Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag Vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdgaranti – Medicinsk bedömning inom 3 dagar

 

För att en vårdkontakt inom primärvården ska räknas med i vårdgarantimätningen måste nedan villkor uppfyllas. Information om detta finns på Vårdgivarguiden och uppdateras löpande.

Vårdgivarguiden – Vårdgaranti
Vårdgivarguiden- Frågor och svar om vårdgaranti
SKR - Vad innebär vårdgarantin

Information om hur man rapporterar vårdkontakter inklusive distanskontakter inklusive telefon och chatt finns dokumenterat i denna rapporteringsanvisning i avsnittet om distanskontakter. Huvudprincipen för rapportering inom ramen för vårdgarantin är att man i bokningsunderlaget måste markera att besöket är ett första besök. 

Vårdgarantikontakter med dokumenterad medicinsk bedömning ska:

 • Markeras med första besök = JA i bokningsunderlaget (Vårdgaranti Ja/Nej)
 • Patienten ska ha haft kontakt med legitimerad vårdpersonal (Legitimerad personal
  Ja/Nej)
 • Patienten ska vara folkbokförd inom Stockholms län
 • Det ska finnas minst en diagnos och/eller åtgärd rapporterad (Medicinsk bedömning Ja/Nej)

Med rapportering menas att diagnosen och/eller KVÅ-åtgärd måste vårdkontaktregistreras.

Den medicinska bedömningen ska göras av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som har tillräcklig kompetens för att bedöma patientens tillstånd och behov av hälso- och sjukvård.

 • Samma dag som man som patient tar kontakt med mottagningen ska man först få en behovsbedömning, det vill säga en bedömning av om hälsotillståndet är sådant att man behöver fortsatt kontakt med vårdcentralen.
 • Om så är fallet bedöms också vilken legitimerad personal som är bäst lämpad att man får träffa för att inom tre dagar få en medicinsk bedömning.
 • Den medicinska bedömningen följs upp genom att det i journalen finns en diagnosoch/eller åtgärdskod dokumenterad, som ett resultat av den bedömning som är gjord, och att koden/koderna vårdkontaktregistreras till aktuellt besök för att definieras vara inom vårdgarantin.

En medicinsk bedömning definieras vara en meddelad slutsats, i form av en diagnos eller åtgärdskod, från hälso- och sjukvårdspersonal till patient.

Vad är skillnaden mellan behovsbedömning och medicinsk bedömning kopplat till vårdgarantin i primärvården?

 • Behovsbedömningen sker i samband med den första kontakten, ”nollan” i
  vårdgarantin. Behovsbedömningen är en tillgänglighetsgaranti som omfattar alla som söker kontakt med primärvården.
 • Garantin om medicinsk bedömningen inom tre kalenderdagar gäller endast de patienter som uppfyller kriterierna för vårdgarantin (ett nytt hälsoproblem, en oväntad eller kraftig förändring/försämring av ett tidigare känt medicinskt problem eller en utebliven behandlingseffekt samt att patienten är folkbokförd i regionen).