Till start

Vårdgivarguiden

Information om vårdgivarens ersättning i samband med vård av utomlänspatienter, det vill säga personer som är folkbokförda utanför Stockholms län.

Öppen vård

Primärvård, inklusive MVC och BVC

Vid fakturering till annan region används priser beslutade i samverkansnämnden Stockholm - Gotland, i den så kallade utomlänsprislistan.

Aktivitet Pris*
Läkarbesök 1 849 kr
Besök hos övrig hälso- och sjukvårdspersonal (vårdgivare med avtal)** 822 kr

Digitala vårdtjänster (distanskontakt) i primärvård

Kontakt med läkare
Kontakt med psykolog eller kurator
Övrig sjukvårdande behandling

 

500 kr
425 kr
275 kr

*Priserna inkluderar ersättning för medicinsk service.

**För MVC dras 100 kr av för beställarens kostnader för medicinsk service.

Psykiatrisk öppen och sluten specialistvård

Utomlänsprislista SLSO – Psykiatri 2022, egen regi

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) fakturerar andra regioner för vård i egen regi.

Prislista 2021, privata vårdgivare som har vårdavtal

Gäller för privat driven psykiatrisk specialistvård inom Region Stockholm. Gäller från och med 1 januari 2021.

Prislista 2020, privata vårdgivare som har vårdavtal

Gäller för privat driven psykiatrisk specialistvård inom Region Stockholm. Prislista 2020.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fakturerar andra regioner för utomlänsvård hos privata vårdgivare.

Kontakt

Vid frågor om fakturering av utomlänsvård:

Jeanette Stenius

Enheten för psykiatri

Vid övriga frågor hänvisas till psykiatrienhetens funktionsbrevlåda:

Enheten för psykiatri

Specialistvård

Regiondrivna vårdmottagningar och vårdgivare med vårdavtal

Prissättning sker enligt vårdavtal, lokal prislista (KVÅ/DRG).

Vårdgivare med ersättning enligt nationella taxan

För vårdgivare med ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning eller lag om ersättning för fysioterapi sker prissättning enligt arvodet.

Priset i förteckning E i riksavtalet är inte tillämpligt.

Information för läkare verksam enligt LOL och fysioterapeut verksam enligt LOF.

Sluten vård

Prissättning sker enligt lokal prislista (DRG). Beslut om ersättningsnivå tas av samverkansnämnden Stockholm – Gotland, i utomlänsprislistan.

Undantag finns för privata vårdgivare som har vårdavtal med Region Stockholm.

Medicinsk diagnostik

I de fall läkare i andra regioner remitterar en person bosatt i Stockholms län för medicinsk service gäller särskilda faktureringsrutiner.

Här finns samlad information om medicinsk diagnostik som erbjuds inom öppenvården i region Stockholm samt leverantörer och prislistor.

Obstetriska ultraljud

Privata vårdgivare som har avtal om obstetriska ultraljud ersätts enligt utomlänsprislistan.

Gäller ultraljudsdiagnostik vid medicinsk indikation med remiss från BMM/MVC. Ansökningshandlingar, vårdgivare med avtal, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

Utomlänsprislistor

Läs mer

  • Uppdaterad: 1 januari 2022

  • Faktagranskad: 1 januari 2022

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Josefin Chau, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen