Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Från den 1 december 2021 har alla husläkarmottagningar ett helhetsansvar för barn och unga 6 – 17 år både när det gäller psykisk och fysisk ohälsa. Alla HLM har ett grundläggande ansvar att göra en första bedömning vid psykiska besvär och ge enklare råd och stöd. HLM som har det utökade uppdraget gör fördjupad bedömning och ger psykologisk behandling vid mild till måttlig psykisk ohälsa för åldersgruppen.

Från den 1 september 2022 har sex psykologenheter, så kallade Malinamottagningar jämnt fördelade över länet, ansvaret för mild till måttlig psykisk ohälsa för barn 0 – 5 år och blivande föräldrar. Malinamottagningarna tillför kompetens för de minsta barnen och samarbetar med mödra- och barnhälsovården för att tidigt möta barn och blivande föräldrars behov av stöd.

Vårdgivare med avtal

I vårdutbudstjänsten visas  husläkarmottagningar som utför utökade insatser vid mild till måttlig psykisk ohälsa för barn och unga.

Ersätta, rapportera och fakturera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Denna blankett ska bifogas som underlag till fakturan. Används vid samverkan med annan vårdgivare och/eller personal från kommunen som ger insatser till barn och unga där samverkan inte kan hänföras till enskild patient.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

Uppsägning av avtal

Här finns information om hur avtal kan avslutas och ditt ansvar som vårdgivare om verksamheten upphör. Gäller alla former av vårdavtal.

Kontakt för vårdgivare

Du som har avtal vänder dig med frågor till:

Kristina Laurell Laroussi|Avtalshandläggare

Relaterad information

Uppdraget riktar sig till patienter med mild till måttlig psykisk ohälsa, psykisk sjukdom eller beroende som inte kräver specialistpsykiatrins kompetens eller täcks av annan huvudmans ansvar.

  • Uppdaterad: 25 augusti 2022

  • Faktagranskad: 1 december 2021

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Kristina Laurell Laroussi, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen