Till start

Vårdgivarguiden

Vad är en remiss?

En remiss är en handling från hälso- och sjukvårdspersonal som utgör beställning av en tjänst eller begäran om övertagande av vårdansvar för en patient. Remissen redogör för symtom och sjukdomshistoria och ska vara av sådan kvalitet att mottagande vårdgivare kan bedöma det medicinska behovet. Remissen får inte bestå enbart av en hänvisning till journalen. Detsamma gäller för remissvaret.

Remisser kan utfärdas av all legitimerad vårdpersonal samt av läkare under utbildning.

Region Stockholms regelverk för remisshantering

Regelverket för remisshantering inom Region Stockholms hälso- och sjukvård ligger till grund för all remisshantering inom hälso- och sjukvården i regionen. Det syftar dels till att öka patientsäkerheten och tillgängligheten till vården, dels att förtydliga de lagar och förordningar som finns inom området samt att komplettera de delar i vårdavtalen som beskriver remisshantering. Det ska vägleda verksamhetschefer i vården att skapa lokala rutiner för hur de hanterar remittering av patienter i den egna verksamheten.

Grunderna till regelverket finns i Hälso- och sjukvårdslagen, patientlagen, patientsäkerhetslagen och Socialstyrelsens förordningar (SOSFS 2004:11 och SOSFS 2011:09).

Remisskrav

Region Stockholm har remisskrav inom vissa specialiteter. En uppdaterad lista över dessa finns på SKR:s webbplats:

För övriga specialiteter finns det inga formella krav på remiss, men de flesta specialister behöver i praktiken en remiss från en vårdgivare för att kunna göra en korrekt medicinsk prioritering. En vårdgivare kan inte remittera till sig själv.

Specialistvårdsremiss

Specialistvårdsremiss används i speciella fall, exempelvis när en patient remitteras till specialistvård i en annan region på grund av att vården inte finns i den egna regionen eller för en ny medicinsk bedömning i en annan region.

Remittering till icke offentligfinansierad vård

En patient kan remitteras till icke offentligfinansierad vård förutsatt att patienten informeras om kostnad för sagda vård samt informeras om att det finns offentligfinansierad vård som alternativ om så är fallet.

Egen vårdbegäran

En egen vårdbegäran, tidigare kallad egenremiss, är ett brev som patienten själv skriver och som kan skickas till de specialiteter som inte har remisskrav. Den ska innehålla patientens personuppgifter och en kortfattad information om symtom, sjukdomshistoria och genomförda utredningar. Den ska vara av sådan kvalitet att den mottagande vårdgivaren kan bedöma det medicinska behovet. Adekvata journalhandlingar ska bifogas om sådana finns. Det är oftast bättre att gå via primärvården så att korrekt medicinsk prioritering görs, vilket kan ge kortare väntetid.

Egen vårdbegäran gäller endast öppenvård. Egen vårdbegäran kan inte utfärdas för medicinsk diagnostik.

Överföring av patientuppgifter över internet ska göras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av uppgifterna. Personnummer får inte skickas via e-post.

Tydliggörande om överföring av patientuppgifter över nätet via e-post, sms och tidbokning.

Remittentens ansvar

Remissen ska skrivas i samråd med patienten och skickas till en vårdgivare enligt LEON-principen om lägsta effektiva omhändertagandenivå. Patienten har rätt att välja offentligt finansierad öppenvård i hela landet så länge eventuella remisskrav och LEON-principen uppfylls. En remiss ska endast undantagsvis skickas senare än tre dagar efter remissbeslutet och får bara skickas till en vårdgivare i taget. Informera om att remiss skickas och att patienten ska meddela om åtgärd inte längre är aktuell, till exempel om patienten har blivit omhändertagen av annan vårdgivare, inte längre är intresserad, eller om hälsotillståndet förbättrats.

Remissmottagarens ansvar

Remisserna ska bedömas och prioriteras av personal med formell och reell kompetens för detta. En remissbekräftelse ska omgående skickas till remittenten. Även patienten ska informeras om att remissen är mottagen. Detta ska ske inom fem arbetsdagar, antingen i form av ett besked om bokad tid, eller med information om beräknad väntetid, information om vårdgarantin och ett telefonnummer till mottagningen dit patienten kan vända sig. 

För att tillgängligheten till vård ska vara god är det av största vikt att du som remissmottagare kontaktar remittenten eller skickar tillbaka remissen med motivering, om du bedömer att remissen är ofullständig eller ställd till fel vårdnivå (här kan Viss ge vägledning i vissa fall). En remiss som är skickad till adekvat vårdnivå får inte skickas tillbaka på grund av att remissmottagaren har långa väntetider. Om remissmottagaren inte kan ta emot patienten inom vårdgarantins tidsramar ska patienten informeras om vårdgarantin och om möjligt erbjudas vård hos annan vårdgivare med kortare väntetid.

Då vård och behandling så långt som möjligt ska planeras tillsammans med patienten är det viktigt att du samråder med patienten om att denne kommer att vårdas hos en samarbetspartner (underleverantör) till dig.

Giltighetstid för remiss

En remiss gäller fram till dess att patienten fått hjälp för sin sjukdom/sina symptom, dock högst ett år från beslutsdatum.

Riktlinjerna för specialiserad vård skiljer på om patienten har erbjudits tid för vårdkontakter eller om kliniken och patienten har kommit överens om tiden.

Riktlinjer för olika typer av tid.
Typ av tid Riktlinje
Erbjuden tid Patienten får en ”kallelse” med erbjudande om vårdkontakt (datum och klockslag)
Överenskommen tid Kliniken kontaktar patienten per telefon alternativt patienten ringer till kliniken och tid för vårdkontakt avtalas (datum och klockslag)

Observera att bokning via olika e-tjänster såsom 1177.se = överenskommen tid.

Generellt gäller att klinikerna skall vara lyhörda för önskemål om att omboka en erbjuden tid, utan att ifrågasätta skälet. När patienten vill boka om en tid, bör ny tid erbjudas direkt när patienten ringer. Det är olämpligt att skicka ny kallelse med risk för att inte heller ny tid passar.

När kliniken skickar "kallelse på kallelse" finns ingen gräns för hur många gånger patienten kan omboka erbjuden tid. Däremot bör antalet ombokningar av överenskommen tid begränsas till två tillfällen (tre tider med ursprungligt erbjuden tid inräknad). Därefter kan remissen återsändas till remittenten och patienten informeras. Medicinskt ansvarig ska dock alltid värdera patientens medicinska behov innan beslut om återremittering tas.

Verksamhetschefens ansvar

Verksamhetschefen ansvarar för att

  • regelverket för remisshantering inom Region Stockholms hälso- och sjukvård tillämpas
  • det finns lokala skriftliga rutiner för hur remisser ska utformas och hanteras
  • tillse att all berörd personal vet vilka regler, rutiner och vilken ansvarsfördelning som gäller vid hantering av remisser
  • tillse att rutiner för hantering av väntande patienter finns och tillämpas
  • undvika att patienter väntar längre än vårdgarantins tidsgränser.

Relaterad information

  • Uppdaterad: 15 augusti 2023

  • Faktagranskad: 15 augusti 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Lina Ljung, hälso- och sjukvårdsförvaltningen