Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Alla kvinnor mellan 23 och 70 år folkbokförda i Region Stockholm Gotland kallas regelbundet i enlighet med Socialstyrelsens rekommendation till provtagning som är avgiftsfri; kvinnor mellan 23 och 49 år kallas var tredje år och kvinnor mellan 50 och 70 år kallas var sjunde år

Kallelsen till cellprov baseras på datum för den senaste provtagningen, oberoende av om det provet tagits på grund av klinisk indikation, som uppföljning av behandling eller i hälsokontrollsyfte. Kallelsen skickas hem till kvinnans folkbokföringsadress och är giltig i ett år.

Tillfälliga förändringar i programmet för livmoderhalscancerscreening

På grund av covid-19 pandemin har drop-in tiderna på barnmorskemottagningarna ställts in för att minska smittspridning. Socialstyrelsen utfärdade tillfälliga föreskrifter som gäller från 2021 till och med juni 2022 och som regionerna kan använda sig för att erbjuda självprovtagning. 

En omställning av screeningprogrammet har genomförts där barnmorskemottagningar erbjudit bokade tider till prioriterade grupper till exempel de som har persisterande HPV-infektion och de som ska kallas till cellprovtagningen för första gången för att kunna informera om vikten av screening samt möjlighet till att ta upp andra frågor som rör reproduktiv hälsa.

De som på grund av pandemin inte kunde erbjudas tid under 2020 samt våren 2021, har blivit erbjudna självprovtagning för HPV. I region Stockholm Gotland kommer självprovtagning att erbjudas under hela 2022. Läs mer under rubriken Självtest för HPV.

Kvinnor 23–25 år har dock kallats till barnmorska för provtagning då det har varit det allra första provtagningstillfället och en möjlighet att informera om vikten av screening samt möjlighet att ta upp andra frågor som rör reproduktiv hälsa.

I slutet av 2021 fanns ingen screeningskuld i Region Stockholm trots ett tillfälligt uppehåll i screeningprogrammet under 2020 i början av pandemin

Provtagning inom screeningprogrammet

Tidsintervallet mellan inbjudan till provtagning är tre år för kvinnor från 23 till och med 49 år och sju år för kvinnor mellan 50–70 år. Cellprovtagning med analys för cytologi sker vart tredje år i åldern 23–29 år. För kvinnor som är 30 år eller äldre sker cellprovtagning med analys för HPV som primäranalys. Vid förekomst av HPV-infektion, analyseras även cellerna för cellförändringar i samma prov. Prov taget hos barnmorska är så kallad vätskebaserad cellprovtagning och prover tagna inom screeningprogrammet analyseras på Karolinska Universitetslaboratoriet.

Självtest för HPV

Från och med mars 2021 skickas självtester ut till alla kvinnor i screeningålder mellan 26 och 70 år. Läs mer ovan under Tillfälliga förändringar

Möjligheten att skicka självprovtagningskit till kvinnor i screeningålder i Region Stockholm Gotland, möjliggjordes av tidigare framgångsrikt projekt där man sommaren 2019 skickade självprovtagningskit till de kvinnor som uteblivit från screeningprogrammet under 11 år eller längre. Resultaten från denna studie visade en ökning i deltagande om man fick ett självprovtagningskit i brevlådan till 18,7 procent jämfört med 1,7 procent om man fick en årlig påminnelse.

Efter självprovtagningen är genomförd skickas provet in för analys. Om förekomst av HPV finns i provsvaret kommer man att bokas till en barnmorskemottagning ungefär 3 månader efter svarsbrevet anlänt.

Blankett för remissvar till screeningverksamheten för självtest av HPV. "Grön blankett".

Nationellt vårdprogram

Regionala tillämpningsanvisningar av vårdprogrammet i cervixcancerprevention

De regionala tillämpningarna har utarbetats av RCC Stockholm Gotland i samarbete med den regionala vårdprogramgruppen i cervixcancerprevention och har beretts av kommittén för kunskapsstyrning (KUST) i Region Stockholm. Kapitelindelningen i de regionala tillämpningsanvisningarna följer det nationella vårdprogrammet. De kapitel i vårdprogrammet som inte föranleder några regionala tillämpningar saknas därmed och vårdprogrammets texter gäller.

Svarsrutiner

Kvinnor med ett normalt cellprov vid cytologisk analys, kvinnor som är HPV-negativa eller kvinnor som är HPV-positiva första gången och där cytologiska reflextestet inte visat några cellförändringar får ett svarsbrev från Screeningverksamheten på RCC. Svarsbrevet är utformat i enlighet med de framtagna nationella mallarna.

Svarsrutiner vid avvikande prov och positivt självtest HPV

När provet visar en avvikelse skickar RCC ett brev till kvinnan och meddelar henne att det cellprov/självtest som hon tagit behöver följas upp av gynekolog och att hon remitterats till en namngiven gynmottagning för detta. Samtidigt skickar RCC även en remiss till gynmottagningen. Gynmottagningen ansvarar för att skicka ut en kallelse till kvinnan där det framgår att det cellprov/självtest som hon tagit behöver följas upp av gynekolog och ge en bokad tid direkt i kallelsen. De utredande gynmottagningarna ska erbjuda kvinnan en tid så att de ledtider som finns för utredning uppfylls.

Avvikande cellprov

När provet visar en avvikelse skickar RCC ett brev till kvinnan och meddelar henne att det cellprov/självtest som hon tagit behöver följas upp av gynekolog och att hon remitterats till en namngiven gynmottagning för detta. Samtidigt skickar RCC även en remiss till gynmottagningen. Gynmottagningen ansvarar för att skicka ut en kallelse till kvinnan där det framgår att det cellprov/självtest som hon tagit behöver följas upp av gynekolog och ge en bokad tid direkt i kallelsen. De utredande gynmottagningarna ska erbjuda kvinnan en tid så att de ledtider som finns för utredning uppfylls.

Positivt självtest HPV

En grön blankett bifogas remissen till gynmottagningen. Kvinnorna ska erbjudas en tid hos gynekolog inom 3 månader från indexprovet – et vill säga från registrerat provtagningsdatum för självtestet. På den gröna blanketten finns beskrivet den utredning som ska göras och blanketten ska sedan återsändas till Screeningverksamheten på RCC när kvinnan blivit undersökt.

Det finns nationellt framtagna kallelsemallar som gynmottagningar ska använda sig av när de kallar kvinnor till utredning både vid avvikande cellprov och vid positivt självtest HPV.

Blankett för remissvar för gynekologisk utredning. "Rosa blanketten"

Blankett för remissvar till screeningverksamheten för självtest av HPV. "Grön blankett".

Anmälan till kontrollfiler och avanmälan från screeningprogrammet

Kontrollfil HPV:

Kvinnor 30 år eller äldre som provtas inom Screeningprogrammet och där cellprovet visar HPV + med normal cytologi förs per automatik in en så kallad Kontrollfil HPV. Kvinnor 30–64 år som provtas hos en gynekolog på klinisk remiss och där utfallet av provtagningen är HPV + med normal cytologi måste anmälas till Screeningverksamheten för att kunna ingå i kontrollfil HPV. Anmälan görs av behandlande läkare på blankett nedan. Kvinnor 65 år eller äldre och som provtas på klinisk indikation och där testet visat HPV + med normal cytologi ska följas upp hos gynekolog och inte anmälas till kontrollfil HPV.

Kontrollfil efter behandling:

Kvinnor 23–64 år med behandlad Höggradig Squamous Intraepitelial Lesion (HSIL) eller Adenocarcinoma In Situ (AIS) ska följas upp på gynmottagning i enlighet med vårdprogrammet rekommendationer för att utesluta kvarstående dysplasi. När utfallet av dessa behandlingskontroller visar negativ HPV och normal cytologi ansvarar behandlande läkare för att anmäla till Screeningverksamheten att kvinnan ska ingå i kontrollfil efter behandling. Anmälan görs på blankett nedan.  Kvinnor 65 år eller äldre vid behandling för HSIL eller AIS ska följas upp hos gynekolog och inte anmälas till kontrollfil efter behandling.

Avanmälan från screeningprogrammet:

Kvinnor som har genomgått strålbehandling i stället för hysterektomi på grund av cervixcancer, kvinnor som opererats med total hysterektomi på benign indikation eller kvinnor som har opererats med total hysterektomi och har PAD-diagnosticerad höggradig dysplasi vid ingrepp eller i anamnesen och har normal 5-årskontroll (det vill säga har cellprov från vaginaltoppen som visat negativ HPV och normal cytologi) avanmäles från screeningprogrammet av behandlande läkare. Avanmälan görs på blanketten nedan.

Vem betalar de olika provtagningarna?

Cellprov som tas inom det organiserade screeningprogrammet i de intervall och åldersgrupper som rekommenderas av Socialstyrelsen är kostnadsfritt för kvinnan. Om det är en provtagning på grund av symtom eller som uppföljning av behandling betalar patienten patientavgift och högkostnadsskyddet gäller.

Vid provtagning i hälsokontrollsyfte, utanför det organiserade screeningprogrammet, får kvinnan betala hela kostnaden själv. Läkaren betalar laboratoriet för analysen och debiterar patienten kostnaden för detta, samt för den egna tid som eventuellt krävs för undersökning och provtagning. Läkaren sätter priset, eftersom regionen inte fastställer någon taxa för verksamhet som är helt privatfinansierad. Högkostnadsskydd gäller inte.

Gynekologmottagningar som utöver regionfinansierad vård vill erbjuda privat betald cellprovtagning ska fortfarande i första hand kunna ta emot patienter med regionfinansiering utan fördröjning. Privat betald sidoverksamhet är bara tillåtet för sådant som regionen inte finansierar, till exempel hälsokontroller eller kosmetiska åtgärder.

Screeningundersökning av utomlänspersoner

Enligt patientlagen (SFS 2014:821) kan en person få göra sin screeningundersökning i en annan region än hemregionen. Om en person från en annan region vill göra screening i Region Stockholm ska personen kunna visa en kallelse från regionen. Inom Region Stockholm måste kvinnan själv beställa tid hos en öppenvårdsgynekolog då screening för utomlänspatienter endast sker på gynekologiska mottagningar. Vid besöket överförs uppgifterna på screeningkallelsen till en allmän remiss, en så kallad klinisk remiss. Det är gynekologen som ansvarar för att ett cellprov blir taget och för att kvinnan informeras om resultatet. Gynekologen ansvarar också för att utreda kvinnor med patologiska fynd - eller om kvinnan så önskar, remittera henne för utredning i hemregionen. Gynekologen har dessutom ansvar för att informera hemregionen om undersökningsresultatet. Skriftlig information ska gå till den enhet i hemregionen som kvinnan ursprungligen blev kallad till. Besöket när cellprovprovtagningen görs är kostnadsfritt för kvinnan. Inom Region Stockholm sker registrering av besöken i enlighet med rapporteringsanvisningarna för Vårdval specialiserad gynekologisk vård. Fakturering sker på samma sätt som för övrig utomlänsvård inom vårdvalet.

Screeningundersökning av svenska medborgare boende i utlandet

Utlandssvensk definieras som en svensk medborgare som är bosatt utomlands och avregistrerad från folkbokföringen i Sverige. Screening betraktas som planerad vård. De kvinnor som vill göra en screeningundersökning och som har rätt till vård i Sverige ska alltid kunna uppvisa ett giltigt intyg vid vårdtillfället. Inom Region Stockholm måste de kvinnor som ej är folkbokförda i Sverige och som önskar få taget ett screeningprov själva beställa tid hos en öppenvårdsgynekolog för att få undersökning gjord (se regionala tillämpningsanvisningar kap 9.12). För fullständig information se vidare under länken nedan.

Mer om screeningprogrammet

Screeningprogrammet för livmoderhalscancer är politiskt beslutat och infördes i Stockholms stad 1968 och i länet året därpå. Screeningverksamheten på Regionalt cancercentrum (RCC) Stockholm Gotland samordnar screeningprogrammet för livmoderhalscancer i Region Stockholm och Region Gotland. Vårdprogrammet och regionala tillämpningsanvisningar av vårdprogrammet antogs i Region Stockholm i december 2017.

Screening för humant papillomvirus (HPV) infördes i regionen redan under 2014–2016 och i januari 2017 infördes HPV-baserad primärscreening för samtliga kvinnor 30 år eller äldre.

Kvalitetsuppföljning av programmet sker i samarbete med den regionala vårdprogramgruppen i cervixcancerprevention. Screeningverksamheten vid RCC administrerar även så kallad ”kontrollfil HPV” och ”kontrollfil efter behandling”. I januari 2017 kom det första nationella vårdprogrammet i cervixcancerprevention.

Kontakt för vårdgivare

För frågor om screeningprogrammet kontakta:

Marie Heneby|Samordningsbarnmorska

Kontakt för patienter

Vid frågor om screeningprogrammet kan patienten kontakta screeningverksamheten:

Har du avancerade medicinska frågor kommer du att bli erbjuden att tala med en barnmorska eller sjuksköterska. Du behöver då skriva ditt telefonnummer i mejlet. 

Patientinformation

Relaterad information

Gäller utredning och behandling av gynekologiska sjukdomar och besvär. Ansökningshandlingar, checklistor, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

  • Uppdaterad: 28 mars 2023

  • Faktagranskad: 19 maj 2022

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Miriam Elfström, regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, hälso- och sjukvårdsförvaltningen