Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

När politiskt beslut är fattat ska överenskommelse undertecknas och leverantören förbinder sig då att följa vårdavtalets krav.

Inför driftstart av verksamhet  

Inför driftstart kommer avtalsansvarig att inhämta de uppgifter som behövs för att leverantören ska implementeras korrekt i relevanta it-system.

It-system och tjänster som krävs inom respektive avtalsområde

Innan driftstart behöver leverantören vara implementerad i eller ansluten till ett antal it-system, till exempel Elektroniska katalogen (EK), Gemensamt vårdregister (GVR) och Vårdfaktura för att de ska kunna bedriva det avtalade uppdraget. Information om vilka system eller tjänster som krävs inom respektive avtalsområde finns i vårdavtalet i Informationshanteringsbilagan eller under rubriken Digitala förmågor i Uppdragsbeskrivningen. Hur de kravställda digitala förmågorna ska uppfyllas beskrivs för respektive digital förmåga.

Läs om hur du uppfyller de krav på digitala förmågor som finns i ditt vårdavtal.

Implementation i aktuella it-system och tjänster

När leverantören försett avtalsansvarig med den efterfrågade informationen beställer avtalsansvarig implementation i aktuella it-system och tjänster. Avtalsansvarig meddelar leverantören när kombikakoder är skapade, vilka behövs för att kunna bygga strukturen i leverantörens vårdinformationssystem. Hela processen för implementation i it-systemen tar 6–8 veckor.

Lista med Region Stockholms (inklusive Norrtälje) e-tjänster och system för vården.

Leverantörens förberedelser

Anmälan till vårdgivarregistret hos IVO

Leverantören behöver vara anmäld till IVO:s vårdgivarregister innan avtalsansvarig kan beställa implementation i aktuella it-system och tjänster. Skicka därför in registerutdrag till avtalsansvarig så snart registrering skett. Att vara registrerad är reglerat i lag (2 kap patientsäkerhetslagen 2010:659, PSL, riksdagen). Mer om registret och blankett för anmälan finns på IVO:s webbplats.

Konfigurera vårdinformationssystem/journalsystem

Det framgår i vårdavtalet (Informationshanteringsbilagan och/eller under rubriken Digitala förmågor) om leverantören ska rapportera vård till Gemensamt Vårdregister (GVR). Om så är fallet behöver journalsystemet konfigureras. Informationen förs sedan över automatiskt från vårdgivarens journalsystem och lokala kassa/Patientadministrativa system till GVR.

GVR används för att registrera besök, vårdtillfällen, typ av vårdkontakt och diagnoser. Informationen i GVR används som underlag för ersättning till vårdgivaren och av uppföljningsdatabasen VAL.

System för att samla besök, vårdtillfällen, typ av vårdkontakt och diagnoser. Informationen används som underlag för bland annat ersättning och uppföljning. Användarmanualer samt kontaktuppgifter.

Ansluta till SLLnet

Det framgår i vårdavtalet (Informationshanteringsbilagan och/ eller under rubriken Digitala förmågor) om leverantören ska vara ansluten Region Stockholms nätverk via SLLnet eller SAM. Om så är fallet behöver verksamheten anslutas till Region Stockholms nätverk för att få tillgång till väsentliga it-system.

Region Stockholms gemensamma kommunikationsnät. Information om beställning av anslutning samt support.

Registrera personal i EK

Registrera all personal i EK-katalogen genom att kontakta EK-administratören eller beställ personposter via blanketter här:

Katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm. Hur du gör för att uppdatera informationen och hur den sedan visas.

Beställa e-tjänstekort

Beställ e-tjänstekort till all personal genom att kontakta förvaltningen för e-tjänstekort:

Samlad information om e-tjänstekort. Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt kort.

Skapa ett ledningssystem för kvalitetsarbete

Vårdgivaren ska ha ett ledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9.

Rapportera vård

Hur och varför?

Rapportering av vårdkontakter krävs för att möjliggöra uppföljning och planering av hälso- och sjukvård samt för utbetalning av ersättning.

För att vården ska rapporteras enhetligt finns ett regelverk för rapportering av vårdkontakter. Regelverket beslutas av hälso- och sjukvårdsdirektören och uppdateras varje år:

Vid frågor om regelverket kontakta Vårdinformatik:

Vårdinformatik

För mer information om rapportering:

Fakturera utförd vård

Hur du fakturerar för utförd vård:

Hur du fakturerar för registrerad vård, personlistning och medicinsk service samt skickar elektronisk faktura i Vårdfaktura.

Anmälan till utbildning i Vårdfaktura och Avstämningsfunktionen kan göras här:

Driftsstartsmöte 

Det kan finnas behov av driftstartsmöte, i sådana fall kallar avtalsansvarig till detta.

Syftet driftstartsmöte är att tillse att leverantören kommer kunna utföra uppdraget vid planerad driftstart. Leverantören ska bland annat redogöra för följande: 

 • Verksamhetschef och medicinskt ansvarig – Är de utsedda personerna införstådda med sitt lagstadgade ansvar?
 • Lokalerna – Uppfyller lokalerna kraven på tillgänglighet och hygien? Finns all nödvändig utrustning på plats?  
 • Bemanning – Finns personal i den omfattning som krävs för att utföra uppdraget? Har personalen adekvat utbildning och kompetens?
 • Tillgänglighet – Kan mottagningen hålla öppet enligt kraven i avtalet? 
 • Digital tillgänglighet - Uppfyller leverantören de kravställda digitala förmågorna för en digifysisk hälso- och sjukvård?
 • Digitala förmågor för styrning och stöd av hälso- och sjukvårdens kärnverksamhet:
  • Rapportering - Har leverantören de kombikakoder som krävs för att rapportera uppdraget?
  • Fakturering –Vem godkänner fakturaunderlag i Vårdfaktura?
  • Säker infrastruktur - Har all personal HSA-id i EK och e-tjänstekort?

Vid mötet kan avtalsansvarig utgå från en checklista för att bedöma relevanta krav utifrån vad som är aktuellt och relevant inom överenskommelsen.  

 • Uppdaterad: 19 januari 2023

 • Faktagranskad: 6 juli 2022

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Annika Asplind, hälso- och sjukvårdsförvaltningen