Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Vårdvalet omfattar bedömning och rehabilitering på specialistnivå enligt multimodal modell. Särskild hänsyn ska tas till samsjuklighet.

Målgrupperna är patienter med mycket komplex problematik bestående av:

  • långvarig smärta med eller utan samsjuklighet
  • utmattningssyndrom.

Patienterna ska ha fyllt 18 år och ha genomgått en allmänmedicinsk utredning i syfte att utesluta diagnoser som ska behandlas av annan specialist.

Patienter med enbart lätt till medelsvår psykisk ohälsa eller psykiatrisk sjukdom ska hänvisas till husläkarmottagning eller till den psykiatriska vården.

Tilläggsuppdrag

Tilläggsuppdrag som omfattar specialistläkarmottagning vid Myalgisk encefalomyelit/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS). Vårdgivare med avtal, ansökan, rapporteringsanvisning och kontaktuppgifter.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

Multimodal rehabilitering (MMR)

I förfrågningsunderlaget specificeras att de godkända vårdgivarna ska arbeta med så kallad multimodal rehabilitering (MMR) enligt den biopsykosociala modellen. Det innebär arbete i team med patienten under en viss period då psykologiska insatser och fysisk aktivitet/träning kombineras.

De vårdgivare som godkänns ska arbeta på den specialiserade nivån, MMR 2.

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från 1 mars 2021.

Vårdgivare med avtal

Ersätta och rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 mars 2021. Uppdaterad 1 januari 2023.

Ersättning

Ersättningen till vårdgivarna består av en rörlig ersättning för varje besök och en fast ersättning för avslutad bedömning och/eller avslutad rehabilitering.

Modellen innehåller också ett ersättningstak för genomsnittlig ersättning per färdigrehabiliterad patient.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar. 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm följer upp hälso- och sjukvården på systemnivå, avtalsområden samt enskilda leverantörer.

Ansök om avtal

Vårdvalet upphör under 2025.

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Här finns information om ansökningsprocessen.

Ifyllningsbar pdf för ansökan. Godkännande sker enligt lag om valfrihetssystem, LOV.

Ifyllningsbar pdf. I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

I dokumentet anges gällande vårdhygieniska krav för rehabiliteringsverksamhet. Redovisning av vårdhygieniska aspekter i rehabiliteringsverksamhet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV. Ifyllningsbart dokument.

Inför driftstart

Checklistan gås igenom vid driftstartsmötet cirka två veckor innan driftstart i de lokaler som verksamheten ska bedrivas i.

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver det som framgår av länken ovan göras inför driftstarten.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Registrator

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Här finns information om hur avtal kan avslutas och ditt ansvar som vårdgivare om verksamheten upphör. Gäller alla former av vårdavtal.

Kontakt för vårdgivare

För frågor angående uppdraget kontakta:

Enheten för Rehabilitering, habilitering, försäkringsmedicin och hjälpmedel

Funktionsbrevlåda för frågor.

Relaterad information

  • Uppdaterad: 11 maj 2023

  • Faktagranskad: 27 januari 2022

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Jesper Hagmyr, hälso- och sjukvårdsförvaltningen