Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Det katastrofmedicinska arbetet i Region Stockholm innefattar bland annat Tjänsteman i beredskap, kommunikationsberedskap och kriskommunikation, psykologiskt omhändertagande och Samverkan Stockholmsregionen.

Tjänsteman i beredskap, TiB

Varje region ska, enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2013:22, vara bemannat för att dygnet runt kunna ta emot larm vid en allvarlig händelse. Funktionen kallas Tjänsteman i Beredskap, TiB.

På regional nivå finns i normalläget alltid TiB som inom fem minuter ska kunna påbörja samordning och ledning av landstingets insatser på regional nivå.

TiB är larmmottagare, den katastrofmedicinska beredskapsjouren samt första linjens beslutsfattare och larmas av SOS Alarm enligt särskild instruktion.

Vid behov ska TiB initiera och samordna det inledande krisledningsarbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga händelser.

TiB larmas bl a vid olyckor med mer än 10 drabbade, hot eller händelse som kan utvecklas till en allvarlig händelse, allvarlig smitta, händelser som kan få stort massmedialt intresse, allvarliga funktionsstörningar som kan påverka sjukvården, när annat landsting begär bistånd.

Mer om TiB-funktionen och RSSL finns i den katastrofmedicinska beredskapsplanen.

Tjänsteman i Beredskap
tib.hsf@sll.se
Via SOS alarm 08-454 28 39

Kommunikationsberedskap och kriskommunikation

När händelser eller kriser inträffar som kräver särskilda insatser, är det av extra stor vikt att kommunikationen fungerar för att landstinget ska kunna fullgöra sitt uppdrag och minimera negativa effekter för våra invånare.

Enheten för press och kommunikationsberedskap ansvarar för, samordnar, leder och utvecklar landstingets övergripande pressarbete och kriskommunikation. Enheten arbetar åt både Landstingsstyrelsens förvaltning och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Pressjour
Kommunikatör i Beredskap, KiB
E-post: press@sll.se

Psykologisk omhändertagande

Det psykologiska omhändertagandet är en viktig del av det katastrofmedicinska arbetet. Det handlar om medmänskligt stöd och information samt bedömning av individuella och gruppmässiga behov. Inom landstinget finns psykologisk/psykiatriska katastrofledningsgrupper, PKL-grupper, som ansvarar för det psykologiska stödet till drabbade och personal vid en olycka eller katastrof.

Samverkan Stockholmsregionen

Vid allvarlig händelse har enheten för katastrofmedicinsk beredskap, EKMB etablerat och utvecklat tillsammans med andra aktörer i länet en effektiv samverkan när det gäller krisberedskapen som stärker den gemensamma förmågan att hantera händelser i Stockholmsregionen från vardag till kris. Samverkan Stockholmsregionen är ett forum för omvärldsbevakning, analys och koordinering, som skapar samlade lägesbilder och underlag för beslut för samverkande aktörer och vid behov bidra till samordnad kommunikation och information.

Relaterad information

Utbildningar och övningar inom beredskapsorganisationen

Ledningsutbildningar, utbildningar i medicinskt omhändertagande och övningar.

 

  • Uppdaterad: 21 november 2018

  • Faktagranskad: 24 januari 2019

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Anita Ekholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen