Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Insatser för psykisk hälsa riktar sig till patienter med mild till måttlig psykisk ohälsa, psykisk sjukdom eller beroende som inte kräver specialistpsykiatrins kompetens eller täcks av annan huvudmans ansvar. Åtagandet gäller patienter i alla åldrar med eller utan fysisk, kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Insatser för psykisk hälsa syftar till att minska symtom och öka funktionsnivå med fokus på den enskildes problemområde såsom ångest, depression, stress, beroende eller kris. Vårdgivaren ska arbeta hälsofrämjande med tidig upptäckt av psykisk ohälsa.

Uppdraget omfattar bland annat:

 • stöd till egenvård, krisstöd och psykopedagogiskt stöd för patienter i alla åldrar
 • psykiatrisk bedömning och psykologisk behandling av vuxna.

Kompetens

Insatser för psykisk hälsa ska utföras teambaserat i samarbete mellan olika yrkeskategorier. Husläkarverksamheten ska vara kontinuerligt bemannad med ett team bestående av minst:

 • 1 läkare med kompetens i bedömning och behandling av psykisk ohälsa
 • 1 sjuksköterska med kompetens i stödjande kontakter vid mild psykisk ohälsa
 • 1 samtalsbehandlare (leg. psykolog, leg. psykoterapeut eller legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal/socionom med lägst basutbildning i psykoterapi)

Alla husläkarmottagningar ska erbjuda tillgång till legitimerad psykolog.

Behandlingsriktlinjer 

Psykiatrisk bedömning ska utföras av personal med särskild utbildning och kompetens i psykiatrisk diagnostik. De bedömningsinstrument som rekommenderas i regionala och nationella vård- och insatsprogram ska användas. All personal som utför psykoterapeutisk behandling ska ha grundläggande psykoterapiutbildning i aktuell metod och kompetens i den specifika behandling som ges.

Utökade insatser för psykisk hälsa barn och unga

Uppdraget riktar sig till barn och unga (6–17 år) med mild till måttlig psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom som har behov av särskild kompetens kring barn och ungas psykiska hälsa.

Uppdraget omfattar bland annat:

 • Stödsamtal, krisstöd och psykopedagogiskt stöd för barn, unga och deras närstående
 • psykiatrisk bedömning och psykologisk behandling av barn och unga.

Val av utförare och anmälningsblankett

Samtliga husläkarmottagningar ska tillhandahålla utökade insatser för psykisk hälsa barn och unga. Vårdgivarna kan välja att själva utföra uppdraget eller ansluta sig till en annan husläkarmottagning i närområdet för att tillhandahålla tjänsten. Detta sker genom att vårdgivaren avstår uppdraget, och därmed också rätten till ersättning, till en annan husläkarmottagning.

Lista på husläkarmottagningar som själva utför uppdraget. Uppdaterad 6 februari 2024..

Anmälningsblankett

Samtliga vårdgivare ska inkomma med en anmälningsblankett om hur de avser tillhandahålla uppdraget.

Leverantören kan byta utförare av uppdraget en gång per år: den 1 januari. Anmälan om byte ska inkomma till Beställaren senast sex månader innan ändringen träder i kraft. Om särskilda skäl föreligger, exempelvis om den valda utföraren brister i fullgörandet av sitt åtagande, flyttar sin mottagning eller avslutar sin verksamhet, kan ändring ske vid annan tidpunkt efter godkännande av Beställaren.

Blanketten används vid ny ansökan inom vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och vid ändringar inom befintligt avtal.

Kompetens

Utökade insatser för psykisk hälsa barn och unga ska utföras av ett team bestående av minst:

 • 1 samtalsbehandlare (legitimerad psykolog) med kompetens i psykiatrisk bedömning av utvecklingsrelaterade tillstånd hos barn och unga
 • 2 ytterligare samtalsbehandlare (legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut eller legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal/socionom med lägst basutbildning i psykoterapi)
 • 1 läkare med kompetens i bedömning och behandling av psykisk ohälsa hos barn och unga

Någon av teamets samtalsbehandlare ska ha minst ett års erfarenhet av behandlingsarbete med barn och ungdomar.

Ansökan om avsteg

Husläkarmottagningar ska tillhandahålla utökade insatser för psykisk hälsa barn och unga inom den egna kommunen/stadsdelen. Detta krav gäller oavsett om vårdgivaren utför uppdraget själv eller avstår uppdraget till en annan husläkarmottagning. Vårdgivare kan ansöka om avsteg från detta krav om husläkarmottagningen är belägen i en kommun/stadsdel där det totala antalet listade patienter i åldern 6–17 år understiger 7000. Beviljat avsteg innebär att vårdgivaren tillåts utföra/tillhandahålla uppdraget i en direkt angränsande kommun/stadsdel. För att ansöka om avsteg ska vårdgivaren inkomma med en ansökningsblankett.

Ansökningsblankett

Leverantören kan byta utförare av uppdraget en gång per år: den 1 januari. Anmälan om byte ska inkomma till Beställaren senast sex månader innan ändringen träder i kraft. Om särskilda skäl föreligger, exempelvis om den valda utföraren brister i fullgörandet av sitt åtagande, flyttar sin mottagning eller avslutar sin verksamhet, kan ändring ske vid annan tidpunkt efter godkännande av Beställaren.

Blanketten används vid ny ansökan inom vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och för befintliga vårdgivare.

Mer utförlig information om avsteg inom Utökade insatser för psykisk hälsa barn och unga och kriterier för godkännande.

Listade patienter i regionens kommuner och stadsdelar

Aktuella uppgifter om antal listade patienter 6–17 år i regionens kommuner och stadsdelar.

Kontakt för vårdgivare

Har du frågor angående uppdraget kontakta:

Enheten för allmänmedicin

Relaterad information

Om ersättning, fakturering och rapportering. Anmälningsformulär till utbildningar i rapporteringsanvisningar om hur du rapporterar vårdkontakter.

Information om STEP UP och utbildningar inom insatser för psykisk hälsa.

 • Uppdaterad: 7 februari 2024

 • Faktagranskad: 7 februari 2024

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Caroline Agrell, hälso- och sjukvårdsförvaltningen