Till start

Vårdgivarguiden

Vad är en remiss?

En remiss är en handling som utgör beställning av en tjänst eller begäran om övertagande av vårdansvar för en patient. Remissen redogör för symtom och tidigare sjukdom och ska vara av sådan kvalitet att mottagande vårdgivare kan bedöma det medicinska behovet.

Remisser kan utfärdas av all legitimerad vårdpersonal, AT-läkare samt vikarierande underläkare och i vissa fall, även av patienten själv (läs mer under rubriken Egenremiss).

På Viss.nu finns information om vilka uppgifter remissen ska innehålla och till vilken vårdnivå den ska skickas:

Remissregelverket med kommentarer

Riktlinjer för remisshantering inom vårdgarantins gränser. Uppdaterat 4 juni 2019.

Remisskrav

Region Stockholm har remisskrav inom vissa specialiteter. En uppdaterad lista över dessa finns på SKR:s webbplats:

För övriga specialiteter finns det inga formella krav på remiss, men de flesta specialister behöver i praktiken en remiss från en vårdgivare för att kunna göra en korrekt medicinsk prioritering. En vårdgivare kan inte remittera till sig själv.

Specialistvårdsremiss

Specialistvårdsremiss används i speciella fall, exempelvis när en patient remitteras till specialistvård i en annan region på grund av att vården inte finns i den egna regionen eller för en ny medicinsk bedömning.

Remittering till icke offentligfinansierad vård

En patient kan remitteras till icke offentligfinansierad vård förutsatt att patienten informeras om kostnad för sagda vård samt informeras om att det finns offentligfinansierad vård som alternativ om så är fallet.

Egenremiss

En egenremiss är ett brev som patienten själv skriver och som kan skickas till de specialiteter som inte har remisskrav. Egenremissen ska innehålla patientens personuppgifter och en kortfattad information om symtom, tidigare diagnoser och utredningar. Den ska vara av sådan kvalitet att den mottagande vårdgivaren kan bedöma det medicinska behovet. Adekvata journalhandlingar ska bifogas om sådana finns. Det är oftast bättre att gå via husläkare så att korrekt medicinsk prioritering görs, vilket kan ge kortare väntetid.

Egenremiss gäller endast öppenvård. Egenremiss får ej utfärdas för medicinsk service.

Överföring av patientuppgifter över internet ska göras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av uppgifterna. Personnummer får inte skickas via e-post.

Tydliggörande om överföring av patientuppgifter över nätet via e-post, sms och tidbokning.

Information till patienten när remiss skrivs

I samband med att remissen skrivs ska du informera patienten om:

 • Hur lång väntetid det är till mottagningsbesök och behandling. I de fall väntetiden är längre än vad vårdgarantins tidsgränser tillåter ska du också informera patienten om vårdgarantin och valmöjligheter. Patienten kan välja att avsäga sig vårdgarantin.
 • I samband med information om valfrihet och vårdgaranti ska patienterna informeras om att det ofta går snabbare att få tid hos specialistläkare (annan än specialistläkare i allmänmedicin) om de har en remiss och att prioritering sker efter medicinska behov.
 • Att patienten ska meddela om åtgärd inte längre är aktuell, till exempel om hon/han har blivit omhändertagen av annan vårdgivare, inte längre är intresserad, eller om hennes/hans hälsotillstånd förbättrats.
 • Telefonnummer och eventuella telefontider samt andra kontaktvägar dit patienten kan vända sig vid behov:

Vårdgarantikansliet

Telefontid: måndag-fredag 7.30-12

Tidsgränser

Tidsgränser för remittering och för att ta emot remisser

Vid remittering bör du välja en mottagare med rimliga väntetider. Om en remissmottagare inte kan hålla vårdgarantin ska denne skicka en remissbekräftelse till patienten där förväntad väntetid framgår och samtidigt informera patienten om möjligheten att kontakta Vårdgarantikansliet.

Remissen ska

 • skickas snarast, och endast undantagsvis senare än tre arbetsdagar efter det att läkaren har beslutat om remiss.
 • bedömas snarast, och endast undantagsvis senare än tre arbetsdagar från att den har kommit till remissmottagande mottagning eller klinik.

Giltighetstid för remiss

Riktlinjerna för specialiserad vård skiljer på om patienten har erbjudits tid för vårdkontakter eller om kliniken och patienten har kommit överens om tiden.

Erbjuden tid Patienten får en "kallelse" med erbjudande om vårdkontakt (datum och klockslag)
Överenskommen tid Kliniken kontaktar patienten per telefon alternativt patienten ringer till kliniken och tid för vårdkontakt avtalas (datum och klockslag)

Observera att bokning via olika e-tjänster såsom 1177.se = överenskommen tid.

Generellt gäller att klinikerna skall vara lyhörda för önskemål om att omboka en erbjuden tid, utan att ifrågasätta skälet. När patienten vill boka om en tid, bör ny tid erbjudas direkt när patienten ringer. Det är olämpligt att skicka ny kallelse med risk för att inte heller ny tid passar.

När kliniken skickar "kallelse på kallelse" finns ingen gräns för hur många gånger patienten kan omboka erbjuden tid. Däremot bör antalet ombokningar av överenskommen tid begränsas till två tillfällen (tre tider med ursprungligt erbjuden tid inräknad). Därefter kan remissen återsändas till remittenten och patienten informeras. Medicinskt ansvarig ska dock alltid värdera patientens medicinska behov innan beslut om återremittering tas.

När du inte kan ta emot remiss

För att tillgängligheten till vård ska vara god är det av största vikt att du som remissmottagare kontaktar remittenten eller skickar tillbaka remissen med motivering, om du bedömer att remissen är ofullständig eller ställd till fel vårdnivå (enligt Viss).

Du ska informera patienten om:

 • Förändringar på din mottagning, till exempel om väntetiden blir längre än planerat eller om verksamhetens uppdrag förändras. Patienten ska också då informeras om sina rättigheter och valmöjligheter. Även remittenten ska informeras i dessa fall.
 • Då vård och behandling så lång som möjligt ska planeras tillsammans med patienten är det viktigt att du samråder med patienten om att denne kommer att vårdas hos en samarbetspartner (underleverantör) till dig.

Verksamhetschefens ansvar

Verksamhetschefen ansvarar för att

 • regelverket för remisshantering tillämpas och följs upp.
 • all berörd personal vet vilka regler, rutiner och vilken ansvarsfördelning som gäller vid hantering av remisser.
 • rutiner för hantering av väntande patienter finns och tillämpas.
 • undvika att patienter väntar längre än vårdgarantins tidsgränser.

Regelverket ska tillämpas i alla sammanhang där remisser sänds och tas emot. Reglerna syftar dels till att förtydliga de lagar och förordningar som finns inom området, dels till att komplettera de delar i vårdavtalen som beskriver remisshantering.

Grunderna till regelverket finns i Hälso- och sjukvårdslagen och i Socialstyrelsens förordningar (SOSFs 2017:25 och SOSFs 2011:09).

Frågor och svar

Relaterad information

 • Uppdaterad: 30 augusti 2022

 • Faktagranskad: 30 augusti 2022

 • Redaktör: Caroline Olsson

 • Faktagranskare: Lina Ljung, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen