Till start

Vårdgivarguiden

Nyttan med stödet

  • Lättare att hänvisa patienter till rätt vårdform utifrån patientens medicinska behov
  • Patientsäker hänvisning
  • Skapar tydlighet i vårdgivares uppdrag och underlättar samverkan mellan vårdgivare

Så här fungerar det

Hänvisningsstödet är ett symtombaserat beslutsstöd för att ge vårdpersonal stöd vid bedömning av vårdbehov och hänvisning i Region Stockholm. Det innehåller omkring 2 000 symtombeskrivningar med texter och brådskegrader som är kopplade mot ett eller flera vårduppdrag.

Stödet är ett komplement till vårdpersonalens kliniska bedömning av patientens symtom. Det är alltid vårdpersonalen som utifrån sin kompetens och erfarenhet gör bedömningen. Hänvisningsstödet visar sedan vilken vårdform inom regionen som har uppdrag att ta emot. Patientens ålder och tid på dygnet påverkar hänvisningen. 

E-utbildningar

Alla vårdgivare i Region Stockholm ska hänvisa patienter enligt Hänvisningsstödet. För att lättare använda webbtjänsten rätt finns en uppdaterad e-utbildning för att lära sig Hänvisningsstödet. Dessutom finns en e-utbildning för att lära sig samtalsprocessen.

Lär dig Hänvisningsstödet

Utbildningen vänder sig till den som ska lära sig att använda webbtjänsten Hänvisningsstödet. Syftet med e-utbildningen är att ge kunskap och verktyg för att bedöma och hänvisa patienter med hjälp av Hänvisningsstödet. Den vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal som tar emot patienter vid deras första möte med vården; i telefon, digitalt eller på en mottagning.

Lär dig samtalsprocessen

För att lära sig den samtalsmetodik som ska användas tillsammans med Hänvisningsstödet finns utbildningen Lär dig samtalsprocessen. Syftet med e-utbildningen är att ge verktyg för ett effektivt, strukturerat och patientsäkert bedömningssamtal och att på ett motiverande sätt kunna hänvisa till rätt vårdform. Den vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal som tar emot patienter vid deras första möte med vården; i telefon, digitalt eller på en mottagning

Lärtorget

Den som är anställd i Region Stockholm når utbildningen genom att logga in med sitt e-tjänstekort. 

Övriga vårdgivare når e-utbildningen via Lärtorgets publika kursutbud.

Gå till publika kursutbud 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen anordnar förutom e-utbildningen varje termin en Hänvisningsverkstad, ett utbildningstillfälle kring hänvisning och Hänvisningsstödet. Utbildningen Hänvisningsverkstad är, precis som e-utbildningen, skräddarsydd för att underlätta vårdgivarnas arbete med tydlig, enhetlig och patientsäker hänvisning. Information om kommande mötestillfällen läggs upp på Janusinfos webbplats.

Presentation - Hänvisning i Region Stockholm

Presentationen nedan kan användas av chefer vid möten (exempelvis APT-träffar) eller i andra relevanta sammanhang för att beskriva hur Region Stockholm arbetar med hänvisning av patienter till rätt vårdform.

Frågor och svar

Mer information om Hänvisningsstödet.

Målgrupp

Hänvisningsstödet är avsett att ge legitimerad vårdpersonal stöd vid bedömning av vårdbehov och för att kunna hänvisa till rätt vård.

Regler och principer för hänvisning

Regionens principer för hänvisning är grundläggande regler som styr hur patienten ska hänvisas och Hänvisningsstödet ska tolkas.

Vad som gäller vid hänvisning av patienter i Region Stockholm och vilka verktyg, regler och principer som är styrande.

Beslut om gemensam hänvisning inom regionen

Region Stockholm har beslutat att alla vårdgivare ska hänvisa patienter i enlighet med Hänvisningsstödet. Beslutet gäller från och med april 2018.

Uppdateringar i Hänvisningsstödet

Innehållet i Hänvisningsstödet uppdateras löpande. De över 2000 symtomen med brådskegrader förvaltas och kvalitetssäkras av det nationella stödet för sjukvårdsrådgivning. Förändringar hämtas sedan till Hänvisningsstödet och påverkar hänvisningarna till vårduppdrag inom Region Stockholm. Ändringar av befintliga, och tillägg av nya, hänvisningar kvalitetssäkras medicinskt, mot vårduppdrag och de strukturer som gäller för hälso- och sjukvården inom regionen.

Kontakt

Mejla frågor och synpunkter till Hänvisningsstödets funktionsbrevlåda.

Funktionsbrevlåda Hänvisningsstödet

  • Uppdaterad: 16 november 2021

  • Faktagranskad: 16 november 2021

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Patrik Söderberg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen