Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Fotsjukvården ska samordnas med annan vård samt ge stöd, behandling och rehabilitering.

I uppdraget ingår att:

  • erbjuda medicinsk fotsjukvård i öppenvård
  • skapa en god fothälsa
  • förebygga och behandla fotskador.

Uppdraget omfattar medicinskt fotsjukvård på remiss som bedrivs i öppenvård och hembesök för patienter med beslut om särskilt boende, Norrtälje.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

Förfrågningsunderlaget inkluderar avtal och ansökningsblankett:

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från 1 december 2019.

Personuppgiftsbiträdesavtal gäller från 25 maj 2018

Utdrag ur Informationshanteringsbilagan i förfrågningsunderlaget.

Vårdgivare med avtal

Vårdgivare med avtal  - Fotsjukvård Norrtälje  

Rapportera och fakturera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 december 2019. Uppdaterad 1 april 2022.

Fakturera besök av utomlänspatienter

Besök av utomlänspatienter ska månatligen faktureras i Vårdfaktura genom särskild rutin.

Här beskrivs rutinen för utomlänsfakturering.

Här beskrivs hur du lägger in fakturaunderlaget i Vårdfaktura.

Excelfilen ska laddas upp som tillägg i Vårdfaktura.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, enligt Vårdval Norrtälje. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte uppfyller kraven.

Ansökningar tas emot löpande och det finns ingen begränsning i antalet utförare men däremot ett ekonomiskt tak för respektive mottagning.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Ansökningsblanketten finns i förfrågningsunderlaget.

Det uppdrag och åtagande vårdgivaren ska uppfylla inom avtalet. Uppdaterad 1 april 2021.

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Inför driftstart

Uppföljning utförs cirka två veckor innan driftstart i de lokaler som verksamheten ska bedrivas i.

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver det som framgår av länken ovan göras inför driftstarten.

Ansök om ändring

Samverkan med särskilt boende för äldre, SÄBO

Denna samverkansrutin gäller särskilt boende för äldre i Norrtälje och fylls i av fotterapeuten efter överenskommelse med SÄBO.

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Här finns information om hur avtal kan avslutas och ditt ansvar som vårdgivare om verksamheten upphör. Gäller alla former av vårdavtal.

Kontakt för vårdgivare

Frågor om ansökan och godkännande för vårdval Norrtälje kan ställas per e-post till:

Lana Berglund|Avtalshandläggare

Registrator

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

 

  • Uppdaterad: 9 december 2021

  • Faktagranskad: 9 december 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Lana Berglund, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje