Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Husläkarverksamheten är förstahandsvalet för att tillgodose befolkningens behov av medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande insatser och rehabilitering.

Vårdvalsområdet omfattar:

 • rådgivning
 • mottagningsverksamhet
 • hembesök
 • insatser för psykisk hälsa
 • basal hemsjukvård
 • lokalt smittskydds- och stramaansvar
 • koordineringsinsatser för sjukskrivna personer i arbetsför ålder.
 • fotsjukvård 

För fullständig uppdragsbeskrivning, se förfrågningsunderlag.

Insatser för psykisk hälsa

Uppdraget riktar sig till patienter med mild till måttlig psykisk ohälsa, psykisk sjukdom eller beroende som inte kräver specialistpsykiatrins kompetens eller täcks av annan huvudmans ansvar.

Hälsofrämjande befolkningsinriktade insatser

Tilläggsuppdraget gäller vårdgivare som har en listad befolkning med högt relativt Care Need Index (CNI) och har fler än 5 000 listade patienter.

Basal hemsjukvård kvällar, nätter och helger

Avtalen började gälla 1 maj 2017 och är förlängda till 30 april 2024. Ny upphandling pågår. Nuvarande avtal är geografisk uppdelade på åtta områden.

Koordineringsinsatser - Rehabiliteringskoordinator

Rehabkoordinatorns stöd och samordning fungerar också som en resurs för läkaren och övriga hälsoprofessioner i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor.

Blanketten används vid önskemål om anslutning av rehabiliteringskoordinator uppdrag till annan vårdcentral inom vårdvalet för Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård samt vid ändring av befintlig anslutning. Uppdaterad 26 februari 2023.

Försäkringsmedicinska insatser

Här presenteras de regionala riktlinjer som gäller för försäkringsmedicin och intyg i Region Stockholm.

Geografiskt samordningsansvar

En beskrivning av vad uppdraget geografisk samordning för husläkarmottagningarna innebär.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

Förfrågningsunderlag som gäller från 23 april 2022

De krav som ställs för att beskriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från 23 april 2022 fram till 30 april 2023. Vårdgivare som etablerat sig inom vårdvalet och som inte godkänner det nya förfrågningsunderlaget som gäller från 1 maj 2023 har rätt att bedriva verksamhet ytterligare en tid, i enlighet med avsnitt 4.16 i förfrågningsunderlaget.

Förfrågningsunderlag som gäller från 1 maj 2023

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från 1 maj 2023.

Vårdgivare med avtal

Ersätta, rapportera och fakturera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Om ersättning, fakturering och rapportering. Anmälningsformulär till utbildningar i rapporteringsanvisningar om hur du rapporterar vårdkontakter.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

Vilka mätningar som genomförs och vilka kvalitetsområden och indikatorer som följs upp av Region Stockholm.

Checklistan kan fyllas i på datorn och därefter sparas samt skickas med e-post till respektive avtalshandläggare inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Listning

Regler för listning och hantering av listan finns i förfrågningsunderlaget, se avsnittet förfrågningsunderlag ovan. För mer information om bland annat vårdvalsblanketter, se länk nedan:

Listningsblanketter, kriterier för giltig vårdvalsblankett samt kontakt vid frågor angående listning på husläkarmottagning i Region Stockholm.

Ansök om avtal

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Här finns information om ansökningsprocessen.

Ansökningshandlingar för dig som vill ansöka om vårdval husläkarverksamhet med basal hemsjukvård i Region Stockholm.

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver det som framgår av länken ovan göras inför driftstarten.

Tilläggsavtal

För närvarande finns tre tilläggsavtal som vårdgivare verksamma inom vårdvalet för Husläkare med basal hemsjukvård kan ansöka om:

Tilläggsavtal för husläkarverksamheter med basal hemsjukvård.

Tilläggsuppdrag till husläkaruppdraget avseende hälsoundersökningar för asylsökande m.fl. Gäller Södertälje kommun samt stadsdelarna Farsta och Enskede-Årsta-Vantör.

Tilläggsuppdrag till husläkaruppdraget avseende hälsoundersökningar för flyktingar från Ukraina.

Förändringar under avtalsperioden

Här finns vägledning vid verksamhetsförändringar under avtalsperioden, se länk nedan.

Avtalsspecifika bestämmelser, blanketter och rutiner att följa vid förändringar som rör uppdraget.

Uppsägning av avtal

Vårdgivaren äger rätt att säga upp avtalet till förtida upphörande. Uppsägningstiden är då minst sex månader.

Avser uppsägning från vårdgivarens sida. Uppsägningstiden framgår av avtalet.

Här finns information om hur avtal kan avslutas och ditt ansvar som vårdgivare om verksamheten upphör. Gäller alla former av vårdavtal.

Kontakt för vårdgivare

Kontaktpersoner för frågor om fakturering, ersättning, registrering, patientavgifter, asylsökande med mer, för dig som arbetar inom husläkarverksamhet.

Relaterad information

Agerar som Smittskydd och Strama Stockholms lokala representanter i länet. De förmedlar information, kunskap och samordnar smittskydds- och stramaarbetet i primärvården.

Samlad information om utvecklingsarbete och överenskommelse i Stockholms län med utgångspunkt i lag (2017:612) om samverkan för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Tydliggörande av ansvarsförhållanden för vårdgivare och andra aktörer vid korttidsboende för barn och ungdomar enligt LSS, (Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade).

 • Uppdaterad: 22 maj 2023

 • Faktagranskad: 12 mars 2022

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Anna Jakobsson Ernudd, hälso- och sjukvårdsförvaltningen