Nyttan med stödet

 • Lättare att hänvisa patienter till rätt vårdform utifrån patientens medicinska behov
 • Patientsäker hänvisning
 • Skapar tydlighet i vårdgivares uppdrag och underlättar samverkan mellan vårdgivare
 • Personoberoende hänvisning

Så här fungerar det

Hänvisningssödet är ett symtombaserat kunskapsstöd för att hänvisa patienter rätt i Region Stockholms vårdutbud vid första vårdkontakt. Det innehåller omkring 2 000 symtombeskrivningar med texter och brådskegrader som är kopplade mot ett eller flera vårduppdrag. Stödet är ett komplement till den kliniska bedömningen av patientens symtom.

E-utbildning

Region Stockholm har tagit fram en e-utbildning om hänvisning i Region Stockholm. E-utbildningen ger vårdpersonal både kunskap och verktyg för att hänvisa patienter rätt i regionens vårdutbud vid första vårdkontakt. E-utbildningen finns på Region Stockholms utbildningsportal Lärtorget.

Du som är anställd i Region Stockholm, exempelvis verksamheter inom SLSO, når utbildningen genom att logga in med ditt e-tjänstekort. Logga in via länken nedan:

För övriga vårdgivare kan e-utbildningen nås via Lärtorgets publika kursutbud. Klicka på länken nedan:

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen anordnar förutom e-utbildningen varje termin en Hänvisningsverkstad, ett utbildningstillfälle kring hänvisning och Hänvisningsstödet. Utbildningen Hänvisningsverkstad är, precis som e-utbildningen, skräddarsydd för att underlätta vårdgivarnas arbete med tydlig, enhetlig och patientsäker hänvisning. Information om kommande mötestillfällen läggs upp på Janusinfos webbplats.

Instruktionsfilm

Se instruktionsfilmen för att kunna komma igång direkt

Presentation - Hänvisning i Region Stockholm

Presentationen nedan kan användas av chefer vid möten (exempelvis APT-träffar) eller i andra relevanta sammanhang för att beskriva hur Region Stockholm arbetar med hänvisning av patienter till rätt vårdform.

Frågor och svar

Mer information om Hänvisningsstödet kan du läsa genom att klicka på länken nedan.

Målgrupp

Hänvisningsstödet är avsett att ge legitimerad vårdpersonal stöd vid bedömning av vårdbehov och för att kunna hänvisa till rätt vård.

Bakgrund

Utvecklingen av Hänvisningsstödet har bedrivits i bred samverkan inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Stödet är kvalitetsgranskat av berörda specialitetsråd i Stockholms medicinska råd. Anledningen till att stödet tagits fram är den förändrade strukturen för akut omhändertagande i Region Stockholm med förändrade vårduppdrag som följd och därmed ett behov av gemensamma rutiner.

Beslut om gemensam hänvisning inom regionen

Region Stockholm har beslutat att alla vårdgivare ska hänvisa patienter i enlighet Hänvisningsstödet. Enhetlig och gemensam hänvisning är en viktig strategi i den strukturen för akut vård och beslutet gäller från och med april 2018.

Principer för hänvisning

Regionens principer för hänvisning är grundläggande regler som styr hur patienten ska hänvisas och Hänvisningsstödet ska tolkas.

Principer som gäller för alla som använder Hänvisningsstödet

 • Vårdpersonal ska alltid hänvisa patienter i enlighet med beslutsstödet Hänvisningsstödet. Beslutsstödet ska användas tillsammans med vårdpersonalens kliniska kompetens. Finns särskilda skäl att avvika från Hänvisningsstödet ska dessa dokumenteras.
 • Vårdpersonal ska alltid hänvisa patienten enligt de hänvisningsinstruktioner som står angivna under varje symtom.
 • Hänvisning till en verksamhet ska enbart ske under mottagningens öppettider.
 • För vårdformerna husläkarmottagning och husläkarjour ska hänvisning ske till den mottagning där patienten är listad.
  - Undantag: Vid akut behov av vård, det vill säga om brådskegraden är närmaste dygnet, skyndsamt eller omgående, gäller inte listning för husläkarmottagning eller husläkarjour. Vid dessa brådskegrader ska patienten i första hand hänvisas till den mottagning där patienten är listad men har rätt att söka vård i rätt vårdform enligt hänvisningsstödet i hela regionen.

Principen om endast en hänvisning per vårdsökande och tillfälle

 • När en patient har blivit hänvisad av annan vårdgivare i enlighet med hänvisningsstödet, ska den vårdform som patienten hänvisas till ta emot patienten och hantera patientens vårdbehov.
 • Det gäller även i de fall då mottagande vårdform endast hanterar ett akut behov, initierar en vidare utredning och besöket utmynnar i remiss till annan vårdgivare för vidare vårdbehov.
 • I de fall då den mottagande inte har möjlighet att patientsäkert handlägga patienten efter påtitt/konsultation, ska vårdgivaren skriva remiss för fortsatt vård i annan lämpligare vårdform.

Kontakt

Mejla frågor och synpunkter till Hänvisningsstödets funktionsbrevlåda. Alla frågor besvaras så snabbt som möjligt under dagtid på vardagar.

hanvisning.hsf@sll.se