Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Fysioterapi, specialiserad Stockholm

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt Förfrågningsunderlag enligt LOV Vårdval Specialiserad Fysioterapi. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Diagnoskoder: Skador och sjukdomar inom nervsystemet m m

 

Diagnoskod Diagnostext
B919 Sena effekter av polio
B941 Sena effekter av virusencefalit
C098 Malign tonsilltumör med övergripande växt
C339 Malign tumör i luftstrupen
C340 Malign tumör i huvudbronk
C341 Malign tumör i överlob, bronk eller lunga
C342 Malign tumör i mellanlob, bronk eller lunga
C343 Malign tumör i underlob, bronk eller lunga
C348 Malign tumör i bronk och lunga med övergripande växt
C349 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i bronk och lunga
C380 Malign tumör i hjärtat
C381 Malign tumör i främre mediastinum
C382 Malign tumör i bakre mediastinum
C383 Malign tumör i icke specificerad del av mediastinum
C384 Malign tumör i pleura
C388 Malign tumör i hjärtat, mediastinum och pleura med övergripande växt
C390 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i övre luftvägarna
C398 Malign tumör i respirationsorganen och brösthålans organ med övergripande växt
C399 Ofullständigt angivna lokalisationer av malign tumör inom andningsorganen
C436 Malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldran
C480 Malign tumör i retroperitonealrummet
C509 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i bröstkörtel
C549 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i corpus uteri
C570 Malign tumör i äggledare
C700 Malign tumör i hjärnhinnor
C701 Malign tumör i ryggmärgshinnor
C709 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i centrala nervsystemets hinnor
C710 Malign tumör i storhjärnan utom lober och ventriklar
C711 Malign tumör i frontallob
C712 Malign tumör i temporallob
C713 Malign tumör i parietallob
C714 Malign tumör i occipitallob
C715 Malign tumör i hjärnventrikel
C716 Malign tumör i lillhjärnan
C717 Malign tumör i hjärnstammen
C720 Malign tumör i ryggmärgen
C721 Malign tumör i cauda equina
C722 Malign tumör i nervus olphactorius
C723 Malign tumör i nervus opticus
C724 Malign tumör i nervus statoacusticus
C725 Malign tumör i andra och icke specificerade kranialnerver
C728 Malign tumör i hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet med övergripande växt
C793 Sekundär malign tumör i hjärnan och hjärnhinnorna
C794 Sekundär malign tumör i andra och icke specificerade delar av nervsystemet
C900 Multipelt myelom
D320 Benign tumör i hjärnhinnor
D321 Benign tumör i ryggmärgshinnor
D329 Icke specificerad lokalisation av benign tumör i centrala nervsystemets hinnor
D330 Benign tumör i hjärnan, supratentoriell lokalisation
D331 Benign tumör i hjärnan, infratentoriell lokalisation
D332 Benign tumör med icke specificerad lokalisation i hjärnan
D333 Benign tumör i kranialnerver
D334 Benign tumör i ryggmärgen
D337 Benign tumör i andra specificerade delar av centrala nervsystemet
D339 Icke specificerad lokalisation av benign tumör i centrala nervsystemet
D361 Benign tumör i perifera nerver och autonoma nervsystemet
D420 Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnhinnor
D421 Tumör av osäker eller okänd natur i ryggmärgshinnor
D429 Icke specificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i centrala nervsystemets hinnor
D430 Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnan, supratentoriell lokalisation
D431 Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnan, infratentoriell lokalisation
D432 Tumör av osäker eller okänd natur med icke specificerad lokalisation i hjärnan
D433 Tumör av osäker eller okänd natur i kranialnerver
D434 Tumör av osäker eller okänd natur i ryggmärgen
D437 Tumör av osäker eller okänd natur i andra specificerade lokalisationer i centrala nervsystemet
D439 Icke specificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i centrala nervsystemet
D482 Tumör av osäker eller okänd natur i perifera nerver och autonoma nervsystemet
F000 Demens vid Alzheimers sjukdom med tidig debut
F001 Demens vid Alzheimers sjukdom med sen debut
F002 Demens vid Alzheimers sjukdom, atypisk eller blandad typ
F009 Demens vid Alzheimers sjukdom, ospecificerad
F010 Vaskulär demens med akut debut
F011 Multiinfarktdemens
F012 Subkortikal vaskulär demens
F013 Blandad kortikal och subkortikal vaskulär demens
F018 Annan specificerad vaskulär demens
F019 Vaskulär demens, ospecificerad
F020 Demens vid Picks sjukdom
F021 Demens vid Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
F022 Demens vid Huntingtons sjukdom
F023 Demens vid Parkinsons sjukdom
F028 Demens vid andra specificerade sjukdomar som klassificeras annorstädes
F039 Ospecificerad demens
F431 Posttraumatiskt stressyndrom
F451 Odifferentierat somatoformt syndrom
F454 Kroniskt somatoformt smärtsyndrom
G031 Kronisk meningit
G048A Encefalit, postinfektiös
G048B Myelit, postinfektiös
G060 Intrakraniell abscess och intrakraniellt granulom
G061 Intraspinal abscess och intraspinalt granulom
G062 Extradural och subdural abscess, ospecificerad
G079 Abscess och granulom i skallen och ryggradskanalen vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
G089 Flebit och tromboflebit i skallens och ryggradskanalens venösa hålrum
G099 Sena effekter av inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet
G109 Huntingtons sjukdom
G110 Medfödd icke progressiv ataxi
G111 Cerebellär ataxi med tidig debut
G112 Cerebellär ataxi med sen debut
G113 Cerebellär ataxi med defekt DNA-reparation
G114 Hereditär spastisk parapares
G118 Andra specificerade hereditära ataxier
G119 Hereditär ataxi, ospecificerad
G120 Infantil spinal muskelatrofi, typ I
G121 Annan hereditär spinal muskelatrofi
G122 Motorneuronsjukdom
G128 Andra spinala muskelatrofier och besläktade syndrom
G129 Spinal muskelatrofi, ospecificerad
G130 Paraneoplastisk neuromyopati och neuropati
G131 Annan systemisk atrofi som primärt engagerar centrala nervsystemet vid tumörsjukdomar
G132 Systemisk atrofi som primärt engagerar centrala nervsystemet vid myxödem
G138 Systemisk atrofi som primärt engagerar centrala nervsystemet vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
G149 Postpoliosyndrom
G209 Parkinsons sjukdom
G210 Malignt neuroleptikasyndrom
G211 Annan läkemedelsutlöst sekundär parkinsonism
G212 Sekundär parkinsonism av andra yttre orsaker
G213 Postencefalitisk parkinsonism
G214 Vaskulär parkinsonism
G218 Annan sekundär parkinsonism
G219 Sekundär parkinsonism, ospecificerad
G229 Parkinsonism vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
G230 Hallervorden-Spatz sjukdom
G231 Progressiv supranukleär oftalmoplegi
G232 Multipel systematrofi, parkinsontyp [MSA-P]
G233 Multipel systematrofi, cerebellär typ  [MSA-C]
G238 Andra specificerade degenerativa sjukdomar i basala ganglierna
G239 Degenerativ sjukdom i basala ganglierna, ospecificerad
G240 Läkemedelsutlöst dystoni
G241 Idiopatisk familjär dystoni
G242 Idiopatisk icke-familjär dystoni
G243 Spastisk tortikollis
G248 Andra specificerade dystonier
G249 Dystoni, ospecificerad
G250 Essentiell tremor
G251 Läkemedelsutlöst tremor
G252 Andra specificerade former av tremor
G253 Myoklonus
G254 Läkemedelsutlöst korea
G255 Annan korea
G258 Andra specificerade basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar
G259 Basalgangliesjukdom och rörelserubbning, ospecificerad
G269 Basalganglietillstånd och rörelserubbningar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
G310 Lokaliserad hjärnatrofi
G311 Senil degeneration av hjärnan som ej klassificeras annorstädes
G312 Degeneration i nervsystemet orsakad av alkohol
G318 Andra specificerade degenerativa sjukdomar i nervsystemet
G318A Degenerativa förändringar vid lewybody-demens
G319 Degenerativ sjukdom i nervsystemet, ospecificerad
G320 Subakut kombinerad degeneration i ryggmärgen vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
G328 Andra specificerade degenerativa tillstånd i nervsystemet vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
G359 Multipel skleros
G360 Neuromyelitis optica
G361 Akut och subakut hemorragisk leukoencefalit
G368 Annan specificerad akut disseminerad demyelinisering
G369 Akut disseminerad demyelinisering, ospecificerad
G370 Diffus skleros
G371 Central demyelinisering av corpus callosum
G372 Central pontin myelinolys
G373 Akut transversell myelit vid demyeliniserande sjukdom i centrala nervsystemet
G374 Subakut nekrotiserande myelit
G375 Koncentrisk skleros
G378 Andra specificerade demyeliniserande sjukdomar i centrala nervsystemet
G379 Demyeliniserande sjukdom i centrala nervsystemet, ospecificerad
G400 Partiell idiopatisk epilepsi och epileptiska syndrom med lokal början
G402 Partiell symtomatisk epilepsi och epileptiska syndrom med komplexa partiella anfall
G403 Generaliserad idiopatisk epilepsi och epileptiska syndrom
G404 Annan generaliserad epilepsi och andra epileptiska syndrom
G405 Speciella epileptiska syndrom
G406 Grand mal-anfall, ospecificerat
G408 Annan epilepsi
G409 Epilepsi, ospecificerad
G450 Arteria vertebrobasilaris-syndrom
G451 Arteria carotis-syndrom
G452 Multipla och bilaterala precerebrala artärsyndrom
G453 Amaurosis fugax
G454 Transitorisk global amnesi
G458 Annan transitorisk cerebral ischemi och besläktade syndrom
G459 Transitorisk cerebral ischemisk attack, ospecificerad
G460 Arteria cerebri media-syndrom
G461 Arteria cerebri anterior-syndrom
G462 Arteria cerebri posterior-syndrom
G463 Cerebrovaskulärt hjärnstamssyndrom
G464 Cerebrovaskulärt lillhjärnssyndrom
G465 Isolerat motoriskt lakunärt syndrom
G466 Isolerat sensoriskt lakunärt syndrom
G467 Andra lakunära syndrom
G468 Andra vaskulära syndrom i hjärnan vid cerebrovaskulära sjukdomar
G474 Narkolepsi och kataplexi
G541 Sjukdomar i lumbosakralplexus
G542 Sjukdomar i cervikalrot som ej klassificeras annorstädes
G543 Sjukdomar i torakalrot som ej klassificeras annorstädes
G544 Sjukdomar i lumbosakralrot som ej klassificeras annorstädes
G546 Fantom-extremitetssyndrom med smärta
G547 Fantom-extremitetssyndrom utan smärta
G548 Andra specificerade sjukdomar i nervrötter och nervplexus
G549 Sjukdom i nervrötter och nervplexus, ospecificerad
G550 Kompression av nervrötter och nervplexus vid tumörsjukdomar
G552 Kompression av nervrötter och nervplexus vid spondylos
G600 Hereditär motorisk och sensorisk neuropati
G601 Refsums sjukdom
G602 Neuropati i samband med hereditär ataxi
G603 Idiopatisk progressiv neuropati
G608 Andra specificerade hereditära och idiopatiska neuropatier
G609 Hereditär och idiopatisk neuropati, ospecificerad
G610 Guillain-Barrés syndrom
G611 Serumneuropati
G618 Andra specificerade inflammatoriska polyneuropatier
G619 Inflammatorisk polyneuropati, ospecificerad
G620 Läkemedelsutlöst polyneuropati
G621 Alkoholutlöst polyneuropati
G622 Polyneuropati orsakad av andra toxiska ämnen
G628 Andra specificerade polyneuropatier
G629 Polyneuropati, ospecificerad
G630 Polyneuropati vid infektions- och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes
G631 Polyneuropati vid tumörsjukdom
G632 Diabetisk polyneuropati
G633 Polyneuropati vid andra endokrina och metaboliska sjukdomar
G634 Polyneuropati vid näringsbristtillstånd
G635 Polyneuropati vid systemiska bindvävssjukdomar
G636 Polyneuropati vid andra muskuloskeletala sjukdomar
G638 Polyneuropati vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
G700 Myasthenia gravis
G701 Toxiska neuromuskulära transmissionsrubbningar
G702 Medfödd och utvecklingsrelaterad myasteni
G708 Andra specificerade neuromuskulära transmissionsrubbningar
G709 Neuromuskulär transmissionsrubbning, ospecificerad
G710 Muskeldystrofi
G710A Muskeldystrofi, hereditär, typ Duchenne
G710B Muskeldystrofi, hereditär, typ Becker (benign)
G710W Annan specificerad muskeldystrofi
G710X Muskeldystrofi, (ej medfödd), ospecificerad
G711 Myotona sjukdomar
G712 Medfödda myopatier
G713 Mitokondriell myopati som ej klassificeras annorstädes
G718 Andra specificerade primära muskelsjukdomar
G719 Primär muskelsjukdom, ospecificerad
G720 Läkemedelsutlöst myopati
G721 Alkoholutlöst myopati
G722 Myopati orsakad av annat toxiskt ämne
G723 Periodisk paralys
G724 Inflammatorisk myopati som ej klassificeras annorstädes
G728 Andra specificerade myopatier
G729 Myopati, ospecificerad
G730 Myastena syndrom vid endokrina sjukdomar
G731 Lambert-Eatons syndrom 
G732 Andra myastena syndrom vid tumörsjukdomar
G733 Myastena syndrom vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
G734 Myopati vid infektions- och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes
G735 Myopati vid endokrina sjukdomar
G736 Myopati vid metaboliska sjukdomar
G737 Myopati vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
G800 Spastisk tetraplegisk cerebral pares
G801 Spastisk diplegisk cerebral pares
G802 Spastisk hemiplegisk cerebral pares 
G803 Dyskinetisk cerebral pares
G804 Ataktisk cerebral pares
G808 Annan specificerad form av cerebral pares
G809 Cerebral pares, ospecificerad
G810 Slapp hemipares
G811 Spastisk hemipares
G819 Hemipares, ospecificerad
G820 Slapp parapares
G821 Spastisk parapares
G822 Parapares, ospecificerad
G823 Slapp tetrapares
G824 Spastisk tetrapares
G825 Tetrapares, ospecificerad
G830 Dipares i övre extremiteterna
G831 Monopares i nedre extremitet
G832 Monopares i övre extremitet
G833 Ospecificerad monopares
G835 Locked-in-syndrome
G838 Andra specificerade förlamningssyndrom
G839 Förlamningssyndrom, ospecificerade
G900 Idiopatisk perifer autonom neuropati
G901 Familjär dysautonomi
G904 Autonom dysreflexi
G908 Andra specificerade sjukdomar i autonoma nervsystemet
G909 Sjukdom i autonoma nervsystemet, ospecificerad
G910 Kommunicerande hydrocefalus
G911 Obstruktiv hydrocefalus
G912 Normaltryckshydrocefalus
G913 Posttraumatisk hydrocefalus, ospecificerad
G918 Annan specificerad hydrocefalus
G930 Hjärncystor
G931 Anoxisk hjärnskada som ej klassificeras annorstädes
G932 Benign intrakraniell hypertension
G933 Trötthetssyndrom efter virusinfektion
G934 Encefalopati, ospecificerad
G935 Hjärnkompression
G936 Hjärnödem
G937 Reyes syndrom
G938 Andra specificerade sjukdomar i hjärnan
G939 Hjärnsjukdom, ospecificerad
G940 Hydrocefalus vid infektions- och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes
G941 Hydrocefalus vid tumörsjukdom
G942 Hydrocefalus vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
G948 Andra specificerade tillstånd i hjärnan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
G950 Syringomyeli och syringobulbi
G951 Vaskulära myelopatier
G952 Ryggmärgskompression, ospecificerad
G958 Andra specificerade sjukdomar i ryggmärgen
G959 Sjukdom i ryggmärgen, ospecificerad
G960 Läckage av cerebrospinalvätska
G961 Sjukdomar i meningerna som ej klassificeras annorstädes
G968 Andra specificerade sjukdomar i centrala nervsystemet
G969 Sjukdom i centrala nervsystemet, ospecificerad
G970 Läckage av cerebrospinalvätska efter spinalpunktion
G971 Annan reaktion efter spinal- och lumbalpunktion
G972 Intrakraniell hypotension efter ventrikelshuntning
G978 Andra specificerade sjukdomar i nervsystemet efter kirurgiska och medicinska ingrepp
G979 Sjukdom i nervsystemet efter kirurgiska och medicinska ingrepp, ospecificerad
G989 Andra sjukdomar i nervsystemet som ej klassificeras annorstädes
G990 Autonom neuropati vid endokrina och metaboliska sjukdomar
G991 Andra tillstånd i autonoma nervsystemet vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
G992 Myelopati vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
G998 Andra specificerade tillstånd i nervsystemet vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
I010 Akut reumatisk perikardit
I011 Akut reumatisk endokardit
I012 Akut reumatisk myokardit
I018 Annan akut reumatisk hjärtsjukdom
I019 Akut reumatisk hjärtsjukdom, ospecificerad
I020 Reumatisk korea med hjärtsjukdom
I050 Mitralisstenos
I051 Reumatisk mitralisinsufficiens
I052 Mitralisstenos med mitralisinsufficiens
I058 Andra mitralisklaffel
I059 Mitralisklaffel, ospecificerat
I060 Reumatisk aortastenos
I061 Reumatisk aortainsufficiens
I062 Reumatisk aortastenos med aortainsufficiens
I068 Annat reumatiskt aortaklaffel
I069 Reumatiskt aortaklaffel, ospecificerat
I070 Trikuspidalisstenos
I071 Trikuspidalisinsufficiens
I072 Trikuspidalisstenos med trikuspidalisinsufficiens
I078 Annat trikuspidalisklaffel
I079 Trikuspidalisklaffel, ospecificerat
I080 Sjukdomar i både mitralis- och aortaklaffar
I081 Sjukdomar i både mitralis- och trikuspidalisklaffar
I082 Sjukdomar i både aorta- och trikuspidalisklaffar
I083 Kombinerade sjukdomar i mitralis-, aorta- och trikuspidalisklaffar
I088 Andra multipla klaffel
I089 Multipla klaffel, ospecificerade
I090 Reumatisk myokardit
I091 Reumatiska sjukdomar i endokardiet, icke specificerad klaff
I092 Kronisk reumatisk perikardit
I098 Andra specificerade reumatiska hjärtsjukdomar
I099 Reumatisk hjärtsjukdom, ospecificerad
I109 Essentiell hypertoni
I110 Hypertensiv hjärtsjukdom med hjärtsvikt
I119 Hypertensiv hjärtsjukdom utan hjärtsvikt
I120 Hypertensiv njursjukdom med njursvikt
I129 Hypertensiv njursjukdom utan njursvikt
I130 Hypertensiv hjärt- och njursjukdom med hjärtsvikt
I131 Hypertensiv hjärt- och njursjukdom med njursvikt
I132 Hypertensiv hjärt- och njursjukdom med både hjärtsvikt och njursvikt
I139 Hypertensiv hjärt- och njursjukdom, ospecificerad
I150 Renovaskulär hypertoni
I151 Hypertoni sekundär till andra njursjukdomar
I152 Hypertoni sekundär till endokrina sjukdomar
I158 Annan specificerad sekundär hypertoni
I159 Sekundär hypertoni, ospecificerad
I200 Instabil angina pectoris
I201 Angina pectoris med dokumenterad koronarkärlsspasm
I208 Andra former av angina pectoris
I209 Angina pectoris, ospecificerad
I210 Akut transmural framväggsinfarkt
I211 Akut transmural diafragmal infarkt
I212 Akut transmural hjärtinfarkt med andra lokalisationer
I213 Akut transmural hjärtinfarkt med icke specificerad lokalisation
I214 Akut subendokardiell infarkt
I219 Akut hjärtinfarkt, ospecificerad
I220 Reinfarkt i framväggen
I221 Reinfarkt i diafragmala väggen
I228 Reinfarkt med andra lokalisationer
I229 Reinfarkt med icke specificerad lokalisation
I230 Hemoperikardium som komplikation till akut hjärtinfarkt
I231 Förmaksseptumdefekt som komplikation till akut hjärtinfarkt
I232 Kammarseptumdefekt som komplikation till akut hjärtinfarkt
I233 Ruptur av hjärtväggen utan hemoperikardium som komplikation till akut hjärtinfarkt
I234 Ruptur av chordae tendineae som komplikation till akut hjärtinfarkt
I235 Ruptur av papillarmuskel som komplikation till akut hjärtinfarkt
I236 Trombos i förmak, hjärtöra eller kammare som komplikation till akut hjärtinfarkt
I238 Andra specificerade komplikationer till akut hjärtinfarkt
I240 Koronartrombos som ej resulterar i hjärtinfarkt
I241 Postinfarktsyndrom
I248 Andra specificerade former av akut ischemisk hjärtsjukdom
I249 Akut ischemisk hjärtsjukdom, ospecificerad
I250 Aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom
I251 Aterosklerotisk hjärtsjukdom
I252 Gammal hjärtinfarkt
I253 Hjärtaneurysm
I254 Koronarartäraneurysm och dissektion
I255 Ischemisk kardiomyopati
I256 Tyst myokardischemi
I258 Andra specificerade former av kronisk ischemisk hjärtsjukdom
I259 Kronisk ischemisk hjärtsjukdom, ospecificerad
I260 Lungemboli med uppgift om akut cor pulmonale
I269 Lungemboli utan uppgift om akut cor pulmonale
I270 Primär pulmonell hypertoni
I271 Kyfoskoliotisk hjärtsjukdom
I272 Annan sekundär pulmonell hypertoni
I278 Andra specificerade sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen
I279 Pulmonell hjärtsjukdom, ospecificerad
I280 Arteriovenös fistel i lungkärlen
I281 Aneurysm i lungartären
I288 Andra specificerade sjukdomar i lungkärlen
I289 Sjukdom i lungkärlen, ospecificerad
I310 Kronisk adhesiv perikardit
I311 Kronisk konstriktiv perikardit
I312 Hemoperikardium som ej klassificeras annorstädes
I313 Utgjutning i perikardiet
I318 Andra specificerade sjukdomar i perikardiet
I319 Sjukdom i perikardiet, ospecificerad
I320 Perikardit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes
I321 Perikardit vid andra infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes
I330 Akut och subakut infektiös endokardit
I339 Akut och subakut endokardit, ospecificerad
I340 Mitralisinsufficiens
I341 Prolaps av mitralisklaffen
I342 Icke-reumatisk mitralisstenos
I348 Andra specificerade icke reumatiska mitralisklaffsjukdomar
I349 Icke-reumatisk mitralisklaffsjukdom, ospecificerad
I350 Aortastenos
I351 Aortainsufficiens
I352 Aortastenos med aortainsufficiens
I358 Andra specificerade aortaklaffsjukdomar
I359 Aortaklaffsjukdom, ospecificerad
I360 Icke-reumatisk trikuspidalisstenos
I361 Icke-reumatisk trikuspidalisinsufficiens
I362 Icke-reumatisk trikuspidalisstenos med trikuspidalisinsufficiens
I368 Andra specificerade icke reumatiska trikuspidalisklaffsjukdomar
I369 Icke-reumatisk trikuspidalisklaffsjukdom, ospecificerad
I370 Pulmonalisstenos
I371 Pulmonalisinsufficiens
I372 Pulmonalisstenos med pulmonalisinsufficiens
I378 Andra specificerade pulmonalisklaffsjukdomar
I379 Pulmonalisklaffsjukdom, ospecificerad
I389 Endokardit , icke specificerad klaff
I390 Mitralisklafförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
I391 Aortaklafförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
I392 Trikuspidalisklafförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
I393 Pulmonalisklafförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
I394 Multipla klafförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
I398 Endokardit, icke specificerad klaff, vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
I400 Infektiös myokardit
I401 Isolerad myokardit
I408 Annan akut myokardit
I409 Akut myokardit, ospecificerad
I410 Myokardit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes
I411 Myokardit vid virussjukdomar som klassificeras annorstädes
I412 Myokardit vid andra infektionssjukdom och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes
I418 Myokardit vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
I420 Dilaterad kardiomyopati
I421 Obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati
I422 Annan hypertrofisk kardiomyopati
I423 Endomyokardiell sjukdom
I424 Endokardiell fibroelastos
I425 Annan restriktiv kardiomyopati
I426 Alkoholkardiomyopati
I427 Kardiomyopati orsakad av läkemedel och annan yttre påverkan
I428 Andra specificerade kardiomyopatier
I429 Kardiomyopati, ospecificerad
I430 Kardiomyopati vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes
I431 Kardiomyopati vid ämnesomsättningssjukdomar
I432 Kardiomyopati vid nutritionsrubbningar
I438 Kardiomyopati vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
I440 Atrioventrikulärt block, första graden
I441 Atrioventrikulärt block, andra graden
I442 Atrioventrikulärt block, totalt
I443 Annat och icke specificerat atrioventrikulärt block
I444 Vänstersidigt främre fascikelblock
I445 Vänstersidigt bakre fascikelblock
I446 Annat vänstersidigt grenblock
I447 Vänstersidigt grenblock, ospecificerat
I450 Högersidigt fascikelblock
I451 Annat och icke specificerat högersidigt grenblock
I452 Bifascikulärt block
I453 Trifascikulärt block
I454 Icke specificerat intraventrikulärt block
I455 Annat specificerat hjärtblock
I456 Pre-excitationssyndrom
I458 Andra specificerade retledningsrubbningar
I459 Retledningsrubbning, ospecificerad
I460 Hjärtstillestånd med framgångsrik hjärt-lungräddning
I469 Hjärtstillestånd, ospecificerat
I470 Re-entry ventricular arrythmia
I471 Paroxysmal supraventrikulär takykardi
I472 Paroxysmal ventrikulär takykardi
I479 Paroxysmal takykardi, ospecificerad
I480 Paroxysmalt förmaksflimmer
I481 Persisterande förmaksflimmer
I482 Kroniskt förmaksflimmer
I483 Typiskt förmaksfladder
I484 Atypiskt förmaksfladder
I489 Förmaksflimmer och förmaksfladder, ospecificerat
I490 Ventrikelflimmer och ventrikelfladder
I491 Prematur depolarisation av förmaket
I492 Nodal prematur depolarisering
I493 Prematur depolarisation av kammaren
I494 Annan och icke specificerad prematur depolarisation
I495 Sick sinus syndrome
I498 Andra specificerade hjärtarytmier
I499 Hjärtarytmi, ospecificerad
I500 Högerhjärtsvikt (akut) (kronisk)
I501 Vänsterhjärtsvikt
I509 Hjärtinsufficiens, ospecificerad
I510 Förvärvad septumdefekt i hjärtat
I511 Ruptur av chordae tendineae som ej klassificeras annorstädes
I512 Ruptur av papillarmuskel som ej klassificeras annorstädes
I513 Intrakardiell trombos som ej klassificeras annorstädes
I514 Myokardit, ospecificerad
I515 Degenerativ hjärtmuskelförändring
I516 Kardiovaskulär sjukdom, ospecificerad
I517 Hjärtförstoring
I518 Annan ofullständigt preciserad hjärtsjukdom
I519 Hjärtsjukdom, ospecificerad
I520 Andra hjärtsjukdomar vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes
I521 Andra hjärtsjukdomar vid andra infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes
I528 Andra specificerade hjärtsjukdomar vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
I600 Subaraknoidalblödning från karotissifonen eller karotisbifurkationen
I601 Subaraknoidalblödning från arteria cerebri media
I602 Subaraknoidalblödning från arteria communicans anterior
I603 Subaraknoidalblödning från arteria communicans posterior
I604 Subaraknoidalblödning från arteria basilaris
I605 Subaraknoidalblödning från arteria vertebralis
I606 Subaraknoidalblödning från andra intrakraniella artärer
I607 Subaraknoidalblödning från icke specificerad intrakraniell artär
I608 Annan subaraknoidalblödning
I609 Subaraknoidalblödning, ospecificerad
I610 Djup intracerebral blödning i storhjärnshemisfär
I611 Ytlig intracerebral blödning i storhjärnshemisfär
I612 Intracerebral blödning i storhjärnshemisfär, ospecificerad
I613 Intracerebral blödning i hjärnstammen
