Till start

Vårdgivarguiden

Öppen vård

Primärvård, inklusive MVC och BVC

Vid fakturering till annan region används priser beslutade i samverkansnämnden Stockholm - Gotland, i den så kallade utomregionala prislistan.

Pris för aktiviteter inom primärvården.
Aktivitet Pris*
Läkarbesök 1 975 kr
Besök hos övrig hälso- och sjukvårdspersonal (vårdgivare med avtal)** 878 kr

Digitala vårdtjänster (distanskontakt) i primärvård

Kontakt med läkare
Kontakt med psykolog eller kurator
Övrig sjukvårdande behandling

 

500 kr
425 kr
275 kr

*Priserna inkluderar ersättning för medicinsk diagnostik.

**För MVC dras 100 kr av för beställarens kostnader för medicinsk diagnostik.

Psykiatrisk öppen och sluten specialistvård

Utomregional prislista SLSO – Psykiatri 2023, egen regi

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) fakturerar andra regioner för vård i egen regi.

Prislista 2023, privata vårdgivare som har vårdavtal

Gäller för privat driven psykiatrisk specialistvård inom Region Stockholm. Gäller från januari 2023.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fakturerar andra regioner för utomlänsvård hos privata vårdgivare.

Kontakt

Vid frågor om fakturering av utomlänsvård:

Jeanette Stenius

Enheten för psykiatri

Vid övriga frågor hänvisas till psykiatrienhetens funktionsbrevlåda:

Enheten för psykiatri och samverkan

Specialistvård

Regiondrivna vårdmottagningar och vårdgivare med vårdavtal

Prissättning sker enligt vårdavtal, lokal prislista (KVÅ/DRG).

Vårdgivare med ersättning enligt nationella taxan

För vårdgivare med ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning eller lag om ersättning för fysioterapi sker prissättning enligt arvodet.

Priset i förteckning E i riksavtalet är inte tillämpligt.

Information för läkare verksam enligt LOL och fysioterapeut verksam enligt LOF.

Sluten vård

Prissättning sker enligt lokal prislista (DRG). Beslut om ersättningsnivå tas av samverkansnämnden Stockholm – Gotland, i den utomregionala prislistan.

Undantag finns för privata vårdgivare som har vårdavtal med Region Stockholm.

Medicinsk diagnostik

I de fall läkare i andra regioner remitterar en person folkbokförd i Stockholms län för medicinsk diagnostik gäller särskilda faktureringsrutiner.

Här finns samlad information om medicinsk diagnostik som erbjuds inom öppenvården i region Stockholm samt leverantörer och prislistor.

Obstetriska ultraljud

Privata vårdgivare som har avtal om obstetriska ultraljud ersätts enligt den utomregionala prislistan.

Gäller ultraljudsdiagnostik vid medicinsk indikation med remiss från BMM/MVC. Ansökningshandlingar, vårdgivare med avtal, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

Utomregionala prislistor

Läs mer

  • Uppdaterad: 16 maj 2023

  • Faktagranskad: 16 maj 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen