Till start

Vårdgivarguiden

Valfrihet – patientens val

Patientens val av öppenvård

Enligt patientlagen (2014:821) har patienten rätt att söka offentligt finansierad primärvård och öppen specialistvård hos vårdgivare i annan region. Dock måste eventuella remisskrav uppfyllas (både hemregionens och vårdregionens). För åtgärder som sker inom öppenvård krävs ingen betalningsförbindelse.

När patienten väljer att få sin öppenvård i annan region ersätter Region Stockholm inte kostnader för resor, logi och andra omkostnader.

Region Stockholm utfärdar inga betalningsförbindelser för öppenvårdsåtgärder.

Patientens val av planerad slutenvård

Patienten har möjlighet att få sin vård inom den planerade slutenvården utförd i annan region. För detta krävs det ett godkännande av hälso- och sjukvårdsförvaltningen innan vården äger rum.

Vården ska vara av samma karaktär och på samma indikationer som patienten skulle erbjudits inom Region Stockholm. Vidare ska vården vara regionfinansierad, antingen direkt via annan region eller via annan regions avtal med privat vårdgivare.

Om förfrågan går via vårdgivare inom Region Stockholm, där patientens vårdbehov och planerad åtgärd framgår, används specialistvårdsremissen med kryss i rutan ”Patientens val”.

Går förfrågan via vårdgivare utanför regionen, där det saknas bedömning från vårdgivare inom Region Stockholm gör hälso- och sjukvårdsförvaltningen en bedömning utifrån rutin, för att fastställa patientens vårdbehov utifrån Region Stockholms indikationer för vård. Det åligger patienten eller dennes vårdgivare att inkomma med sådant medicinskt underlag så att en bedömning för att fastställa vårdbehovet kan göras. Av det medicinska underlaget ska det framgå:

 • Bedömning av patientens besvär
 • Patientens diagnos
 • Planerad åtgärd

När patienten väljer att få sin slutenvård i annan region ersätter Region Stockholm inte kostnader för resor, logi och andra omkostnader.

Region Stockholm utfärdar inte betalningsförbindelse i efterhand för planerad slutenvård i annan region.

Vård efter initiativ av vårdgivare i Region Stockholm – När vården inte finns i Stockholm

Om vårduppdraget inte finns hos någon vårdgivare i Region Stockholm exempelvis viss Nationell högspecialiserad vård (NHV) eller när en ny medicinsk bedömning behöver göras av experter utanför regionen ska en specialistvårdsremiss utfärdas av vårdgivare i Region Stockholm. Kryssa i rutan ”Vård efter initiativ av vårdgivare i Region Stockholm”

Patienten har efter godkänd specialistvårdsremiss av HSF, rätt till ersättning för resor enligt regionens regelverk för sjukresor och eventuell standardenkelrum på mellanklasshotell. Har patienten, på medicinsk indikation rätt till andra förmåner exempelvis medföljande, ensamåkning etc. ska detta tydligt framgå på specialistvårdsremissen.

När en patient, folkbokförd i Stockholm län remitteras till specialistvård i annan region ska specialistvårdsremissen signeras av verksamhetschef vid något av nedanstående sjukhus:

 • Danderyds Sjukhus
 • Karolinska Universitetssjukhuset
 • Södersjukhuset
 • S:t Eriks Ögonsjukhus (endast ögonsjukvård)

Akutvård

Vid sluten akutsjukvård ska patientens hemregion kontaktas inom 7 dagar efter att patienten blivit inskriven för vård.

Patienter i slutenvård ska överföras till hemregionen så snart som det är möjligt med hänsyn till hens tillstånd. Om patienten ska fortsätta att vårdas i annan region behöver hemregionen utfärda en betalningsförbindelse.

Inom Region Stockholm kontaktas något av akutsjukhusen av den vårdande regionen. Läkare på sjukhus i Region Stockholm beslutar om patienten ska överföras till regionen eller fortsatt vårdas i aktuell region.

Om vården ska fortsätta utanför regionen skickas en specialistvårdsremiss till hälso- och sjukvårdsförvaltningen med kryss i rutan ”Akutvård” av den läkare/enhet/klink som tagit beslutet om fortsatt vård i annan region med information om planerad vårdperiod. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen utfärdar därefter betalningsförbindelse. 

Vårdgaranti

Patienten kan remitteras utanför regionen om vårdgivaren inte kan uppfylla vårdgarantin. Patienten har då rätt till ersättning för resor och eventuell logi. Vårdgivaren där patienten är uppsatt för behandling/åtgärd skickar specialistvårdsremiss till hälso- och sjukvårdsförvaltningen med kryss i rutan ”Vårdgaranti”.


För mer information om vårdgarantin och dess regelverk:

Specialistvårdsremiss

Ange endast ett alternativ i fältet "Remiss".

Kontakt

Vid frågor kontakta Enheten för Individuella vårdärenden (IVÄ)

Enheten för individuella vårdärenden (IVÄ)|Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Box 30017, 104 25 Stockholm

Relaterad information

Regler för remittering gällande vårdansvar, tidsgränser, egenanmälan och vad du ska informera patienten om när en remiss skrivs.

Direktiv nr 46 om överföring av stockholmspatienter som vårdats i andra regioner.

 • Uppdaterad: 19 december 2023

 • Faktagranskad: 19 december 2023

 • Redaktör: Stina Wernstedt

 • Faktagranskare: Martin Petersson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen