Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Arvoden

Gäller från 1 januari 2024.

Anvisningar för debitering

Arvode för samtalsbehandling

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen vill förtydliga att alla läkare inom samtliga specialiteter omfattas av paragraf 9 FOL när de också är legitimerade psykoterapeuter och ger samtalsbehandling.
Vid samtalsbehandling ska debitering ske med arvodet för samtalsbehandling (ASAM).
Läs mer under länken "Arvode för samtalsbehandling".

Informationen riktar sig till läkare som debiterar läkarvårdsersättning enligt LOL, via ARV-portalen.

Heltidskravet

Medicinsk diagnostik

Undersökningar som ingår i Region Stockholms utbud, se Medicinsk diagnostik - undersökningar inom laboratoriemedicin och övrig medicinsk diagnostik.

Förtydligande av villkor för dig som arbetar som läkare med ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL).

Här finns samlad information om medicinsk diagnostik som erbjuds inom öppenvården i Region Stockholm samt leverantörer och prislistor.

Eftersom LOL-läkare har begränsat kostnadsansvar gäller att remisser måste skickas till leverantörerna som anges inom respektive område. De undersökningar som ingår i Region Stockholms utbud framgår av de prislistor som hänvisas till i nedanstående länkar.

Leverantörer som har avtal med Region Stockholm och prislistor på deras tjänster. Vårdgivarens geografiska lokalisering styr vilken leverantör som ska anlitas för dessa tjänster.

Leverantörernas utbud av röntgentjänster, deras geografiska lokalisering, prislistor samt vart du kan remittera för olika typer av röntgenundersökningar.

Förtydligande för dig som arbetar som läkare med ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL). Gäller från 1 november 2023.

Diagnoskoder

Sök diagnoskoder ICD-10 för sjukdomar och relaterade hälsoproblem på Socialstyrelsens webbplats.

Remisskrav

I guiden kan du se hur komplettering med uppgift om remitterande inrättning
och/eller remissdatum går till.

Information om införande av remisskrav från och med 1 december 2023, för besök som bokas in från 1 september för att äga rum från och med 1 december.

14 september 2020: Ett förtydligande av beslutet att ändra tillämpningen av LOL och LOF inom ett antal områden. Uppdaterat 1 oktober 2020.

31 mars 2020: Meddelande avseende avgränsning av vårdgivare och vårdenhet, sammanhållen journalföring och EK m.m.

Efterhandsgranskning i ARV-portalen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar aktivt med uppföljning av verksamheter som finansieras av Region Stockholm, däribland verksamheter som bedrivs av privatpraktiserande läkare enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, LOL och privatpraktiserande fysioterapeuter enligt lagen om ersättning för fysioterapi, LOF.
Se närmare i paragraf 19 och 26 i LOL respektive paragraf 19 och 25 i LOF.
Efterhandsgranskning som sker inom ARV-systemet är ett sätt att arbeta med uppföljning av den ersättning som läkare verksamma enligt LOL och fysioterapeuter verksamma enligt LOF har begärt.

Det finns en e-kurs på Lärtorget som innefattar en beskrivning på hur efterhandsgranskningsprocessen i ARV-portalen genomförs när vårdgivare fått uppföljning på ersättning som tidigare begärts. 

Patientavgifter

Affischen med patientavgifter kan skrivas ut av dig som vårdgivare eller beställas i tryckt version.

Vårdgivare i Region Stockholm kan beställa högkostnadskort (remsa), frikort och plastfickor för sjukvård vid manuell hantering av högkostnadsskyddet.

Utländska patienter och utlandssvenskar

Asylsökande och vissa andra migranter som har en koppling till skyddsbehov ska enligt lag erbjudas en hälsoundersökning efter ankomst till Sverige. Hälsoundersökningen är frivillig och kostnadsfri för patienten.

Utomlänspatienter

Regioner kan besluta om krav på remiss i öppen vård. Det innebär att utomlänspatienter kan komma att kräva annan hantering än patienter skrivna i Region Stockholm.

Information för läkare verksam enligt LOL och fysioterapeut verksam enligt LOF.

Ansök

Om du har rätt till läkarvårdsersättning enligt LOL, kan du ansöka om att sälja din verksamhet via ett upphandlingsförfarande i Region Stockholm.

Här hittar du information om ansökningsinbjudningar för verksamheter som ska överlåtas.

Läs mer

Leverantörer av program för att skicka kvitton elektroniskt till ARV-systemet.

E-tjänst som används av privata vårdgivare för att registrera och rapportera utförd vård. Information om inloggning och support.

  • Uppdaterad: 4 mars 2024

  • Faktagranskad: 3 oktober 2023

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Karin Bengtsson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen