Till start

Vårdgivarguiden

Ersättningen från regionen till leverantören sker utifrån tre olika ersättningsprinciper; uppdragsrelaterad ersättning (listningsersättning), produktionsrelaterad ersättning (besöksersättning) och målrelaterad ersättning (bonus och vite). Dessa ersättningsprinciper sammantaget utgör totalersättningen enligt avtal. Under de senaste åren har andelen uppdragsrelaterad ersättning ökat. En omfördelning av ersättning mellan olika ersättningsprinciper är en del i utvecklingen mot hållbara ersättningsmodeller.

Listningsersättningen betalas ut varje månad utifrån hur många personer som är listade på mottagningen den sista dagen i månaden. Den består av tre olika delar:

  1. åldern hos de listade personerna
  2. diagnoser/sjuklighet, som mäts genom systemet ACG, hos de listade personerna
  3. genom ett socioekonomiskt index, CNI.

Samtliga delar redovisas under rubriken "Listningsersättning".

Besöksersättningen beskrivs i ersättningsbilagan som finns i förfrågningsunderlaget. För att få rätt besöksersättning är det viktigt att besöket rapporteras på korrekt sätt. Regelverket för rapportering av vårdkontakter är basen för hur en korrekt rapportering ska utföras, se rubrik Rapportera vårdkontakter. Utöver detta regelverk finns rapporteringsanvisningar för avtalsområdet Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård framtagna där det urval av koder som specifikt används för utbetalning av besöksersättning presenteras se rubrik "Rapportera vårdkontakter".  

Den målrelaterade ersättningen finns beskriven under rubriken "Målrelaterade ersättningar".

Vilka vårdtjänster som ingår i vårdval husläkarverksamhet med basal hemsjukvård.

Listningsersättning från 1 januari 2024

Adjusted Clinical Groups (ACG) och Care Need Index (CNI) används för att vikta kapiteringsersättning. Även ålder används som bas. Respektive vårdcentral har en egen vikt för ACG och CNI som ersättningen beräknas utifrån. Vikt och ersättning framgår i filerna nedan. Vill du lära mer om hur vikter beräknas, se Vårdinformatik.

Vårdinformatik hjälper dig att beskriva utförd vård så att beställaren, vårdgivare, politiska beslutsfattare och framtida forskare får korrekt underlag.

ACG-ersättning per listad och år enligt förfrågningsunderlaget, gäller från 1 januari 2024.

Simulering listningsersättning från 1 januari 2024.

Årlig åldersviktad listningsersättning enligt förfrågningsunderlaget, gäller från 1 januari 2024.

Tabellen anger ersättning per listad och år enligt förfrågningsunderlaget, gäller från 1 januari 2024.

ACG – uppföljning

Resursgrupper ACG visar varför en mottagning har högt eller lågt ACG. Mottagningarna kan se sin egen mottagning och jämföra med snittet för alla vårdcentraler i region Stockholm.

Här visas respektive vårdcentrals ACG vikt per den 30 april 2023. Denna vikt påverkar inte avtalad ersättning utan presenteras endast i uppföljningssyfte.

Utökat kostnadsansvar och tilläggsersättning

Husläkarmottagningarna har ett kostnadsansvar för sina listade patienters fysiska besök hos annan vårdgivare inom vårdvalet. Mottagning som omhändertar patienter som är listade vid annan mottagning erhåller under vissa förutsättningar tilläggsersättning till besöksersättningen eftersom listningsersättningen utbetalas till den mottagning patienten valt att lista sig vid.

Rapportera vårdkontakter

Vårdinformatik hjälper dig att beskriva utförd vård så att beställaren, vårdgivare, politiska beslutsfattare och framtida forskare får korrekt underlag.

Rapporteringar av vårdkontakter används i första hand för uppföljning av avtalad vård. Regelverket för rapportering av vårdkontakter ligger till grund för hur vårdkontakter ska rapporteras samt vilken typ av kontakt som inte är att anses som en vårdkontakt.

Normalt får inte flera vårdkontakter rapporteras samma dag för en och samma åkomma och till samma yrkeskategori. Det finns dock ett undantag för detta när det gäller patienter inskrivna i basal hemsjukvård (Registrerad i Liston som hemsjukvårdspatient). I detta fall får samtliga hembesök rapporteras samma dag.

På Lärtorget finns en digital utbildning som riktar sig till alla anställda inom Husläkeverksamhet med basal hemsjukvård. Kursen heter ”Rapportering av primärvård” och består av en grundläggande del om rapportering av vårdkontakter samt fördjupningsdelar om diagnos och åtgärds/KVÅ-kodning. 

Vid frågor om regelverket för rapportering av vårdkontakter kontakta Vårdinformatik via e-post.

Vårdinformatik

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska vårdkontakter rapporteras till regionens centrala register GVR från din vårdenhet, i ditt journalsystem och på för uppdraget anvisad kombikakod. Vid användande av underleverantör ska denne rapportera från sin vårdenhet, i sitt journalsystem, på för uppdraget anvisad underleverantörskombika.

Här finns information om hur avtalsparter kan använda underleverantörer. Gäller alla former av vårdavtal.

Ett urval av de koder som ingår i rapporteringen av vårdkontakter till GVR används även som bas för utbetalning av ersättning. Dessa presenteras nedan i rapporteringsanvisningen för avtalsområdet.

Digitala tjänster som omfattas av förfrågningsunderlaget och tillhandahålls av dig som leverantör, inklusive tjänster som tillhandahålls av din/a underleverantör/er, och erbjuds till personer folkbokförda i Stockholms län ska faktureras via hälso- och sjukvårdsförvaltningens system för rapportering av vårdkontakter (GVR) i enlighet med rapporteringsanvisningen nedan. Det är alltså ingen skillnad mellan fysiska och digitala tjänster (distanskontakter och IKBT).

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 januari 2024.

Välkommen att höra av dig om du har frågor om rapportering via mejl till:

Registreringsfrågor NSV

Ersättning för utomlänspatienter

Besök av patient från annan Region än Stockholm registreras som vanligt på husläkarmottagningen med aktuella besöks- och taxekoder. Ersättningssystemet läser av personnumret och ger en annan besöksersättning för utomlänspatienterna.

Vårdgivare i egen regi ska fakturera patientens hemregion eller Försäkringskassan direkt. Vårdgivarens kostnadsansvar för medicinsk service är det samma som för övriga besök.

Tilläggsersättning för utökade insatser för psykisk hälsa barn och unga

Vårdgivare som utför utökade insatser för psykisk hälsa barn och unga erhåller en tilläggsersättning för detta. Ersättningsnivån framgår av aktuellt förfrågningsunderlag.

Tilläggsersättningen fastställs halvårsvis och betalas ut med 1/6 per månad. Ersättningen beräknas utifrån uttag i Liston av antal listade patienter 6–17 år hos vårdgivaren samt hos anslutna husläkarmottagningar som har avstått uppdraget, och därmed också rätten till ersättning, till vårdgivaren. Det första uttaget av listningsuppgifter görs den 30 november och utgör grund för den tilläggsersättning som utbetalas från 1 januari till 30 juni kommande år. Det andra uttaget görs den 31 maj och utgör grund för den tilläggsersättning som utbetalas från 1 juli till 31 december samma år.

För mer information om ersättning inom uppdraget se aktuellt förfrågningsunderlag och rapporteringsanvisningarna utökade insatser för psykisk hälsa barn och unga.

Målrelaterade ersättningar

Nedan hittar du information om vilka kvalitetsområden och indikatorer som kan ge målrelaterad ersättning. Här finns också mallar för ansökan om målrelaterad ersättning och exempel på redovisning av kvalitetsarbeten.

För ersättningsnivåer, se förfrågningsunderlaget kapitel 7.2.3.

Rutiner för 2024

Rutiner för 2023

Självdeklaration antibiotikaförskrivning

Självdeklarationen avser arbete som genomförts under 2023. Ifyllt formulär skickas in senast 31 januari 2024.

Ansök om målrelaterad ersättning

Observera att ansökningsmallarna nedan ska fyllas i elektroniskt och mejlas till nedan funktionsbrevlåda. Du måste spara dokumentet lokalt på din dator, öppna dokumentet, fylla i det och sedan spara. Det går inte att fylla i dokumentet direkt på Vårdgivarguiden och sedan spara, då går informationen förlorad.
Observera även att del 1 är obligatorisk att fylla i och skicka in för att erhålla målrelaterad ersättning.

Mall för redovisning av förbättringsarbete 

Se inlämningsdatum i mallen.

Ifylld mall mejlas till funktionsbrevlådan:

Funktionsbrevlåda förbättringsarbeten

Ersättning för utökade öppettider

Ifylld blankett mejlas till ansvarig avtalshandläggare. 

Blankett för anmälan.

Ersättning för samverkan

Regler och faktureringsunderlag för ersättning för samverkan som inte finansieras av regionen och som inte kan hänföras till en enskild patient. Uppdaterad 19 april 2023.

Blankett för att redovisa samverkan med kommun/stadsdel eller annan myndighet som inte finansieras av regionen. Blanketten är ett underlag för fakturan och måste bifogas för att fakturan ska godkännas. Uppdaterad 21 april 2023.

Ersättning för särskilt vårdtunga patienter

Avtalsspecifika bestämmelser, blanketter och rutiner att följa vid förändringar som rör uppdraget.

Hemsjukvård utförd av kommun eller kommunalförbund

Betalningsansvar för basal hemsjukvård utförd av kommun utanför Region Stockholm, alternativt kommunalförbund inom Norrtälje kommun, när patienten vid tillfället är inskriven i basal hemsjukvård i Region Stockholm Vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård , tillfaller inte vårdgivare inom vårdvalet. Denna kostnad ska istället belasta Region Stockholm.

Fakturor från kommun alternativt kommunalförbund ska i dessa fall sändas till:

Region Stockholm
Ref 15002204
Box 12081
102 23 Stockholm

På fakturan så ska det framgå vilken vårdcentral patienten är listad vid samt patientens initialer.

Fakturera

Information om hur du fakturerar för registrerad vård samt skickar elektronisk faktura. Här finns också fakturaadress till hälso- och sjukvårdsförvaltningen, för dig som skickar pappersfaktura.

Fakturera vissa rekvisitionsläkemedel

Husläkarmottagningar ska rekvirera vissa läkemedel, som infunderas/injiceras på mottagningen, istället för att skriva dessa på recept. Uppdaterad 31 januari 2024.

Kontakt för vårdgivare

För frågor angående ersättning:

Enheten för allmänmedicin

Relaterad information

ListOn är en e-tjänst som används inom primärvården för att registrera och lista personer som aktivt valt en enskild husläkare eller husläkarmottagning.

Vilka mätningar som genomförs och vilka kvalitetsområden och indikatorer som följs upp av Region Stockholm.

  • Uppdaterad: 2 februari 2024

  • Faktagranskad: 2 maj 2023

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Maria Weber Persson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen