Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag Vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Rehabkoordinator

 

Uppdraget för rehabkoordinator ersätts med fast ersättning per listad 16–68 år. Besök till rehabkoordinator är avgiftsbefriat för patienten och ger ingen besöksersättning. Ingen besöksrapportering ska ske.

Från 1 februari 2021 ingår koordineringsinsatser som utförs av rehabkoordinator, i husläkarmottagningars basuppdrag.  En rehabkoordinator måste ha en legitimerad yrkesutbildning, och ska journalföra med den professionen. Koordineringsinsatserna är en del av hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska arbete men insatserna är inte hälso- och sjukvård och ska inte vårdkontaktregistreras eller kassaregistreras. Rehabkoordinatorn ska föra patientjournal med diagnoskod/er och relevanta KVÅ-kod/er enligt anvisningar.

För att koordineringsinsatserna ska kunna följas upp och data inhämtas från patientjournal har en ny tjänst i Gemensamt Vårdregister (GVR) skapats. Tjänsten gör det möjligt att följa upp uppdrag som inte definieras som hälso- och sjukvård, t.ex. koordineringsinsatser. Vårdgivare som har avtal med Region Stockholm ska ansluta till den nya GVR- tjänsten, vilket innebär att det journalsystem man använder måste vara anslutet till den nya GVR-tjänsten. (Detta gäller även underleverantörer.)

  • För uppföljning av koordineringsinsatserna ska vårdgivare kunna skicka data från 1 februari 2021
  • Journalsystemet behöver utvecklas och anpassas enligt tjänstens tekniska specifikation
  • Anslutning till GVR ska vara klar senast 31 mars 2022

Det gäller både de som är kopplade till HLM och de som är kopplade till Primärvårdsrehabilitering. Nedan gäller:

  • Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal eller socionom är ett grundkrav för att få arbeta som rehabkoordinator (01-69, 70, 74,75, 77, 78, 96, A2, A3).
  • Rehabkoordinatorn ska föra patientjournal med diagnoskod/er och relevanta KVÅkod/er. Diagnos- och KVÅ-klassifikationen möjliggör uppföljning av insatsens innehåll.
  • Diagnos är obligatorisk.
  • I journalanteckningen ska dokumentation ske enligt strukturerad journalföring inklusive diagnos och KVÅ. (A-X utgör självständiga koder. Z är tilläggskoder för kompletterande information.) Journalför alla relevanta KVÅ:er utifrån nedan.


Typ av digital teknik:

XS012 

Information och rådgivning med patient per telefon

UX007

Videomöte

XS003 

Information och rådgivning med patient per brev

ZV051 

 Telemedicin (Obs två koder för att beskriva digitalt brev/chatt)

         

Övriga KVÅ:er:

GC001 

Rehabiliteringskoordinering (obs! används på alla kontakter).
Koordinering av rehabiliterande insatser för återgång i arbete, annansysselsättning eller inträde i arbetslivet. Insats i form av personligt stöd, intern samordning inom hälso- och sjukvården, extern samverkan med arbetsgivare, försäkringskassa, arbetsförmedling, och kommunens socialtjänst samt uppföljning utifrån den enskilde patientens behov. Meddela samordningsbehov av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser till Försäkringskassan om patientens samtycke finns. Åtgärden kan utföras med eller utan patientens närvaro.

DV077 

Upprättande av sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan för återgång i arbete eller annan sysselsättning Planering och framtagande av plan för rehabiliterande insatser under sjukskrivningsperioden med fokus på återgång i arbete eller annan sysselsättning. innefattande även nedtrappning av sjukskrivning, samt eventuella behov av samverkan med externa parter.

AW026 

Uppföljning av sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan för återgång i arbete eller annan sysselsättning. Utesluter AW024 - Uppföljning av rehabiliteringsplan.

XS007 

Konferens med patient

XS008

Konferens om patient

ZV021 

Arbetsplatsbesök

ZV502 

Medverkan av företrädare för arbetsförmedlingen

ZV503 

Medverkan av företrädare för försäkringskassan

ZV506 

Medverkan av företrädare för arbetsgivare

ZV509 

Medverkan av företrädare för socialtjänsten

 

På Vårdgivarguiden kan man läsa mer om detta via länken här:
Vårdgivarguiden - Rehabkoordinator

För ytterligare information maila till:
RehabiliteringHabiliteringForsakringsmedicin.hsf@regionstockholm.se