Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag Vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Allmänt om rapportering

Kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal då hälso- och sjukvård utförs. Exempel på vårdkontakter är vårdtillfälle, öppenvårdsbesök, hemsjukvårdsbesök och distanskontakt. 

 

Händelser som inte ska rapporteras

Rapportering av flera besök samma dag

Distanskontakter

Hembesök Husläkarmottagning

Vaccination

Fakturering av vårdkontakter

Skyddad id

Uteblivet besök

Reservnummer

Intyg

Medicinska handlingar

Återbetalning enligt 30-minutersregeln

Provtagning av nyanlända skolelever utan fullständigt personnummer

Anknytningsinvandrade barn

Smittskydd

Företrädare för patient