Till start

Vårdgivarguiden

Region Stockholm erbjuder screening med mammografi för kvinnor i åldrarna 40–74 år. Kvinnor blir kallade till undersökning vartannat år. Detta innebär att man får sin första kallelse när man är 40 eller 41 år. Det innebär också att man får sin sista kallelse vid 73 eller 74 års ålder. Mammografiscreeningen är kostnadsfri.

Mammografiscreeningens syfte är att diagnostisera bröstcancer i tidig, botbar fas. Via mammografi upptäcks cirka fem cancerfall per 1000 undersökta kvinnor.

Vetenskapliga undersökningar har visat att mammografiscreening minskar dödligheten i bröstcancer med mellan 20 och 40 procent beroende på ålder. Socialstyrelsen har använt riktvärdet 30 procent. Undersökningar har visat att hos de kvinnor som deltar när de får kallelsen minskar risken att dö i bröstcancer med upp till 50 procent.

Screeningprogrammet är politiskt beslutat och följer Socialstyrelsens riktlinjer som uppdaterades 2014 i fråga om undersökningsintervall relaterat till ålder. Enheten för cancerprevention och screening vid Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland kvalitetsgranskar och utvärderar regelbundet programmet tillsammans med läkare och sjuksköterskor inom mammografi, kirurgi, patologi och onkologi.

Bröstcentrum

I Region Stockholm finns tre bröstcentrum; vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Capio S:t Görans Sjukhus och Södersjukhuset. Bröstcentrum ansvarar för mammografiska undersökningar, inklusive screening.

För patienter med bröstcancer har varje bröstcentrum ett helhetsansvar för patienten under hela vårdkedjan.

Kvinnor som har bröstsymtom eller är oroliga

Kvinnor som har symtom från brösten, exempelvis en knöl eller känner oro, ska alltid utredas med en klinisk mammografi. Mammografiscreening är primärt till för att undersöka kvinnor som inte har symtom eller problem med brösten.

Provsvar

Ett skriftligt svar skickas normalt inom två veckor. Cirka tre procent av de kvinnor som genomgått mammografiscreening återkallas till en komplett utredning, oftast inom en vecka.

Mammografienheter som bedriver screening

Capio S:t Görans sjukhus

Mammografi Bröstcentrum
Mariebergsporten 2
112 19 Stockholm

Karolinska universitetssjukhuset Solna

Mammografi Bröstcentrum
Framstegsgatan 14, NB1:03
171 64 Solna

Södersjukhuset AB

Mammografi Bröstcentrum
Fatburs Brunnsgata 7
118 28 Stockholm

Patientinformation

Om kvinnan vill boka om sin tid eller meddela att hon inte vill delta i screeningen kan hon göra det via internet genom att logga in på 1177.se med e-legitimation eller mobilt bank-id, eller kontakta den mammografienhet hon är kallad till.

På länken nedan finns kontaktuppgifter för patienter:

Screeningundersökning av utomlänspersoner

Kontakt för vårdgivare

Carina Litorell|Sjuksköterska

  • Uppdaterad: 10 augusti 2022

  • Faktagranskad: 10 augusti 2022

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Karin Leifland, regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, hälso- och sjukvårdsförvaltningen