Till start

Vårdgivarguiden

Krav på remiss

Regionerna kan själva besluta om krav på remiss i öppenvård.

För patienter som kommer från regioner med remisskrav måste vårdgivaren se till att en remiss finns innan patientbesöket bokas. Remiss för öppenvård kan vara skriven av en vårdgivare i hemregionen eller vårdregionen. För planerad slutenvård krävs alltid ett godkännande från patientens hemregion.

Att remiss finns då remisskrav föreligger är ett krav för att få betalt av patientens hemregion.

Registrering och fakturering

Besök av en utomlänspatient ska registreras på samma sätt som besök av inomlänspatient. Privata vårdgivare med avtal fakturerar för utomlänspatienterna till regionen som därefter fakturerar patienternas hemregioner. Faktureringen bör ske senast inom tre månader efter att besöket/vården utfördes. De regionägda vårdgivarna fakturerar patienternas hemregioner.

Hur vet jag vilka regioner som kräver remiss?

En sammanställning av regioner med krav på remiss i öppenvård ges kontinuerligt ut av Sveriges kommuner och regioner. Sammanställningen finns på SKR:s hemsida. På webbsidan på länken nedan finns den under rubriken "Krav på remiss i öppenvård". På denna sida finns också en lista över kontaktpersoner i alla regioner.

Var är patienten folkbokförd?

Personer kan ha en adress i Stockholm, men vara folkbokförda i ett annat län. Dessa personer räknas då som utomlänspatienter.

Det är alltid vårdgivarens ansvar att kontrollera var patienten är folkbokförd vid besökstillfället, oavsett vilken adress hen har angett.

Hur lång giltighetstid har en remiss?

Om inget annat anges gäller remissen i ett år från utfärdandet. Behöver patienten återkomma när remissens giltighetstid har gått ut krävs en ny remiss.

För akuta besök behövs ingen remiss. Det gäller även de patienter som kommer från region som har remisskrav.

Vad gäller vid remittering till specialistvård i annan region?

Ersättning för vård av utomlänspatienter

Läkemedelsförskrivning till utomlänsinvånare i Region Stockholm

Rutiner för förskrivning och fakturering av läkemedel till patienter som inte är folkbokförda i Region Stockholm.

  • Uppdaterad: 26 februari 2024

  • Faktagranskad: 26 februari 2024

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Martin Petersson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen