Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

När politiskt beslut är fattat och ansökan har godkänts ska avtal undertecknas och leverantören förbinder sig då att följa förfrågningsunderlagets krav. Förfrågningsunderlag finns på respektive avtalsområdessida.

Hitta aktuella vårdval:

Inför driftstart av verksamhet

Så snart ett politiskt beslut är fattat informerar avtalsansvarig leverantören om detta. Ett driftstartsdatum skrivs då in i avtalet. Avtalsansvarig kommer sedan skicka ut avtalet för underskrift och inhämta de uppgifter som behövs för att leverantören ska implementeras korrekt i relevanta it-system.

It-system och tjänster som krävs inom respektive avtalsområde

Innan driftstart behöver leverantören vara implementerad i eller ansluten till ett antal it- system, till exempel Elektroniska katalogen (Ek), Gemensamt vårdregister (GVR) och Vårdfaktura för att de ska kunna bedriva det avtalade uppdraget. Information om vilka system eller tjänster som krävs inom respektive avtalsområde finns i förfrågningsunderlaget i Informationshanteringsbilagan eller under rubriken Digitala förmågor i Uppdragsbeskrivningen. Hur de kravställda digitala förmågorna ska uppfyllas beskrivs för respektive digital förmåga.

Läs om hur du uppfyller de krav på digitala förmågor som finns i ditt vårdavtal.

Implementation i aktuella it-system och tjänster

När leverantören försett avtalsansvarig med den efterfrågade informationen beställer avtalsansvarig implementation i aktuella it-system och tjänster. Avtalsansvarig meddelar leverantören när kombikakoder är skapade, vilka behövs för att kunna bygga strukturen i leverantörens vårdinformationssystem. Hela processen för implementation i it-systemen tar 6 till 8 veckor.

Förändringsstopp i it-system kan påverka handläggningstiden

Årliga och återkommande förändringsstopp i it-systemen kan också påverka handläggningstiden. Under sommaren (mitten av juni till mitten av augusti) och vid jul och nyår (julhelgen till mitten av januari) finns det begränsad bemanning som hanterar Region Stockholms it-system för vårdverksamhet. Under dessa perioder sker endast akuta förändringar i dessa it-system. Tandvårdens leverantörer hanteras i andra it-system och påverkas inte av förändringsstoppet.

Lista med Region Stockholms (inklusive Norrtälje) e-tjänster och system för vården.

Leverantörens förberedelser

Anmälan till vårdgivarregistret hos IVO 

Vårdgivare behöver vara anmälda till IVO:s vårdgivarregister innan avtalsansvarig kan beställa implementation i aktuella it-system och tjänster. Skicka därför in registerutdrag till avtalsansvarig så snart registrering skett. Alla vårdgivare ska enligt lag vara registrerade i IVO:s vårdgivarregister (2 kap patientsäkerhetslagen 2010:659, PSL, riksdagen). Ibland kravställs registerutdrag redan vid ansökan, det framgår i sådana fall i förfrågningsunderlaget. Mer om registret och blankett för anmälan finns på IVO:s webbplats.

Konfigurera vårdinformationssystem/journalsystem

Det framgår i vårdavtalet (Informationshanteringsbilagan och/eller under rubriken Digitala förmågor) om leverantören ska rapportera vård till Gemensamt Vårdregister (GVR). Om så är fallet behöver journalsystemet konfigureras. Informationen förs sedan över automatiskt från vårdgivarens journalsystem och lokala kassa/Patientadministrativa system till GVR.

GVR används för att registrera besök, vårdtillfällen, typ av vårdkontakt och diagnoser. Informationen i GVR används som underlag för ersättning till vårdgivaren och av uppföljningsdatabasen VAL.

GVR är ett system för att samla besök, vårdtillfällen, typ av vårdkontakt och diagnoser. Informationen används som underlag för bland annat ersättning och uppföljning.

Ansluta till SLL-net

Det framgår i vårdavtalet (Informationshanteringsbilagan och/ eller under rubriken Digitala förmågor) om leverantören ska vara ansluten Region Stockholms nätverk via SLL-net eller SAM. Om så är fallet behöver verksamheten anslutas till Region Stockholms nätverk för att få tillgång till väsentliga it-system.

Region Stockholms gemensamma kommunikationsnät. Information om beställning av anslutning samt support.

Registrera personal i Ek

Registrera all personal i Elektroniska katalogen, Ek genom att kontakta Ek-administratören eller beställ personposter via blanketter här:

Ek är en katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm.

Beställa E-tjänstekort

Beställ e-tjänstekort till all personal genom att kontakta förvaltningen för e-tjänstekort:

Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt e-tjänstekort.

Skapa ett ledningssystem för kvalitetsarbete

Vårdgivaren ska ha ett ledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9.

Rapportera vård

Hur och varför?

Rapportering av vårdkontakter krävs för att möjliggöra uppföljning och planering av hälso- och sjukvård samt för utbetalning av ersättning.

För att vården ska rapporteras enhetligt finns ett regelverk för rapportering av vårdkontakter. Regelverket beslutas av hälso- och sjukvårdsdirektören och uppdateras varje år:

Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Region Stockholm gäller alla vårdgrenar, både i öppen och sluten vård.

Vid frågor om regelverket kontakta Vårdinformatik:

Vårdinformatik

Rapporteringsanvisningen

Utöver regelverket har varje vårdval en särskilt framtagen anvisning för hur vårdkontakter ska rapporteras, den så kallade Rapporteringsanvisningen. Rapporteringsanvisningen finns på respektive avtalsområdessida. 

Hitta aktuella vårdval:

För mer information om rapportering:

Fakturera utförd vård

Hur du fakturerar för utförd vård:

Information om hur du fakturerar för registrerad vård samt skickar elektronisk faktura. Här finns också fakturaadress till hälso- och sjukvårdsförvaltningen, för dig som skickar pappersfaktura.

Anmälan till utbildning i Vårdfaktura och Avstämningsfunktionen kan göras här:

Driftstartsmöte

Innan en verksamhet får starta genomförs ett driftstartsmöte i leverantörens lokaler cirka 14 dagar innan planerad driftstart. Driftstartsmötet syftar till att säkerställa att leverantören kan uppfylla kraven i avtalet. Leverantören ska bland annat redogöra för följande:

 • Verksamhetschef och medicinskt ansvarig – Är de utsedda personerna införstådda med sitt lagstadgade ansvar?
 • Lokalerna – Uppfyller lokalerna kraven på tillgänglighet och hygien? Finns all nödvändig utrustning på plats? Framgår det att mottagningen arbetar på uppdrag av Region Stockholm?
 • Kvalitet – Har leverantören ett kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9? Finns ett system för avvikelsehantering? Hur planerar leverantören arbetet med att systematiskt förbättra sin verksamhet?
 • Bemanning – Finns personal i den omfattning som krävs för att utföra uppdraget? Har personalen adekvat utbildning och kompetens?
 • Tillgänglighet – Kan mottagningen hålla öppet enligt kraven i avtalet?
 • Digital tillgänglighet - Uppfyller leverantören de kravställda digitala förmågorna för en digifysisk hälso- och sjukvård?
 • Digitala förmågor för styrning och stöd av hälso- och sjukvårdens kärnverksamhet:
  • Rapportering – Kan journalsystemet rapportera till GVR? Har leverantören de kombikakoder som krävs för att rapportera uppdraget?
  • Fakturering – Vem godkänner fakturaunderlag i Vårdfaktura?
  • Säker infrastruktur – Är mottagningen ansluten till SAM/ SLL-net? Hur arbetar leverantören med informationssäkerhet? Har all personal HSA-id i Ek och e-tjänstekort?

Vid mötet använder avtalsansvarig en checklista för att bedöma relevanta krav utifrån vad som är aktuellt och relevant för vårdvalet. För vissa vårdval är checklistan publicerad på respektive avtalsområdessida.

Efter driftstartsmötet fattas ett beslut om leverantören uppfyller alla krav och har möjlighet att starta vid planerat driftstartsdatum. Om beställaren bedömer att sökanden inte kommer att klara att driva verksamheten enligt avtalet från driftstart har beställaren rätt att ensidigt fatta beslut om att senarelägga driftstarten eller säga upp avtalet till förtida upphörande.

Hitta aktuella vårdval:

 • Uppdaterad: 19 januari 2023

 • Faktagranskad: 7 juli 2022

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Annika Asplind, hälso- och sjukvårdsförvaltningen