underlob, bronk eller lunga
C348 Malign tumör i bronk och lunga med övergripande växt
C349 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i bronk och lunga
C380 Malign tumör i hjärtat
C381 Malign tumör i främre mediastinum
C382 Malign tumör i bakre mediastinum
C383 Malign tumör i icke specificerad del av mediastinum
C384 Malign tumör i pleura
C388 Malign tumör i hjärtat, mediastinum och pleura med övergripande växt
C390 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i övre luftvägarna
C398 Malign tumör i respirationsorganen och brösthålans organ med övergripande växt
C399 Ofullständigt angivna lokalisationer av malign tumör inom andningsorganen
I010 Akut reumatisk perikardit
I011 Akut reumatisk endokardit
I012 Akut reumatisk myokardit
I018 Annan akut reumatisk hjärtsjukdom
I019 Akut reumatisk hjärtsjukdom, ospecificerad
I020 Reumatisk korea med hjärtsjukdom
I050 Mitralisstenos
I051 Reumatisk mitralisinsufficiens
I052 Mitralisstenos med mitralisinsufficiens
I058 Andra mitralisklaffel
I059 Mitralisklaffel, ospecificerat
I060 Reumatisk aortastenos
I061 Reumatisk aortainsufficiens
I062 Reumatisk aortastenos med aortainsufficiens
I068 Annat reumatiskt aortaklaffel
I069 Reumatiskt aortaklaffel, ospecificerat
I070 Trikuspidalisstenos
I071 Trikuspidalisinsufficiens
I072 Trikuspidalisstenos med trikuspidalisinsufficiens
I078 Annat trikuspidalisklaffel
I079 Trikuspidalisklaffel, ospecificerat
I080 Sjukdomar i både mitralis- och aortaklaffar
I081 Sjukdomar i både mitralis- och trikuspidalisklaffar
I082 Sjukdomar i både aorta- och trikuspidalisklaffar
I083 Kombinerade sjukdomar i mitralis-, aorta- och trikuspidalisklaffar
I088 Andra multipla klaffel
I089 Multipla klaffel, ospecificerade
I090 Reumatisk myokardit
I091 Reumatiska sjukdomar i endokardiet, icke specificerad klaff
I092 Kronisk reumatisk perikardit
I098 Andra specificerade reumatiska hjärtsjukdomar
I099 Reumatisk hjärtsjukdom, ospecificerad
I109 Essentiell hypertoni
I110 Hypertensiv hjärtsjukdom med hjärtsvikt
I119 Hypertensiv hjärtsjukdom utan hjärtsvikt
I120 Hypertensiv njursjukdom med njursvikt
I129 Hypertensiv njursjukdom utan njursvikt
I130 Hypertensiv hjärt- och njursjukdom med hjärtsvikt
I131 Hypertensiv hjärt- och njursjukdom med njursvikt
I132 Hypertensiv hjärt- och njursjukdom med både hjärtsvikt och njursvikt
I139 Hypertensiv hjärt- och njursjukdom, ospecificerad
I150 Renovaskulär hypertoni
I151 Hypertoni sekundär till andra njursjukdomar
I152 Hypertoni sekundär till endokrina sjukdomar
I158 Annan specificerad sekundär hypertoni
I159 Sekundär hypertoni, ospecificerad
I200 Instabil angina pectoris
I201 Angina pectoris med dokumenterad koronarkärlsspasm
I208 Andra former av angina pectoris
I209 Angina pectoris, ospecificerad
I210 Akut transmural framväggsinfarkt
I211 Akut transmural diafragmal infarkt
I212 Akut transmural hjärtinfarkt med andra lokalisationer
I213 Akut transmural hjärtinfarkt med icke specificerad lokalisation
I214 Akut subendokardiell infarkt
I214A Akut subendokardiell infarkt i framvägg
I214B Akut subendokardiell infarkt, diafragmal
I214W Akut subendokardiell infarkt med annan lokalisation
I214X Akut subendokardiell infarkt med icke specificerad lokalisation
I219 Akut hjärtinfarkt, ospecificerad
I220 Reinfarkt i framväggen
I221 Reinfarkt i diafragmala väggen
I228 Reinfarkt med andra lokalisationer
I229 Reinfarkt med icke specificerad lokalisation
I230 Hemoperikardium som komplikation till akut hjärtinfarkt
I231 Förmaksseptumdefekt som komplikation till akut hjärtinfarkt
I232 Kammarseptumdefekt som komplikation till akut hjärtinfarkt
I233 Ruptur av hjärtväggen utan hemoperikardium som komplikation till akut hjärtinfarkt
I234 Ruptur av chordae tendineae som komplikation till akut hjärtinfarkt
I235 Ruptur av papillarmuskel som komplikation till akut hjärtinfarkt
I236 Trombos i förmak, hjärtöra eller kammare som komplikation till akut hjärtinfarkt
I238 Andra specificerade komplikationer till akut hjärtinfarkt
I240 Koronartrombos som ej resulterar i hjärtinfarkt
I241 Postinfarktsyndrom
I248 Andra specificerade former av akut ischemisk hjärtsjukdom
I249 Akut ischemisk hjärtsjukdom, ospecificerad
I250 Aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom
I251 Aterosklerotisk hjärtsjukdom
I252 Gammal hjärtinfarkt
I253 Hjärtaneurysm
I254 Koronarartäraneurysm och dissektion
I255 Ischemisk kardiomyopati
I256 Tyst myokardischemi
I258 Andra specificerade former av kronisk ischemisk hjärtsjukdom
I259 Kronisk ischemisk hjärtsjukdom, ospecificerad
I260 Lungemboli med uppgift om akut cor pulmonale
I269 Lungemboli utan uppgift om akut cor pulmonale
I270 Primär pulmonell hypertoni
I271 Kyfoskoliotisk hjärtsjukdom
I272 Annan sekundär pulmonell hypertoni
I278 Andra specificerade sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen
I279 Pulmonell hjärtsjukdom, ospecificerad
I280 Arteriovenös fistel i lungkärlen
I281 Aneurysm i lungartären
I288 Andra specificerade sjukdomar i lungkärlen
I289 Sjukdom i lungkärlen, ospecificerad
I310 Kronisk adhesiv perikardit
I311 Kronisk konstriktiv perikardit
I312 Hemoperikardium som ej klassificeras annorstädes
I313 Utgjutning i perikardiet
I318 Andra specificerade sjukdomar i perikardiet
I319 Sjukdom i perikardiet, ospecificerad
I320 Perikardit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes
I321 Perikardit vid andra infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes
I330 Akut och subakut infektiös endokardit
I339 Akut och subakut endokardit, ospecificerad
I340 Mitralisinsufficiens
I341 Prolaps av mitralisklaffen
I342 Icke-reumatisk mitralisstenos
I348 Andra specificerade icke reumatiska mitralisklaffsjukdomar
I349 Icke-reumatisk mitralisklaffsjukdom, ospecificerad
I350 Aortastenos
I351 Aortainsufficiens
I352 Aortastenos med aortainsufficiens
I358 Andra specificerade aortaklaffsjukdomar
I359 Aortaklaffsjukdom, ospecificerad
I360 Icke-reumatisk trikuspidalisstenos
I361 Icke-reumatisk trikuspidalisinsufficiens
I362 Icke-reumatisk trikuspidalisstenos med trikuspidalisinsufficiens
I368 Andra specificerade icke reumatiska trikuspidalisklaffsjukdomar
I369 Icke-reumatisk trikuspidalisklaffsjukdom, ospecificerad
I370 Pulmonalisstenos
I371 Pulmonalisinsufficiens
I372 Pulmonalisstenos med pulmonalisinsufficiens
I378 Andra specificerade pulmonalisklaffsjukdomar
I379 Pulmonalisklaffsjukdom, ospecificerad
I389 Endokardit , icke specificerad klaff
I390 Mitralisklafförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
I391 Aortaklafförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
I392 Trikuspidalisklafförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
I393 Pulmonalisklafförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
I394 Multipla klafförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
I398 Endokardit, icke specificerad klaff, vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
I400 Infektiös myokardit
I401 Isolerad myokardit
I408 Annan akut myokardit
I409 Akut myokardit, ospecificerad
I410 Myokardit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes
I411 Myokardit vid virussjukdomar som klassificeras annorstädes
I412 Myokardit vid andra infektionssjukdom och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes
I418 Myokardit vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
I420 Dilaterad kardiomyopati
I421 Obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati
I422 Annan hypertrofisk kardiomyopati
I423 Endomyokardiell sjukdom
I424 Endokardiell fibroelastos
I425 Annan restriktiv kardiomyopati
I426 Alkoholkardiomyopati
I427 Kardiomyopati orsakad av läkemedel och annan yttre påverkan
I428 Andra specificerade kardiomyopatier
I429 Kardiomyopati, ospecificerad
I430 Kardiomyopati vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes
I431 Kardiomyopati vid ämnesomsättningssjukdomar
I432 Kardiomyopati vid nutritionsrubbningar
I438 Kardiomyopati vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
I440 Atrioventrikulärt block, första graden
I441 Atrioventrikulärt block, andra graden
I441A AV-block grad II/Wenckebachs typ
I441B AV-block grad II/Mobitz typ II
I442 Atrioventrikulärt block, totalt
I443 Annat och icke specificerat atrioventrikulärt block
I444 Vänstersidigt främre fascikelblock
I445 Vänstersidigt bakre fascikelblock
I446 Annat vänstersidigt grenblock
I446A Komplett vänstergrenblock
I446B Inkomplett vänstergrenblock
I447 Vänstersidigt grenblock, ospecificerat
I450 Högersidigt fascikelblock
I450A Komplett högergrenblock
I450B Inkomplett högergrenblock
I451 Annat och icke specificerat högersidigt grenblock
I452 Bifascikulärt block
I453 Trifascikulärt block
I454 Icke specificerat intraventrikulärt block
I455 Annat specificerat hjärtblock
I456 Pre-excitationssyndrom
I456A Wolff-Parkinson-White (WPW)-syndrom
I456B Lown-Ganong-Levine (LGL)-syndrom
I456W Pre-excitationssyndrom av annan typ
I456X Pre-excitationssyndrom/accessorisk överledning
I458 Andra specificerade retledningsrubbningar
I459 Retledningsrubbning, ospecificerad
I460 Hjärtstillestånd med framgångsrik hjärt-lungräddning
I469 Hjärtstillestånd, ospecificerat
I470 Re-entry ventricular arrythmia
I471 Paroxysmal supraventrikulär takykardi
I472 Paroxysmal ventrikulär takykardi
I472A Kammartakykardi, kortvarig
I472B Kammartakykardi, långvarig
I472C Kammartakykardi, torsades des pointes
I479 Paroxysmal takykardi, ospecificerad
I480 Paroxysmalt förmaksflimmer
I481 Persisterande förmaksflimmer
I482 Kroniskt förmaksflimmer
I483 Typiskt förmaksfladder
I484 Atypiskt förmaksfladder
I489 Förmaksflimmer och förmaksfladder, ospecificerat
I490 Ventrikelflimmer och ventrikelfladder
I491 Prematur depolarisation av förmaket
I492 Nodal prematur depolarisering
I493 Prematur depolarisation av kammaren
I494 Annan och icke specificerad prematur depolarisation
I495 Sick sinus syndrome
I495A Sinus arrest
I495B Sick sinus syndrome
I495C Brady-takysyndrom
I498 Andra specificerade hjärtarytmier
I498C Kardiell ersättningsrytm
I498D Brugadas syndrom
I498E Långt QT-syndrom
I498W Andra specificerade hjärtarytmier
I499 Hjärtarytmi, ospecificerad
I500 Högerhjärtsvikt (akut) (kronisk)
I501 Vänsterhjärtsvikt
I509 Hjärtinsufficiens, ospecificerad
I510 Förvärvad septumdefekt i hjärtat
I511 Ruptur av chordae tendineae som ej klassificeras annorstädes
I512 Ruptur av papillarmuskel som ej klassificeras annorstädes
I513 Intrakardiell trombos som ej klassificeras annorstädes
I514 Myokardit, ospecificerad
I515 Degenerativ hjärtmuskelförändring
I516 Kardiovaskulär sjukdom, ospecificerad
I517 Hjärtförstoring
I518 Annan ofullständigt preciserad hjärtsjukdom
I519 Hjärtsjukdom, ospecificerad
I520 Andra hjärtsjukdomar vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes
I521 Andra hjärtsjukdomar vid andra infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes
I528 Andra specificerade hjärtsjukdomar vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
I600 Subaraknoidalblödning från karotissifonen eller karotisbifurkationen
I601 Subaraknoidalblödning från arteria cerebri media
I602 Subaraknoidalblödning från arteria communicans anterior
I603 Subaraknoidalblödning från arteria communicans posterior
I604 Subaraknoidalblödning från arteria basilaris
I605 Subaraknoidalblödning från arteria vertebralis
I606 Subaraknoidalblödning från andra intrakraniella artärer
I607 Subaraknoidalblödning från icke specificerad intrakraniell artär
I608 Annan subaraknoidalblödning
I609 Subaraknoidalblödning, ospecificerad
I700 Ateroskleros i aorta
I701 Ateroskleros i njurartär
I708 Ateroskleros i andra specificerade artärer
I709 Generaliserad och icke specificerad ateroskleros
I710 Dissektion av aorta
I711 Torakalt aortaaneurysm, brustet
I712 Torakalt aortaaneurysm, icke brustet
I713 Bukaortaaneurysm, brustet
I714 Bukaortaaneurysm, icke brustet
I715 Torakoabdominellt aortaaneurysm, brustet
I716 Torakoabdominellt aortaaneurysm, icke brustet
I718 Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, brustet
I719 Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, icke brustet
I720 Aneurysm och dissektion i arteria carotis
I721 Aneurysm och dissektion i artär i övre extremitet 
I722 Aneurysm och dissektion i njurartär
I723 Aneurysm och dissektion i arteria iliaca 
I724 Aneurysm och dissektion i artär i nedre extremitet
I725 Aneurysm och dissektion i andra precerebrala artärer 
I726 Aneurysm och dissektion i arteria vertebralis
I728 Aneurysm och dissektion i andra specificerade artärer 
I729 Aneurysm och dissektion med icke specificerad lokalisation 
I740 Emboli och trombos i bukaorta
I741 Emboli och trombos i andra och icke specificerade delar av aorta
I742 Emboli och trombos i övre extremitetsartärer
I743 Emboli och trombos i nedre extremitetsartärer
I744 Emboli och trombos i extremitetsartärer, ospecificerade
I745 Emboli och trombos i arteria iliaca
I748 Emboli och trombos i andra specificerade artärer
I749 Emboli och trombos i icke specificerad artär
I772 Artärruptur
I773 Arteriell fibromuskulär dysplasi
I774 Kompressionssyndrom i arteria coeliaca
I775 Nekros i artär
I776 Arterit, ospecificerad
I778 Andra specificerade sjukdomar i artärer och arterioler
I779 Sjukdom i artärer och arterioler, ospecificerad
I790 Aneurysm i aorta vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
I791 Aortit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
I798 Andra specificerade förändringar i artärer, arterioler och kapillärer vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
I800 Flebit och tromboflebit i nedre extremiteternas ytliga kärl
I801 Flebit och tromboflebit i vena femoralis
I802 Flebit och tromboflebit i andra djupa kärl i nedre extremiteterna
I803 Flebit och tromboflebit i nedre extremiteterna, ospecificerad
I808 Flebit och tromboflebit med annan specificerad lokalisation
I819 Trombos i portavenen
I820 Budd-Chiaris syndrom
I821 Thrombophlebitis migrans
I822 Emboli och trombos i vena cava
I823 Emboli och trombos i vena renalis
I828 Emboli och trombos i andra specificerade vener
I829 Venös emboli och trombos i icke specificerad ven
I970 Postkardiotomisyndrom
I971 Andra funktionella störningar efter hjärtkirurgi
I978 Andra specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen efter kirurgiska eller medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes
I979 Sjukdom i cirkulationsorganen efter kirurgiska eller medicinska ingrepp, ospecificerad
I999 Andra och icke specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen
J430 MacLeods syndrom
J431 Panlobulärt emfysem
J432 Centrilobulärt emfysem
J438 Annat emfysem
J439 Lungemfysem, ospecificerat
J440 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom med akut nedre luftvägsinfektion
J441 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom med akut exacerbation, ospecificerad
J448 Annan specificerad kroniskt obstruktiv lungsjukdom
J449 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, ospecificerad
J450 Huvudsakligen allergisk astma
J450A Asthma bronchiale, allergisk, akut, infektionsutlöst
J450B Asthma bronchiale, allergisk, akut, allergenutlöst
J450W Annan asthma bronchiale, allergisk, akut
J451 Icke-allergisk astma
J451A Asthma bronchiale, icke-allergisk, akut, infektionsutlöst
J451W Annan asthma bronchiale, icke-allergisk, akut
J458 Blandad astma
J459 Astma, ospecificerad
J469 Akut svår astma
J479 Bronkiektasier
J609 Pneumokonios orsakad av stenkolsdamm
J619 Pneumokonios orsakad av asbest och andra mineralfibrer
J620 Pneumokonios orsakad av talkdamm
J628 Pneumokonios orsakad av annat damm som innehåller kisel
J630 Aluminos
J631 Bauxitfibros
J632 Beryllios
J633 Grafitfibros
J634 Sideros
J635 Stannos
J638 Pneumokonios orsakad av annat specificerat oorganiskt damm
J649 Icke specificerad pneumokonios
J659 Pneumokonios förenad med tuberkulos
J660 Byssinos
J661 Linberedarsjuka
J662 Cannabinos
J668 Luftvägssjukdom orsakad av annat specificerat organiskt damm
J670 Hypersensitivitetspneumonit orsakad av inhalerade mögelsporer
J671 Bagassos
J672 Fågelskötarsjuka
J673 Suberos
J674 Maltarbetarlunga
J675 Svamparbetarlunga
J676 Lönnavbarkarlunga
J677 Ventilationspneumonit
J678 Hypersensitivitetspneumonit orsakad av annat organiskt damm
J679 Hypersensitivitetspneumonit orsakad av organiskt damm, ospecificerat
J680 Bronkit och pneumonit orsakad av kemikalier, gaser, rök och ånga
J681 Akut lungödem orsakat av kemikalier, gaser, rök och ånga
J682 Inflammation i övre luftvägarna orsakad av kemikalier, gaser, rök och ånga som ej klassificeras annorstädes
J683 Andra akuta och subakuta sjukliga tillstånd i lungorna orsakade av kemikalier, gaser, rök och ånga
J684 Kroniska sjukliga tillstånd i lungorna orsakade av kemikalier, gaser, rök och ånga
J688 Andra specificerade sjukliga tillstånd i lungorna orsakade av kemikalier, gaser, rök och ånga
J689 Icke specificerat tillstånd i lungorna orsakat av kemikalier, gaser, rök och ånga
J700 Akuta och subakuta lungmanifestationer orsakade av strålning
J701 Kroniska och andra lungmanifestationer orsakade av strålning
J702 Akuta läkemedelsutlösta interstitiella lungsjukdomar
J703 Kroniska läkemedelsutlösta interstitiella lungsjukdomar
J704 Läkemedelsutlöst interstitiell lungsjukdom, ospecificerad
J708 Sjukliga tillstånd i lungorna av andra specificerade yttre orsaker
J709 Sjukliga tillstånd i lungorna av icke specificerade yttre orsaker
J809 Akut andningssviktsyndrom hos vuxen
J819 Lungödem
J829 Lungeosinofili som ej klassificeras annorstädes
J840 Alveolära och parietoalveolära tillstånd
J841 Annan interstitiell lungsjukdom med fibros
J848 Andra specificerade interstitiella lungsjukdomar
J849 Interstitiell lungsjukdom, ospecificerad
J850 Gangrän och nekros i lunga
J920 Pleuraplack med känd asbestexponering
J929 Pleuraplack utan känd asbestexponering
J940 Kylotorax
J941 Fibrotorax
J942 Hemotorax
J948 Andra specificerade pleurala sjukdomar
J949 Pleural sjukdom, ospecificerad
J950 Dysfunktion av trakeostomi
J953 Kronisk respiratorisk insufficiens efter kirurgi
J958 Andra specificerade sjukdomar i andningsorganen efter kirurgiska eller medicinska ingrepp
J959 Sjukdom i andningsorganen efter kirurgiska eller medicinska ingrepp, ospecificerad
J961 Kronisk respiratorisk insufficiens
J969 Respiratorisk insufficiens, ospecificerad
J980 Sjukdomar i bronker som ej klassificeras annorstädes
J982 Interstitiellt emfysem
J983 Kompensatoriskt emfysem
J984 Andra lungsjukdomar
J985 Sjukdomar i mediastinum som ej klassificeras annorstädes
J986 Sjukdomar i diafragma
J988 Andra specificerade sjukdomar i andningsorganen
J989 Sjukdomar i andningsorganen, ospecificerade
J990 Reumatoid lungsjukdom
J991 Lungförändringar vid andra diffusa bindvävssjukdomar
J998 Lungförändringar vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Q211 Förmaksseptumdefekt
Z035 Observation för annan misstänkt kardiovaskulär sjukdom
Z851 Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lunga i den egna sjukhistorien
Z852 Malign tumör i andra andningsorgan och intratorakala organ i den egna sjukhistorien
Z941 Hjärttransplanterad
Z942 Lungtransplanterad
Z951 Förekomst av aortokoronar-bypass-graft
Z952 Förekomst av hjärtklaffprotes av icke-biologiskt material
Z953 Förekomst av hjärtklaff av främmande biologiskt material
Z954 Förekomst av annan typ av hjärtklaffsersättning
Z955 Förekomst av angioplastiskt koronarimplantat och koronargraft