I614 Intracerebellär blödning
I615 Intraventrikulär blödning
I616 Intracerebral blödning med multipel lokalisation
I618 Annan specificerad intracerebral blödning
I619 Intracerebral blödning, ospecificerad
I620 Icke-traumatisk subdural blödning
I621 Icke-traumatisk extradural blödning
I629 Intrakraniell blödning ospecificerad
I630 Cerebral infarkt orsakad av trombos i precerebrala artärer
I631 Cerebral infarkt orsakad av emboli i precerebrala artärer
I632 Cerebral infarkt orsakad av icke specificerad ocklusion eller stenos i precerebrala artärer
I633 Cerebral infarkt orsakad av trombos i cerebrala artärer
I634 Cerebral infarkt orsakad av emboli i cerebrala artärer
I635 Cerebral infarkt orsakad av icke specificerad ocklusion eller stenos i cerebrala artärer
I636 Cerebral infarkt orsakad av cerebral venös trombos, icke varig
I638 Annan specificerad cerebral infarkt
I639 Cerebral infarkt, ospecificerad
I649 Akut cerebrovaskulär sjukdom ej specificerad som blödning eller infarkt
I650 Ocklusion och stenos av arteria vertebralis
I651 Ocklusion och stenos av arteria basilaris
I652 Ocklusion och stenos av arteria carotis
I653 Ocklusion och stenos av multipla och bilaterala precerebrala artärer
I658 Ocklusion och stenos av annan specificerad precerebral artär
I659 Ocklusion och stenos av icke specificerad precerebral artär
I660 Ocklusion och stenos av arteria cerebri media
I661 Ocklusion och stenos av arteria cerebri anterior
I662 Ocklusion och stenos av arteria cerebri posterior
I663 Ocklusion och stenos av cerebellära artärer
I664 Ocklusion och stenos av multipla och bilaterala cerebrala artärer
I668 Ocklusion och stenos av annan specificerad cerebral artär
I669 Ocklusion och stenos av icke specificerad cerebral artär
I670 Dissektion av cerebrala artärer, icke brustna
I671 Cerebralt aneurysm, icke brustet
I672 Cerebral ateroskleros
I673 Progressiv vaskulär leukoencefalopati
I674 Hypertensiv encefalopati
I675 Moyamoyasjukdom
I676 Icke varig trombos i intrakraniella venösa systemet
I677 Cerebral arterit som ej klassificeras annorstädes
I678 Andra specificerade cerebrovaskulära sjukdomar
I679 Cerebrovaskulär sjukdom, ospecificerad
I680 Cerebral amyloid angiopati
I681 Cerebral arterit vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes
I682 Cerebral arterit vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
I688 Andra specificerade cerebrovaskulära tillstånd vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
I690 Sena effekter av subaraknoidalblödning
I691 Sena effekter av intracerebral blödning
I692 Sena effekter av annan icke-traumatisk intrakraniell blödning
I693 Sena effekter av cerebral infarkt
I694 Sena effekter av cerebrovaskulär sjukdom, ej specificerad som blödning eller infarkt
I698 Sena effekter av andra och icke specificerade cerebrovaskulära sjukdomar
I700 Ateroskleros i aorta
I701 Ateroskleros i njurartär
I702 Ateroskleros i extremitetsartärer
I708 Ateroskleros i andra specificerade artärer
I709 Generaliserad och icke specificerad ateroskleros
I710 Dissektion av aorta
I711 Torakalt aortaaneurysm, brustet
I712 Torakalt aortaaneurysm, icke brustet
I713 Bukaortaaneurysm, brustet
I714 Bukaortaaneurysm, icke brustet
I715 Torakoabdominellt aortaaneurysm, brustet
I716 Torakoabdominellt aortaaneurysm, icke brustet
I718 Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, brustet
I719 Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, icke brustet
I720 Aneurysm och dissektion i arteria carotis
I721 Aneurysm och dissektion i artär i övre extremitet 
I722 Aneurysm och dissektion i njurartär
I723 Aneurysm och dissektion i arteria iliaca 
I724 Aneurysm och dissektion i artär i nedre extremitet
I725 Aneurysm och dissektion i andra precerebrala artärer 
I726 Aneurysm och dissektion i arteria vertebralis
I728 Aneurysm och dissektion i andra specificerade artärer 
I729 Aneurysm och dissektion med icke specificerad lokalisation 
I740 Emboli och trombos i bukaorta
I741 Emboli och trombos i andra och icke specificerade delar av aorta
I742 Emboli och trombos i övre extremitetsartärer
I743 Emboli och trombos i nedre extremitetsartärer
I744 Emboli och trombos i extremitetsartärer, ospecificerade
I745 Emboli och trombos i arteria iliaca
I748 Emboli och trombos i andra specificerade artärer
I749 Emboli och trombos i icke specificerad artär
I772 Artärruptur
I773 Arteriell fibromuskulär dysplasi
I774 Kompressionssyndrom i arteria coeliaca
I775 Nekros i artär
I776 Arterit, ospecificerad
I778 Andra specificerade sjukdomar i artärer och arterioler
I779 Sjukdom i artärer och arterioler, ospecificerad
I790 Aneurysm i aorta vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
I791 Aortit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
I798 Andra specificerade förändringar i artärer, arterioler och kapillärer vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
I801 Flebit och tromboflebit i vena femoralis
I802 Flebit och tromboflebit i andra djupa kärl i nedre extremiteterna
I803 Flebit och tromboflebit i nedre extremiteterna, ospecificerad
I808 Flebit och tromboflebit med annan specificerad lokalisation
I809 Flebit och tromboflebit med icke specificerad lokalisation
I819 Trombos i portavenen
I820 Budd-Chiaris syndrom
I821 Thrombophlebitis migrans
I822 Emboli och trombos i vena cava
I823 Emboli och trombos i vena renalis
I828 Emboli och trombos i andra specificerade vener
I829 Venös emboli och trombos i icke specificerad ven
I970 Postkardiotomisyndrom
I971 Andra funktionella störningar efter hjärtkirurgi
I978 Andra specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen efter kirurgiska eller medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes
I979 Sjukdom i cirkulationsorganen efter kirurgiska eller medicinska ingrepp, ospecificerad
I999 Andra och icke specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen
J430 MacLeods syndrom
J431 Panlobulärt emfysem
J432 Centrilobulärt emfysem
J438 Annat emfysem
J439 Lungemfysem, ospecificerat
J440 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom med akut nedre luftvägsinfektion
J441 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom med akut exacerbation, ospecificerad
J448 Annan specificerad kroniskt obstruktiv lungsjukdom
J449 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, ospecificerad
J450 Huvudsakligen allergisk astma
J450A Asthma bronchiale, allergisk, akut, infektionsutlöst
J450B Asthma bronchiale, allergisk, akut, allergenutlöst
J450W Annan asthma bronchiale, allergisk, akut
J451 Icke-allergisk astma
J451A Asthma bronchiale, icke-allergisk, akut, infektionsutlöst
J451W Annan asthma bronchiale, icke-allergisk, akut
J458 Blandad astma
J459 Astma, ospecificerad
J469 Akut svår astma
J479 Bronkiektasier
J609 Pneumokonios orsakad av stenkolsdamm
J619 Pneumokonios orsakad av asbest och andra mineralfibrer
J620 Pneumokonios orsakad av talkdamm
J628 Pneumokonios orsakad av annat damm som innehåller kisel
J630 Aluminos
J631 Bauxitfibros
J632 Beryllios
J633 Grafitfibros
J634 Sideros
J635 Stannos
J638 Pneumokonios orsakad av annat specificerat oorganiskt damm
J649 Icke specificerad pneumokonios
J659 Pneumokonios förenad med tuberkulos
J660 Byssinos
J661 Linberedarsjuka
J662 Cannabinos
J668 Luftvägssjukdom orsakad av annat specificerat organiskt damm
J670 Hypersensitivitetspneumonit orsakad av inhalerade mögelsporer
J671 Bagassos
J672 Fågelskötarsjuka
J673 Suberos
J674 Maltarbetarlunga
J675 Svamparbetarlunga
J676 Lönnavbarkarlunga
J677 Ventilationspneumonit
J678 Hypersensitivitetspneumonit orsakad av annat organiskt damm
J679 Hypersensitivitetspneumonit orsakad av organiskt damm, ospecificerat
J680 Bronkit och pneumonit orsakad av kemikalier, gaser, rök och ånga
J681 Akut lungödem orsakat av kemikalier, gaser, rök och ånga
J682 Inflammation i övre luftvägarna orsakad av kemikalier, gaser, rök och ånga som ej klassificeras annorstädes
J683 Andra akuta och subakuta sjukliga tillstånd i lungorna orsakade av kemikalier, gaser, rök och ånga
J684 Kroniska sjukliga tillstånd i lungorna orsakade av kemikalier, gaser, rök och ånga
J688 Andra specificerade sjukliga tillstånd i lungorna orsakade av kemikalier, gaser, rök och ånga
J689 Icke specificerat tillstånd i lungorna orsakat av kemikalier, gaser, rök och ånga
J700 Akuta och subakuta lungmanifestationer orsakade av strålning
J701 Kroniska och andra lungmanifestationer orsakade av strålning
J702 Akuta läkemedelsutlösta interstitiella lungsjukdomar
J703 Kroniska läkemedelsutlösta interstitiella lungsjukdomar
J704 Läkemedelsutlöst interstitiell lungsjukdom, ospecificerad
J708 Sjukliga tillstånd i lungorna av andra specificerade yttre orsaker
J709 Sjukliga tillstånd i lungorna av icke specificerade yttre orsaker
J809 Akut andningssviktsyndrom hos vuxen
J819 Lungödem
J829 Lungeosinofili som ej klassificeras annorstädes
J840 Alveolära och parietoalveolära tillstånd
J841 Annan interstitiell lungsjukdom med fibros
J848 Andra specificerade interstitiella lungsjukdomar
J849 Interstitiell lungsjukdom, ospecificerad
J850 Gangrän och nekros i lunga
J920 Pleuraplack med känd asbestexponering
J929 Pleuraplack utan känd asbestexponering
J940 Kylotorax
J941 Fibrotorax
J942 Hemotorax
J948 Andra specificerade pleurala sjukdomar
J949 Pleural sjukdom, ospecificerad
J950 Dysfunktion av trakeostomi
J953 Kronisk respiratorisk insufficiens efter kirurgi
J958 Andra specificerade sjukdomar i andningsorganen efter kirurgiska eller medicinska ingrepp
J959 Sjukdom i andningsorganen efter kirurgiska eller medicinska ingrepp, ospecificerad
J961 Kronisk respiratorisk insufficiens
J969 Respiratorisk insufficiens, ospecificerad
J980 Sjukdomar i bronker som ej klassificeras annorstädes
J982 Interstitiellt emfysem
J983 Kompensatoriskt emfysem
J984 Andra lungsjukdomar
J985 Sjukdomar i mediastinum som ej klassificeras annorstädes
J986 Sjukdomar i diafragma
J988 Andra specificerade sjukdomar i andningsorganen
J989 Sjukdomar i andningsorganen, ospecificerade
J990 Reumatoid lungsjukdom
J991 Lungförändringar vid andra diffusa bindvävssjukdomar
J998 Lungförändringar vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
L405 Psoriasis med ledsjukdom
M069 Reumatoid artrit, ospecificerad
M080 Juvenil reumatoid artrit
M212 Böjdeformitet
M213 Förvärvad dropphand eller droppfot
M215 Förvärvad klohand, klubbhand, klofot och klubbfot
M216 Andra förvärvade deformiteter av vrist och fot
M218 Andra specificerade förvärvade deformiteter av extremiteter
M219 Förvärvad extremitetsdeformitet, ospecificerad
M321 Systemisk lupus erythematosus med engagemang av organ och organsystem
M459 Ankyloserande spondylit [Bechterews sjukdom]
M620 Muskeldiastas
M800 Osteoporos efter menopausen med patologisk fraktur
M810 Osteoporos efter menopausen
M840 Felläkning av fraktur
M841 Utebliven frakturläkning
M842 Fördröjd frakturläkning
N393 Stressinkontinens
N394A Trängningsinkontinens, Urge-syndrom, överaktiv blåsa, detrusoröveraktivitet
N394C Blandinkontinens (samtidig förekomst av ansträngnings- och trängningsinkontinens)
N394W Annan spec urininkontinens
N763 Subakut och kronisk vulvit
N809 Endometrios, ospecificerad
N811 Cystocele hos kvinna
N816 Rektocele
N818 Annan genital prolaps hos kvinna
N819 Genital prolaps hos kvinna, ospecificerad
N941 Dyspareuni
N942 Vaginism
O267 Symfyseolys under graviditet, förlossning och barnsängstid
O701 Perinealbristning av andra graden
O702 Perinealbristning av tredje graden
O703 Perinealbristning av fjärde graden
O716 Obstetrisk skada på bäckenets leder och ligament
O949 Sena besvär av komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid
O998 Andra specificerade sjukdomar och sjukdomstillstånd hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Q010 Frontalt encefalocele
Q011 Nasofrontalt encefalocele
Q012 Occipitalt encefalocele
Q018 Encefalocele med annan lokalisation
Q019 Encefalocele, ospecificerat
Q029 Mikrocefali
Q030 Missbildning av aquaeductus Sylvii
Q031 Atresi av foramina Magendi och Luschkae
Q038 Annan medfödd hydrocefalus
Q039 Medfödd hydrocefalus, ospecificerad
Q040 Medfödda missbildningar av corpus callosum
Q041 Arhinencefali
Q042 Holoprosencefali
Q043 Andra missbildningar i form av reducerad hjärnvävnad
Q044 Septo-optisk dysplasi
Q045 Megalencefali
Q046 Medfödda cerebrala cystor
Q048 Andra specificerade medfödda missbildningar i hjärnan
Q049 Medfödd missbildning av hjärnan, ospecificerad
Q050 Cervikal spina bifida med hydrocefalus
Q051 Torakal spina bifida med hydrocefalus
Q052 Lumbal spina bifida med hydrocefalus
Q053 Sakral spina bifida med hydrocefalus
Q054 Icke specificerad spina bifida med hydrocefalus
Q055 Cervikal spina bifida utan hydrocefalus
Q056 Torakal spina bifida utan hydrocefalus
Q057 Lumbal spina bifida utan hydrocefalus
Q058 Sakral spina bifida utan hydrocefalus
Q059 Spina bifida, ospecificerad
Q060 Amyeli
Q061 Hypoplasi och dysplasi av ryggmärgen
Q062 Diastematomyeli
Q063 Andra medfödda missbildningar av cauda equina
Q064 Hydromyeli
Q068 Andra specificerade medfödda missbildningar av ryggmärgen
Q069 Medfödd missbildning av ryggmärgen, ospecificerad
Q070 Arnold-Chiaris syndrom
Q211 Förmaksseptumdefekt
Q718 Andra specificerade reduktionsmissbildningar av övre extremitet
Q728 Andra specificerade reduktionsmissbildningar av nedre extremitet
Q738 Andra specificerade reduktionsmissbildningar av icke specificerad extremitet
Q868 Andra specificerade medfödda missbildningssyndrom orsakade av kända yttre orsaker
R102 Smärtor i bäcken och bäckenbotten
S060 Hjärnskakning
T022 Frakturer som engagerar flera regioner i en övre extremitet
T023 Frakturer som engagerar flera regioner i en nedre extremitet
T024 Frakturer som engagerar flera regioner i båda övre extremiteterna
T025 Frakturer som engagerar flera regioner i båda nedre extremiteterna
T026 Frakturer som engagerar flera regioner i övre extremitet jämte nedre extremitet
T027 Frakturer som engagerar bröstkorgen jämte nedre delen av ryggen och bäckenet jämte extremitet
T028 Frakturer som engagerar andra kombinationer av kroppsregioner
Z035 Observation för annan misstänkt kardiovaskulär sjukdom
Z850 Malign tumör i mag-tarmkanalen i den egna sjukhistorien
Z851 Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lunga i den egna sjukhistorien
Z852 Malign tumör i andra andningsorgan och intratorakala organ i den egna sjukhistorien
Z853 Malign tumör i bröstkörtel i den egna sjukhistorien
Z855 Malign tumör i urinorganen i den egna sjukhistorien
Z856 Leukemi i den egna sjukhistorien
Z857 Malign tumör i lymfoid, blodbildande eller därmed besläktad vävnad i den egna sjukhistorien
Z858 Malign tumör i andra specificerade organ och organsystem i den egna sjukhistorien
Z859 Malign tumör med icke specificerad lokalisation i den egna sjukhistorien
Z894 Förvärvad avsaknad av fot och fotled
Z895 Förvärvad avsaknad av nedre extremitet vid eller nedanför knänivå
Z896 Förvärvad avsaknad av nedre extremitet ovanför knänivå
Z897 Förvärvad avsaknad av båda nedre extremiteterna
Z898 Förvärvad avsaknad av både övre och nedre extremiteterna, alla nivåer
Z899 Förvärvad avsaknad av extremitet, ospecificerat
Z941 Hjärttransplanterad
Z942 Lungtransplanterad
Z951 Förekomst av aortokoronar-bypass-graft
Z952 Förekomst av hjärtklaffprotes av icke-biologiskt material
Z953 Förekomst av hjärtklaff av främmande biologiskt material
Z954 Förekomst av annan typ av hjärtklaffsersättning
Z955 Förekomst av angioplastiskt koronarimplantat och koronargraft