Brödsmule-navigation

Landstingen/regionerna kan själva besluta om krav på remiss i öppen vård.

För patienter som kommer från landsting/regioner med remisskrav måste vårdgivaren se till att en remiss finns innan patientbesöket bokas. Remiss för öppen vård kan vara skriven av en vårdgivare i hemlandstinget eller i vårdlandstinget. För planerad sluten vård krävs alltid ett godkännande från patientens hemlandsting.

Att remiss finns är ett krav för att få betalt av patientens hemlandsting.

Besök av en utomlänspatient ska registreras på samma sätt som besök av inomlänspatient, och faktureras senast tre månader efter att besöket gjordes.

Hur vet jag vilka landsting som kräver remiss?

En sammanställning av landsting/regioner med krav på remiss ges kontinuerligt ut av Sveriges kommuner och landsting. Sammanställningen finns på SKL:s hemsida. På webbsidan på länken nedan finns den under rubriken "Landstingens krav på remiss i öppen vård". På denna sida finns också en lista över kontaktpersoner i alla landsting/regioner.

Var är patienten folkbokförd?

Personer kan ha en adress i Stockholm, men vara folkbokförda i ett annat län. Dessa personer räknas då som utomlänspatienter.

Det är alltid vårdgivarens ansvar att kontrollera var patienten är folkbokförd vid besökstillfället, oavsett vilken adress hen har angett.

Hur lång giltighetstid har en remiss?

Om inget annat anges gäller remissen i ett år från utfärdandet. Behöver patienten återkomma när remissens giltighetstid har gått ut krävs en ny remiss.

För akuta besök behövs ingen remiss. Det gäller även de patienter som kommer från landsting som har remisskrav.

Vad gäller vid remittering till specialistvård i annat landsting?

Ersättning för vård av utomlänspatienter

Information om läkemedelsförskrivning till utomlänsinvånare i SLL