Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Uppdrag och målgrupp

Uppdraget omfattar planerad specialiserad neurologisk rehabilitering i dagvård och i veckovård måndag till fredag (slutenvård) för vuxna patienter med neurologisk sjukdom/skada. Uppdraget gäller även att vid behov kunna ta emot patienter för kvalificerad bedömning av neurologiskt rehabiliteringsbehov vid teambesök hos vårdgivaren.

Rehabiliteringen bedrivs av multiprofessionella team utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Insatserna utgår från medicinska prioriteringar i enlighet med nationella riktlinjer samt lokala vårdprogram.

Rehabiliteringen ska erbjudas patienter som, trots insatser i öppenvård, bedöms ha behov av, vara motiverade och ha nytta av en intensifierad, strukturerad och sammanhållen period av multiprofessionell teamrehabilitering.

Målgruppen är patienter med:

  • tumör i hjärna och/eller andra delar av det centrala nervsystemet, tumörerna kan vara elakartade eller godartade
  • verifierad skada och/eller sjukdom i hjärna och/eller andra delar av det centrala nervsystemet
  • sjukdom i nervsystemet med komplex problematik.

Samtliga sjukdomar/skador enligt ovan ska ha medfört eller kan komma att medföra påtagliga kvarstående neurologiska symptom med funktions- och aktivitetsbegränsningar.

Patienterna ska komma från eget boende. Målgruppen omfattar patienter som är folkbokförda i Sverige.

Läs mer om uppdraget i förfrågningsunderlaget nedan.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från 1 mars 2024.

Vårdgivare med avtal

Remittera

Remiss för planerad specialiserad neurologisk rehabilitering finns i journalsystemet Takecare och skickas digitalt till den vårdgivare patienten valt.

För vårdgivare som inte är anslutna till Takecare finns en särskild remissblankett. Remissen skickas till den vårdgivare som patienten valt, se "Vårdgivare med avtal".

Blanketten används vid remittering av vårdgivare som inte är anslutna till journalsystemet Takecare.

Ersätta och rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha digital förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 januari 2019. Uppdaterad 1 april 2022.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

Uppföljningsplan för vårdvalet. Gäller från och med 1 september 2018.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm följer upp hälso- och sjukvården på systemnivå, avtalsområden samt enskilda leverantörer.

Ansök om vårdval

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Här finns information om ansökningsprocessen.

Ansökningsblankett för godkännande enligt lag om valfrihetssystem, LOV.

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Checklistan kan sparas ner och fyllas i på datorn och skickas med e-post som bilaga till ansökan om avtal enligt LOV.

Inför driftstart

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver det som framgår av länken ovan göras inför driftstarten.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Registrator

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Här finns information om hur avtal kan avslutas och ditt ansvar som vårdgivare om verksamheten upphör. Gäller alla former av vårdavtal.

Kontakt för vårdgivare

Karin Skiöld|Avtalsansvarig

  • Uppdaterad: 21 mars 2024

  • Faktagranskad: 21 mars 2024

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Karin Skiöld, hälso- och sjukvårdsförvaltningen