Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Uppdraget omfattar planerad specialiserad lymfödemrehabilitering och bedrivs av multiprofessionella team, 10 eller 15 dagar i dagvård alternativt i inneliggande veckovård måndag till fredag under två eller tre veckor i följd.

Målgruppen är patienter med diagnostiserade primära eller sekundära lymfödem som medfört funktionsnedsättning. Patienter med nydiagnostiserade lymfödem som bedöms ha behov av mer omfattande insatser än vad som kan ges inom primärvården kan erbjudas ett introduktionsprogram. I de fall en patient har genomgått introduktionsprogrammet samt har kontinuerlig poliklinisk behandling inom primärvården och trots dessa insatser har kvarstående behov av rehabilitering erbjuds lymfödemrehabiliteringsprogrammet. Patienterna ska komma från eget boende och vara folkbokförda i Sverige.

Målet är att genom ett individuellt utformat rehabiliteringsprogram ge patienten verktyg för att nå god sjukdomskontroll och för att förebygga framtida försämringar.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från och med 1 januari 2023.

Vårdgivare med avtal

Remittera

Remiss för planerad specialiserad lymfödemrehabilitering finns i journalsystemet TakeCare och skickas digitalt till den vårdgivare patienten valt.

För vårdgivare som inte är anslutna till TakeCare finns en särskild remissblankett. Remiss skickas till den vårdgivare som patienten valt.

Ersätta och rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 mars 2019. Uppdaterad 1 april 2022.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

För vårdval planerad specialiserad lymfödemrehabilitering. Gäller från och med 1 mars 2019.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm följer upp hälso- och sjukvården på systemnivå, avtalsområden samt enskilda leverantörer.

Ansök om vårdval

Från och med 25 april 2023 tas inga nya ansökningar emot. Vårdvalet upphör 27 april 2024.

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Här finns information om hur avtal kan avslutas och ditt ansvar som vårdgivare om verksamheten upphör. Gäller alla former av vårdavtal.

Kontakt för vårdgivare

Emma Holmer|Avtalsansvarig

  • Uppdaterad: 12 oktober 2023

  • Faktagranskad: 12 oktober 2023

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Emma Holmer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen