Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
Rapporteringsanvisning

Fysioterapi, specialiserad Stockholm

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt Förfrågningsunderlag enligt LOV Vårdval Specialiserad Fysioterapi. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Särskild rutin för manuell rapportering och fakturering av vårdkontakter

Detta är en rutin för när samverkande hälso- och sjukvårdspersonal från olika verksamhetsområden och med olika kompetenser möter en enskild patient vid samma besökstillfälle.

Besöket ska rapporteras till GVR av den vårdgivare som har det huvudsakliga behandlingsansvaret, kallad ”Vårdgivare 1”. Den övriga medverkande personalen har dokumentationsplikt i patientjournalen, men ska inte rapportera till GVR, utan följer denna särskilda rutin.

Bifoga fakturaunderlaget i Vårdfaktura.