Till start

Vårdgivarguiden

Nyttan med stödet

  • Lättare att hänvisa patienter till rätt vårdform utifrån patientens medicinska behov
  • Patientsäker hänvisning
  • Skapar tydlighet i vårdgivares uppdrag och underlättar samverkan mellan vårdgivare

Så här fungerar det

Hänvisningsstödet är ett symtombaserat beslutsstöd för att ge vårdpersonal stöd vid bedömning av vårdbehov och hänvisning i Region Stockholm. Det innehåller omkring 2 000 symtombeskrivningar med texter och brådskegrader som är kopplade mot ett eller flera vårduppdrag.

Stödet är ett komplement till vårdpersonalens kliniska bedömning av patientens symtom. Det är alltid vårdpersonalen som utifrån sin kompetens och erfarenhet gör bedömningen. Hänvisningsstödet visar sedan vilken vårdform inom regionen som har uppdrag att ta emot. Patientens ålder och tid på dygnet påverkar hänvisningen. 

E-utbildning

Region Stockholm har tagit fram en e-utbildning om hänvisning E-utbildningen ger vårdpersonal både kunskap och verktyg för att hänvisa patienter rätt i regionens vårdutbud vid första vårdkontakt. E-utbildningen finns på Region Stockholms utbildningsportal Lärtorget.

Du som är anställd i Region Stockholm, exempelvis verksamheter inom SLSO, når utbildningen genom att logga in med ditt e-tjänstekort. 

För övriga vårdgivare kan e-utbildningen nås via Lärtorgets publika kursutbud. 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen anordnar förutom e-utbildningen varje termin en Hänvisningsverkstad, ett utbildningstillfälle kring hänvisning och Hänvisningsstödet. Utbildningen Hänvisningsverkstad är, precis som e-utbildningen, skräddarsydd för att underlätta vårdgivarnas arbete med tydlig, enhetlig och patientsäker hänvisning. Information om kommande mötestillfällen läggs upp på Janusinfos webbplats.

Presentation - Hänvisning i Region Stockholm

Presentationen nedan kan användas av chefer vid möten (exempelvis APT-träffar) eller i andra relevanta sammanhang för att beskriva hur Region Stockholm arbetar med hänvisning av patienter till rätt vårdform.

Frågor och svar

Mer information om Hänvisningsstödet.

Målgrupp

Hänvisningsstödet är avsett att ge legitimerad vårdpersonal stöd vid bedömning av vårdbehov och för att kunna hänvisa till rätt vård.

Regler och principer för hänvisning

Regionens principer för hänvisning är grundläggande regler som styr hur patienten ska hänvisas och Hänvisningsstödet ska tolkas.

Hänvisning av patienter i Region Stockholm

Vad som gäller vid hänvisning av patienter i Region Stockholm och vilka verktyg, regler och principer som är styrande.

Beslut om gemensam hänvisning inom regionen

Verkställighetsbeslut hänvisning

Region Stockholm har beslutat att alla vårdgivare ska hänvisa patienter i enlighet med Hänvisningsstödet. Beslutet gäller från och med april 2018.

Uppdateringar i Hänvisningsstödet

Innehållet i Hänvisningsstödet uppdateras löpande. De över 2000 symtomen med brådskegrader förvaltas och kvalitetssäkras av det nationella stödet för sjukvårdsrådgivning. Förändringar hämtas sedan till Hänvisningsstödet och påverkar hänvisningarna till vårduppdrag inom Region Stockholm. Ändringar av befintliga, och tillägg av nya, hänvisningar kvalitetssäkras medicinskt, mot vårduppdrag och de strukturer som gäller för hälso- och sjukvården inom regionen.

Kontakt

Mejla frågor och synpunkter till Hänvisningsstödets funktionsbrevlåda.

hanvisning.hsf@sll.se
  • Uppdaterad: 23 december 2020

  • Faktagranskad: 15 juni 2020

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Patrik Söderberg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen