Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Ersättning för samtliga åtgärder

Enligt paragraf 16 i förordningen om läkarvårdsersättning (1994:1121) (FOL) framgår bland annat att läkarvårdsersättning enligt LOL, utgör ersättning för samtliga åtgärder i samband med ett läkarbesök, inräknat bland annat provtagningskostnad för klinisk laboratorieundersökning, enligt bilaga 2 till FOL. Huvudregeln är att läkaren själv ska stå för denna kostnad. Detta gäller även för det fall någon annan än läkaren själv utför undersökningen eller provtagningen samt för provtagningskostnader för andra laboratorieundersökningar än de som framgår av en bilaga till FOL, se bilaga 2 till FOL.

Eftersom läkarvårdsersättning, LOL, utgör ersättning för samtliga åtgärder i samband med läkarbesök ska provsvar som lämnas till patienten varken debiteras som telefonrådgivning eller som ett nytt besök.

Region Stockholm bekostar medicinsk diagnostik, utöver den som framgår av bilaga 2 till FOL, för läkare som är verksamma enligt LOL mot att läkarna vid varje provtagning, undersökning eller remittering uppfyller de villkor som Region Stockholm från tid till annan meddelar.

Medicinsk diagnostik omfattar:

 • laboratorieundersökningar och provtagningar inom laboratoriemedicin
 • radiologi
 • klinisk fysiologi
 • klinisk neurofysiologi och
 • gastrointestinal endoskopi.

Villkor för ersättning av medicinsk diagnostik

Det ska objektivt sett finnas medicinsk indikation till att undersökningen beställs och ska alltid utföras vid laboratorium eller enhet som Region Stockholm har avtal med.

Leverantörer som har avtal med Region Stockholm och prislistor på deras tjänster. Vårdgivarens geografiska lokalisering styr vilken leverantör som ska anlitas för dessa tjänster.

För att Region Stockholm ska bekosta medicinsk diagnostik krävs att läkare uppfyller nedanstående villkor.

Dokumentation

Av dokumentation hos läkaren ska framgå att patientbedömning (inkluderande anamnes, resultat från aktuell statusundersökning samt patientens samtycke) som föranlett remiss för medicinsk diagnostik har:

 • utförts uteslutande för sjukvårdshuvudmannen Region Stockholms räkning,
 • utförts inom ramen för läkarens specialistverksamhet enligt LOL,
 • utförts av remitterande läkare; samt
 • journalförts enligt Socialstyrelsens vid var tid gällande föreskrifter. Ur journalen, ska enligt SOSFS 2008:14, tydligt framgå vilka undersökningar patienten remitterats till samt orsaken till remiss. Samtliga journalhandlingar ska på begäran av Region Stockholm visas upp av remitterande läkare i enlighet med paragraf 26 andra stycket i LOL.

Remittering

Remitteringen i sin helhet ska följa Region Stockholms regelverk för remisser, se vardgivarguiden.se, varvid det är viktigt att relevant information preciseras i remissen.

Remiss till medicinsk diagnostik får endast utfärdas för patienter som vårdas i verksamhet som omfattas av bestämmelserna enligt LOL, varför registrering i ARV-systemet ska göras, med redovisning av patientavgift. Registreringen är en förutsättning som ska uppfyllas i samband med remittering och journalföring av patientbesöket.

Läkare som remitterar patienter till medicinsk diagnostik som bekostas av Region Stockholm ska löpande dokumentera och vid var tid kunna styrka att samtliga av Region Stockholm för utnyttjande av medicinsk diagnostik uppställda villkor och krav har uppfyllts. Region Stockholm äger vid var tid rätt att granska läkares nyttjande av medicinsk diagnostik som bekostas av Region Stockholm. För det fall ovan angivna villkor inte har uppfyllts och/eller aktuell läkare inte kan tillhandahålla relevant underlag som styrker att villkoren för medicinsk diagnostik har uppfyllts, kan Region Stockholm komma att, på grundval av LOL eller på annan grund, framställa ersättningskrav mot remitterande läkare samt upphöra att bekosta ytterligare medicinsk diagnostik.

Läkarens kombikakod är strikt personlig och får således endast utnyttjas av läkaren personligen inom ramen för den egna verksamheten enligt LOL. Kombikakod eller HSA-id för annan verksamhet än remitterande läkares egen verksamhet enligt LOL får inte användas.

Förordningen om läkarvårdsersättning

 • Uppdaterad: 17 november 2023

 • Faktagranskad: 17 november 2023

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Charlotte Björnmalm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen