Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Uppdrag och målgrupp

Hälsan hos befolkningen i Stockholmsregionen är överlag god, men inte jämnt fördelad. Detta innebär att förekomsten av kroppslig och psykisk sjukdom samt förtida död är högst i de delar av befolkningen med lägst tillgång till goda sociala och ekonomiska förutsättningar, såsom till exempel inkomst och utbildning. Eftersom Stockholms län är socioekonomiskt segregerat uppstår stora skillnader mellan kommuner och stadsdelar.


Husläkarmottagningar i de mest socialt och ekonomiskt utsatta områdena i Stockholms län har fått uppdraget att ge ett utökat hälsofrämjande stöd till invånarna. Uppdraget ska bidra till att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa och att minska hälsoklyftor i befolkningen.


Det innebär att genomföra hälsofrämjande insatser nära invånarna. Utgångspunkten är att möta personerna där de befinner sig i sin vardag. Det kan till exempel vara i skola, mataffär, apotek, simhall och föreningar. En viktig del i uppdraget är att samarbeta med lokala aktörer.


Målet är att i samverkan med aktörer i närområdet verka för att förbättra fysisk och psykisk hälsa och förebygga framtida ohälsa i befolkningen i socialt och ekonomiskt utsatta områden där ohälsan är som störst i Region Stockholm genom:

 • att utforska och identifiera vanligt förekommande riskfaktorer hos befolkningen i närområdet.
 • att genomföra riktade hälsofrämjande insatser till befolkningen i närområdet
 • att öka kunskapen om fysisk och psykisk hälsa samt de påverkbara sambanden mellan hälsa och levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, fysisk aktivitet och hälsosam mat, hos befolkning och aktörer i närområdet.
 • att tidigt upptäcka riskfaktorer för ohälsa i såväl befolkning som närområde, som till exempel högt blodtryck, högt blodsocker, blodfetter, nedsatt andningsfunktion, övervikt eller fetma och psykisk ohälsa, och därefter kunna initiera tidiga insatser i samverkan med aktörer i närområdet.
 • att i insatser beakta psykisk hälsa och stärka individen, bryta isolering och skapa tillit
 • att förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvård för personer som är i behov av men som sällan söker vård och som hälso- och sjukvården har svårt att nå ut till
 • att genomföra insatser i linje med beställarens och Region Stockholms fokusområden/teman.

Beskrivning av uppdraget vid husläkarmottagningar. Reviderad 1 januari 2023.

Kriterier och ersättning

De 15 vårdgivare som hade högst relativt Care Need Index (CNI) i regionen och fler än 5000 listade patienter per 31 oktober 2021 ska mellan 2023 och 2025 genomföra hälsofrämjande befolkningsinriktade insatser enligt uppdragsbeskrivningen. Vilka vårdgivare som ska genomföra insatser under nästkommande treårsperiod fastställs per 31 oktober 2024 med driftstart 1 januari 2026. Vårdgivarna tilldelas årligen ersättning för att särskilt avsätta resurser för att utföra uppdraget. Ersättningen består av en fast del och en del utifrån antalet listade på mottagningen.

Husläkarmottagningar med uppdraget 2023

 • Fittja Vårdcentral
 • Vårbergs Vårdcentral
 • Familjeläkarna Husby
 • Järva Vårdcentral
 • Rinkeby Vårdcentral
 • Husby Akalla vårdcentral
 • Tensta vårdcentral
 • Ronna Vårdcentral
 • Meliva vårdcentral Tveta
 • Kringlans Vårdcentral
 • Capio Vårdcentral Kista
 • Capio Vårdcentral Rågsved
 • Hallonbergens vårdcentral
 • Skärholmenhälsan vårdcentral
 • Alby vårdcentral

Kontakt för vårdgivare

Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta:

Hälsofrämjande befolkningsinriktade insatser

Relaterad information

Ta del av rapporten som presenterar erfarenheter från hälsofrämjande befolkningsinriktat arbete vid sex vårdcentraler i socialt och ekonomiskt utsatta områden i Stockholms län under åren 2013–2015.

 • Uppdaterad: 6 mars 2024

 • Faktagranskad: 6 mars 2024

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Filiz Hamurcu, hälso- och sjukvårdsförvaltningen