Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Målgruppen är bland annat gravida och nyförlösta kvinnor, kvinnor som behöver rådgivning och insatser inom sexuell och reproduktiv hälsa, till exempel genom att förebygga och behandla sexuellt överförbara sjukdomar samt erbjuda provtagning till kvinnor som kallas inom den organiserade screeningen för livmoderhalscancer.

Vårdvalet barnmorskemottagning/mödravårdscentral omfattar:

  • graviditetsövervakning och eftervård
  • sexuell och reproduktiv hälsa
  • gynekologisk cellprovtagning.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från 1 januari 2021.

Bilaga till förfrågningsunderlag för BMM som gäller från 1 juli 2021.

Uppföljning

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) följer upp vårdgivare löpande. Uppföljning sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp hälso- och sjukvården på systemnivå, vårdområden, avtalsområden samt enskilda leverantörer.

Vårdgivare med avtal

Ersätta och rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 januari 2021.

CNI-ersättning för BMM

Care Need Index (CNI) beskriver den förväntade risken att utveckla ohälsa baserat på följande fem socioekonomiska faktorer: utlandsfödd (Östeuropa, Asien, Afrika och Sydamerika), arbetslös eller i åtgärd 16–64 år, ensamstående förälder med barn 17 år eller yngre, person ett år eller äldre som flyttat in i området eller lågutbildad 25–64 år.

CNI fastställs årligen efter rapport från Statistiska centralbyrån per den 31 oktober året innan ersättningen ska utbetalas och publiceras därefter på Vårdgivarguiden.

Utöver periodersättning utbetalas en ersättning baserad på mottagningens relativa CNI. Mottagningar som har CNI 1,0 eller högre beräknas ersättningen genom att dess relativa CNI multipliceras med den ersättning som gäller vid CNI 1,0. För mottagningar med CNI lägre än 1,0 beräknas ersättningen genom att dess relativa CNI multipliceras med 50 procent av den ersättning som gäller vid CNI 1,0. Ersättningen betalas ut retroaktivt varje kvartal i enlighet med inrapporterade uppgifter.

CNI-ersättning per mottagning 2022.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, enligt Vårdval Norrtälje. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte uppfyller kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Norrtälje innebär fri etablering i Norrtälje kommun för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Ansökningsblanketten finns i förfrågningsunderlaget.

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Det uppdrag och åtagande vårdgivaren ska uppfylla inom avtalet. Uppdaterad 1 april 2021.

Inför driftstart

Uppföljning inför driftstart, utförs cirka 2 veckor innan driftstart i de lokaler som verksamheten ska bedrivas i. Checklistan fylls i av handläggare vid driftstartsmötet.

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Här finns information om hur avtal kan avslutas och ditt ansvar som vårdgivare om verksamheten upphör. Gäller alla former av vårdavtal.

Kontakt för vårdgivare

Frågor om ansökan och godkännande för vårdval Norrtälje kan ställas per e-post till:

Registrator

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Ulrika Elg|Avtalsansvarig

Avdelningen för Kvalitet och Innovation

Relaterad information

  • Uppdaterad: 18 februari 2022

  • Faktagranskad: 1 juli 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Ulrika Elg, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje