Till start

Vårdgivarguiden

Det är alltid patientens medicinska tillstånd som avgör var skadan eller sjukdomen ska tas om hand. De olika vårdformerna inom Region Stockholm har olika uppdrag - kompetens, tillgänglighet och medicinsk utrustning - för att ta emot skador och sjukdomar. Patienter som kvalificerar sig inom vårdgivares vårduppdrag ska tas emot. Övriga patienter ska hänvisas vidare till rätt vårdform.

Vårdpersonalen bedömer patienten

Alla vårdgivare inom regionen ska använda sig av Hänvisningsstödet vid hänvisning av patienter. Beslutsstödet är ett komplement till vårdpersonalens kliniska bedömning av patientens symtom. Det är alltid vårdpersonalen som utifrån sin kompetens och erfarenhet gör den bedömningen. Hänvisningsstödet visar sedan vilken vårdform inom regionen som har uppdrag att ta emot. Patientens ålder och tid på dygnet påverkar hänvisningen. 

Hänvisningsstödet

Symtombaserat beslutsstöd för att hänvisa patienter vid första vårdkontakt. Utbildningsmaterial och kontaktuppgifter.

Journalföra hänvisning

Varje hänvisning ska dokumenteras i journalsystemet. Det behöver framgå för den som tar emot varför en patient har hänvisats. Finns skäl att avvika från Hänvisningsstödet ska det dokumenteras så att mottagande vårdenhet förstår varför hänvisningen gjorts.

Regler och principer för hänvisning

Regionens principer för hänvisning är grundläggande regler som styr hur patienten ska hänvisas och Hänvisningsstödet ska tolkas.

Principer som gäller för alla som använder Hänvisningsstödet

 • Vårdpersonal ska alltid hänvisa patienter i enlighet med beslutsstödet Hänvisningsstödet. Beslutsstödet ska användas tillsammans med vårdpersonalens kliniska kompetens. Finns särskilda skäl att avvika från Hänvisningsstödet ska dessa dokumenteras.
 • Vårdpersonal ska alltid hänvisa patienten enligt de hänvisningsinstruktioner som står angivna under varje symtom.
 • Hänvisning till en verksamhet ska enbart ske under mottagningens öppettider. Hänsyn behöver tas till den vårdsökandes resväg till vårdenheten och andra omständigheter.
 • För vårdformerna husläkarmottagning och husläkarjour ska hänvisning ske till den mottagning där patienten är listad.

Undantag: Vid akut behov av vård, det vill säga om brådskegraden är närmaste dygnet, skyndsamt eller omgående, gäller inte listning för husläkarmottagning eller husläkarjour. Vid dessa brådskegrader ska patienten i första hand hänvisas till den mottagning där patienten är listad men har rätt att söka vård i rätt vårdform enligt hänvisningsstödet i hela regionen.

Principen om endast en hänvisning per vårdsökande och tillfälle

 • När en patient har blivit hänvisad av annan vårdgivare i enlighet med Hänvisningsstödet, ska den vårdform som patienten hänvisas till ta emot patienten och hantera patientens vårdbehov.
 • Det gäller även i de fall då mottagande vårdform endast hanterar ett akut behov, initierar en vidare utredning och besöket utmynnar i remiss till annan vårdgivare för vidare vårdbehov.
 • I de fall då den mottagande inte har möjlighet att patientsäkert handlägga patienten efter påtitt/konsultation, ska vårdgivaren skriva remiss för fortsatt vård i annan lämpligare vårdform.

Ytterligare principer som gäller för 1177 Vårdguiden på telefon

 • Medicinsk återuppringning ska ske 2 timmar efter initiala samtalet
 • Hänvisning till jourläkarbil görs enligt särskilda rutiner

Film om strukturen för akut vård

Under 2018 genomförde landstinget en ny struktur för länets akutsjukvård. Filmen Akutsjukvården på 150 sekunder ger en snabb överblick.

Avvikelser

Hänvisningar som anses felaktiga tas upp i avvikelseprocessen eller samarbetsforum mellan vårdgivarna. I de fall där avtalsfrågor skapar hinder för att ta hand om en patient ska avtalshandläggare informeras.

Kontakt

Frågor som rör strukturen för akut vård, vårduppdrag eller avtal hänvisas till vårdgivarens avtalshandläggare.

Aktuella vårdavtalsområden a-ö

Information till dig som vill ingå avtal med Region Stockholm (inklusive Norrtälje) eller redan har avtal. Ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, avtalsinformation och kontaktuppgifter för varje vårdområde.

 • Uppdaterad: 15 juni 2020

 • Faktagranskad: 15 juni 2020

 • Redaktör: Anna Waldenström

 • Faktagranskare: Patrik Söderberg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen