Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Uppdrag och målgrupp

Vårdvalet omfattar bedömning och rehabilitering på specialistnivå enligt multimodal modell. Särskild hänsyn ska tas till samsjuklighet.

Målgrupperna är patienter med mycket komplex problematik bestående av:

  • långvarig smärta med eller utan samsjuklighet
  • utmattningssyndrom.

Patienterna ska ha fyllt 18 år och ha genomgått en allmänmedicinsk utredning i syfte att utesluta diagnoser som ska behandlas av annan specialist.

Patienter med enbart lätt till medelsvår psykisk ohälsa eller psykiatrisk sjukdom ska hänvisas till husläkarmottagning eller till den psykiatriska vården.

Tilläggsuppdrag

Tilläggsuppdrag specialistläkarmottagning vid Myalgisk encefalomyelit/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) har upphört. Nytt uppdrag finns på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Mottagning Postinfektiösa sjukdomar (f.d. Postcovidmottagningen) har från 15 december 2023 breddat sitt uppdrag till att inkludera andra postinfektiösa tillstånd, såsom misstänkt Myalgisk Encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS). 

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

Multimodal rehabilitering (MMR)

I förfrågningsunderlaget specificeras att de godkända vårdgivarna ska arbeta med så kallad multimodal rehabilitering (MMR) enligt den biopsykosociala modellen. Det innebär arbete i team med patienten under en viss period då psykologiska insatser och fysisk aktivitet/träning kombineras.

De vårdgivare som godkänns ska arbeta på den specialiserade nivån, MMR 2.

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från 1 mars 2021.

Vårdgivare med avtal

Ersätta och rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 mars 2021. Uppdaterad 13 november 2023.

Ersättning

Ersättningen till vårdgivarna består av en rörlig ersättning för varje besök och en fast ersättning för avslutad bedömning och/eller avslutad rehabilitering.

Modellen innehåller också ett ersättningstak för genomsnittlig ersättning per färdigrehabiliterad patient.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar. 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm följer upp hälso- och sjukvården på systemnivå, avtalsområden samt enskilda leverantörer.

Ansök om avtal

Vårdvalet upphör 31 mars 2025. Det är inte längre möjligt att ansöka om avtal inom vårdvalet.

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Här finns information om hur avtal kan avslutas och ditt ansvar som vårdgivare om verksamheten upphör. Gäller alla former av vårdavtal.

Kontakt för vårdgivare

För frågor angående uppdraget kontakta:

Enheten för rehabilitering, habilitering, försäkringsmedicin och hjälpmedel

Funktionsbrevlåda för frågor.

Relaterad information

  • Uppdaterad: 26 mars 2024

  • Faktagranskad: 26 mars 2024

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Jesper Hagmyr, hälso- och sjukvårdsförvaltningen