Till start

Vårdgivarguiden

Primärvård

Vid fakturering till annan region används den vid var tid gällande utomregionala prislistan för övrig öppen vård som årligen beslutas av Samverkansnämnden Stockholm-Gotland. Detta gäller även BMM, BVC och obstetriska ultraljud.

Pris för aktiviteter inom primärvården.
Aktivitet Pris*
Läkarbesök 2 093 kr
Besök hos övrig hälso- och sjukvårdspersonal (vårdgivare med avtal) 930 kr

Digitala vårdtjänster (distanskontakt) i primärvård

Kontakt med läkare
Kontakt med psykolog eller kurator
Övrig sjukvårdande behandling

 

500 kr
425 kr
275 kr

*Priserna inkluderar ersättning för medicinsk diagnostik. För husläkarverksamhet med basal hemsjukvård samt närakuter dras 150 kronor av från ersättningen för läkarbesök för beställarens kostnader för medicinsk diagnostik. För barnmorskemottagning och ungdomsmottagning dras 100 kronor av från ersättningen för läkarbesök och barnmorskebesök för beställarens kostnader för medicinsk diagnostik. Dessa avdrag ska enbart göras avseende för fysiska besök, det vill säga digitala vårdtjänster om fattas inte av avdraget.

Psykiatrisk specialistvård (öppen och sluten)

Utomregional prislista SLSO – Psykiatri 2023, egen regi

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) fakturerar andra regioner för vård i egen regi.

Prislista privata vårdgivare som har vårdavtal

Gäller för privat driven psykiatrisk specialistvård inom Region Stockholm. Gäller från januari 2024.

Gäller för privat driven psykiatrisk specialistvård inom Region Stockholm. Gäller från januari 2023.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fakturerar andra regioner för utomlänsvård hos privata vårdgivare.

Kontakt

Vid frågor om fakturering av utomlänsvård:

Jeanette Stenius

Enheten för psykiatri

Vid övriga frågor hänvisas till psykiatrienhetens funktionsbrevlåda:

Enheten för psykiatri och samverkan

Specialistvård (öppen och sluten)

Regiondrivna vårdgivare

Prissättning sker enligt vårdavtal, lokal prislista (KVÅ/DRG).

Privatpraktiserande specialist med avtal

Besök hos privatpraktiserande specialist med avtal ersätts med 2 093 kronor.

Vårdgivare med ersättning enligt nationella taxan

För vårdgivare med ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning eller lag om ersättning för fysioterapi sker prissättning enligt arvodet.

Priset i förteckning E i riksavtalet är inte tillämpligt.

Information för läkare verksam enligt LOL och fysioterapeut verksam enligt LOF.

Medicinsk diagnostik

I de fall läkare i andra regioner remitterar en person folkbokförd i Stockholms län för medicinsk diagnostik gäller särskilda faktureringsrutiner.

Här finns samlad information om medicinsk diagnostik som erbjuds inom öppenvården i Region Stockholm samt leverantörer och prislistor.

Utomregionala prislistor

Läs mer

  • Uppdaterad: 29 januari 2024

  • Faktagranskad: 1 januari 2024

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen