Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Läkare verksamma enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) och fysioterapeuter verksamma enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi (LOF) har viss möjlighet att prova på verksamhet inom vårdval utan att säga upp sin rätt till ersättning enligt LOL eller LOF.

Genom beslut av hälso- och sjukvårdsnämnden 2012 (hälso- och sjukvårdsförvaltningen diarienummer HSN 1112-1528) kan dessa vårdgivare ansöka om att ha sin etablering vilande vid ett tillfälle, under högst fyra år i följd, för att vara verksamma inom något av de vårdval som införts eller ska införas inom Region Stockholm.

Ansökan

Ansökan om vilande etablering görs skriftligen på ARV-portalen, minst tre månader innan tidpunkten för planerad startdag som verksam inom vårdval. Se menyval ”Ansökningar” - ”Ansökan om vilande etablering”.

Av hälso- och sjukvårdsförvaltningens beslut om vilande etablering ska framgå under vilken tidsperiod etableringen är vilande samt under vilka förutsättningar vårdgivaren har rätt att återgå till verksamhet enligt LOL eller LOF. Återgång till verksamhet enligt LOL eller LOF ska meddelas hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Enheten för Enskilda vårdgivare vårdstödjande tjänster, i god tid och senast två månader innan planerad återgång. Meddelandet ska sändas via ARV-portalen eller till enhetens funktionsbrevlåda. Om återgång till verksamhet inom LOL eller LOF inte har skett inom beslutad tidsperiod förfaller rätten till ersättning enligt LOL eller LOF.

Avsteg från villkor i LOV-avtalet

Observera att verksamhet inom vårdval även förutsätter godkännande om avsteg från villkor i LOV-avtalet. Dessa avtal bestämmer nämligen att den som har rätt att verka LOL eller LOF ska avstå från den under avtalstiden inom LOV-avtal.  Vårdgivaren inom LOV-avtalet ansvarar för att personalen (inklusive vikarier, ersättare och underleverantörer) inte uppbär ersättning enligt LOL eller LOF under samma kalenderår de är verksamma hos Vårdgivaren inom LOV-avtalet och utför tjänster enligt LOV-avtalet. Region Stockholm/Beställaren kan dock om särskilda skäl föreligger godkänna avsteg från ovanstående bestämmelse. Syftet med bestämmelsen är att säkerställa ett effektivt användande av hälso- och sjukvårdens resurser. Vårdgivaren inom LOV-avtalet måste således informera sig om reglerna och i god tid ansöka om avsteg från villkor i LOV-avtalet.

Samtliga vårdavtalsområden hittar du här:

Information till dig som vill ingå avtal med Region Stockholm (inklusive Norrtälje) eller redan har avtal. Ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, avtalsinformation och kontaktuppgifter för varje vårdområde.

Kontakt för vårdgivare

Frågor om vilande etablering ställs till enhetens funktionsbrevlåda.

Enheten för enskilda vårdgivare och vårdstödjande tjänster

  • Uppdaterad: 25 juli 2023

  • Faktagranskad: 25 juli 2023

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Karin Bengtsson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen