Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Meddela ändringar som rör uppdraget

Alla leverantörer som arbetar på uppdrag av Region Stockholm har en generell skyldighet att meddela ändringar som rör uppdraget till hälso- och sjukvårdsförvaltningen, se mer under länken nedan.

Som komplement till informationen under länken ovan presenteras här ett antal avtalsspecifika bestämmelser, blanketter och rutiner att följa vid förändringar.
Som leverantör kan du alltid kontakta din avtalshandläggare (kontaktperson) för vägledning.

Vilka förändringar som tillåts under en löpande avtalsperiod framgår av förfrågningsunderlaget för vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård.

Meddelande om byte av verksamhetschef

Följande uppgifter ska lämnas till avtalsansvarig (kontaktpersonen) för den aktuella vårdcentralen via mejl eller brev: datum för bytet, namn på vårdcentralen samt den nya verksamhetschefens namn, mejladress, telefonnummer. Du som leverantör ansvara för att den nya verksamhetschefen får eller har en korrekt personpost i den Elektroniska katalogen Ek, samt att personposten läggs under korrekt vårdenhet i Ek, se länk nedan.

Ek är en katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm.

Även byte av verksamhetschef för vårdcentralens underleverantörer ska meddelas avtalsansvarig.

Ansökan om tak för antal listade individer vid vårdcentralen

Ansökan och beviljande av tak ges endast för en förutbestämd tidsperiod, vanligen som längst tre år. Därefter kan ny ansökan göras om behovet kvarstår. Vårdcentralen ska under tiden taket gäller om möjligt undanröja de hinder som orsakat behovet av ett tak.

Ansökan om tak skickas via mejl eller brev till avtalshandläggaren (kontaktpersonen) för den aktuella vårdcentralen. Antingen kan blanketten nedan användas eller så lämnas efterfrågade uppgifter i skrift. Tak för antal listade regleras i förfrågningsunderlaget för Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård i avsnitt 5.12.4 "Hantering av fulla listor".

Först efter att ett beslut om tak meddelas får du som leverantör lägga in ett tak i ListOn. Du som leverantör ansvarar vidare för att taket i ListOn tas bort genom att lägga en beställning om detta i TellUs när tidsfristen för taket går ut

Ansökan om utökade öppettider

Ansökan om utökade öppettider skickas via mejl eller brev till avtalshandläggaren (kontaktpersonen) för den aktuella vårdcentralen senast den tionde i månaden innan det utökade öppethållandet ska börjar gälla. En särskild blankett ska användas vid ansökan, se länk nedan.

Blankett för anmälan.

Underleverantörer

Både vid anmälan om att en underleverantör ska anlitas eller samarbetet avslutas ska avtalshandläggaren (kontaktpersonen) för den aktuella vårdcentralen kontaktas i god tid, dock minst 8 veckor före förändringen. Denna anmälningsskyldighet framgår av förfrågningsunderlaget för Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård i avsnitt 4.6 "Underleverantörer".

Mer information om underleverantörer läser du i länken längst upp på denna sida, se ”Meddela ändring under avtalsperioden” och under länken nedan "Administrera ditt avtal":

Information om hur du meddelar ändringar i din verksamhet.

Blanketten nedan ska användas vid anmälan om ny underleverantör. Blanketten kan skickas till avtalshandläggaren (kontaktpersonen) för den aktuella vårdcentralen via mejl eller brev.

Blanketten ska användas av den leverantör som är avtalspart till Hälso- och sjukvårdsnämnden respektive Primärvårdsnämnden det vill säga ”huvudleverantör” när denne avser att anlita en underleverantör för delar av sitt avtalade uppdrag.

Observera att det finns en geografisk begränsning vid anlitande av underleverantör för uppdraget Utökade insatser för psykisk hälsa barn och unga (UPT 320).
Dessa framgår av förfrågningsunderlaget för Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård i avsnitt 5.3.3.1 "Utökade insatser för psykisk hälsa barn och unga".

Överlåtelse av uppdrag till annan huvudleverantör

Det finns två uppdrag som får överlåtares till annan huvudleverantör inom Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård. Dessa två är uppdraget gällande Koordineringsinsatser - Rehabiliteringskoordinator som är en del av husläkaruppdraget (UPT 300) och uppdraget Utökade insatser för psykisk hälsa barn och unga (UPT 320).

Du kan läsa mer om det i förfrågningsunderlaget för Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård i avsnitt 5.3.3.1 "Utökade insatser för psykisk hälsa barn och unga" samt i avsnitt 5.3.6 "Koordineringsinsatser – Rehabiliteringskoordinator".

Att överlåta uppdrag innebär bland annat att du som leverantör avsäger dig rätten till ersättning för dessa patienter till en annan vårdcentral inom vårdvalet.

Vid anmälan om överlåtelse alternativt att överlåtelse tas tillbaka eller ges till annan leverantör ska detta anmälas till avtalshandläggaren (kontaktpersonen) för den aktuella vårdcentralen. Anmäl i god tid på avsedd blankett här nedan.

Ifylld blankett skickas till avtalshandläggaren (kontaktpersonen) för den aktuella vårdcentralen via mejl eller brev.

Blanketten används vid ny ansökan inom vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och vid ändringar inom befintligt avtal.

Blanketten används vid önskemål om anslutning av rehabiliteringskoordinator uppdrag till annan vårdcentral inom vårdvalet för Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård samt vid ändring av befintlig anslutning.

Byte av lokal

Vid önskemål om flytt av verksamhet till ny adress (permanent eller tillfälligt) måste leverantören inkomma med en skriftlig begäran om godkännande för flytt till avtalshandläggaren (kontaktpersonen) för den aktuella vårdcentralen via mejl eller brev.

Begäran ska omfatta följande handlingar:

 • Skriftlig begäran om godkännande för flytt av verksamheten till ny lokal där prelimärt tid för flytt, nya adressen samt orsaken för flytt framgår. Är bytet tillfälligt ska tiden för bytet anges.
 • Ifylld kravlista gällande fysisk tillgänglighet avseende lokaler för den nya lokalen. Bedömning sker enligt samma rutin för lokalkontroll som vid ny ansökan. Mindre avsteg kan tillåtas om lokalen är tillfällig.
   Kravlista – fysisk tillgänglighet för lokal

En begäran om lokalbyte kan godkännas eller avslås. Ett godkännande är alltid villkorat till att efterföljande lokalgranskning av den nya lokalen godkänns. Först efter godkänd lokalkontroll kan flytt ske.

Även byte av lokal för vårdcentralens underleverantörer ska meddelas avtalshandläggaren (kontaktpersonen) för den aktuella vårdcentralen via mejl eller brev.

Ansökan om ersättning för särskilt vårdtunga patienter inskrivna i basal hemsjukvård

I vissa fall kan en extra ersättning utgå för särskilt vårdtunga patienter som är inskrivna i basal hemsjukvård. Detta regleras i förfrågningsunderlaget för Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård i avsnitt 7.2.2.5 "Tidsbegränsad extra ersättning för särskilt vårdtunga patienter som är inskrivna i hemsjukvård".

Ansökan ska skickas till avtalshandläggaren (kontaktpersonen) för den aktuella vårdcentralen via mejl eller brev. I ansökan ska det finnas en kort beskrivning över patientens behov samt en försäkran om att patienten är inskriven i hemsjukvård. Hur ofta patienten behöver hemsjukvård per vecka samt hur långa dessa besök är exklusive restid ska även beskrivas. Tillika vilken personal som utför besöken. Slutligen ska det framgå för vilken tidsperiod ansökan avser.

Vidare kan en extra ersättning utgå för dyrare behandlingshjälpmedel samt förbrukningsmaterial vid sårvård i kombination med ovanstående extraersättning.

Utgångspunkt

 1. Behandlingshjälpmedel bekostas av vårdgivaren, för undantag se Hjälpmedelsguiden.
 2. För förbrukningsmaterial, har vårdgivare hela kostnadsansvaret

  Dyra behandlingshjälpmedel såsom VAC-terapi det vill säga vakuumassisterad sårbehandling och PleurX samt vissa typer av dyra förbrukningsmaterial såsom kompresser, ger i vissa slumpmässiga fall orimligt dyra kostnader för vårdgivare vid sårvård.

Du som leverantör kan komma in med ansökan om att hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska stå för 75 procent av kostnad över 12 000 kronor/månad/patient vid sårvård.

Ansökan gäller inte för behandlingshjälpmedel och material som sträcker sig bakåt i tiden mer än tre månader och beslutet omprövas efter tre månader. Ansökan ska skickas till avtalshandläggaren (kontaktpersonen) för den aktuella vårdcentralen via mejl eller brev. I ansökan ska det finnas en kort beskrivning över patientens behov samt en försäkran om att patienten är inskriven i hemsjukvård. Vidare ska en specifikation finnas över behandlingshjälpmedel och såromläggningsmaterial som patienten förbrukar per vecka samt vårdcentralens kostnader för dessa. Slutligen ska det framgå för vilken tidsperiod ansökan avser.

Ansökan om ersättning för särskilt vårdtunga patienter som vistas på LSS-korttidsboende

I vissa fall kan en extraersättning beviljas om en eller flera särskilt vårdtunga patienter regelbundet vistas på ett LSS-korttidsboende där du som leverantör tillhandahåller medicinska hälso- och sjukvårdsinsatser. Detta regleras i förfrågningsunderlaget för Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård i avsnitt 7.2.2.6 ”Tidsbegränsad extra ersättning för särskilt vårdtunga patienter som vistas på LSS-korttidsboende”.

Ansökan ska skickas till avtalshandläggaren (kontaktpersonen) för den aktuella vårdcentralen via mejl eller brev.

Ansökan målrelaterad ersättning och ersättning för samverkan

För ansökningar om målrelaterad ersättning och ersättning för samverkan, se länk nedan.

Om ersättning, fakturering och rapportering. Anmälningsformulär till utbildningar i rapporteringsanvisningar om hur du rapporterar vårdkontakter.

 • Uppdaterad: 18 mars 2024

 • Faktagranskad: 22 maj 2023

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Maria Weber Persson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen