Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Enheten för katastrofmedicinsk beredskap, EKMB ansvarar för den beredskap som krävs för att hälso- och sjukvården ska kunna ta hand om drabbade och minimera de fysiska och psykiska följdverkningarna vid en allvarlig händelse.

Arbetet med kris- och katastrofberedskap utförs under ledning av landstingsstyrelsen och landstingsdirektören.

EKMB:s uppgifter är bland annat att

 • ta fram och säkerställa katastrofmedicinsk beredskapsplan
 • samverka vid allvarlig händelse
 • utbilda och öva personal inom beredskapsorganisationen
 • tillse att robusta lokaler finns för katastrofmedicinsk ledning
 • tillse att adekvat utrustning finns
 • delta i framtagandet av SLL:s kriskommunikationsplan
 • vid en allvarlig händelse säkerställa att intern och extern kommunikation finns
 • säkerställa att det finns en krisstödsorganisation
 • ansvara för funktionen Tjänsteman i Beredskap (TiB)
 • ansvara för att det finns särskild sjukvårdsledning på regional nivå, RSSL samt på lokal nivå
 • planera inför evenemang som t ex statsbesök, festivaler och konserter, idrottsevenemang och demonstrationer
 • bistå Socialstyrelsen med personal till insatser utomlands
 • ansvara för uppföljning och utvärdering
 • verka för att den katastrofmedicinska beredskapen finns med i de avtal som skrivs.

Katastrofmedicinsk beredskapsplan

Regional evakueringsplan

Regional evakueringsplan

För planerad evakuering av akutsjukhus i Stockholms läns landsting. Kan även användas på annan sjukvårdsinrättning.

Kontakt

 

Enheten för katastrofedicinsk beredskap, EKMB

E-post: ekmb.hsf@sll.se

 

Tjänsteman i Beredskap, TiB

E-post: tib.hsf@sll.se

Via SOS alarm 08-454 28 39

Läs mer

Beredskap och samverkan inom regionen

Det katastrofmedicinska arbetet i regionen innefattar bland annat Tjänsteman i beredskap, kommunikationsberedskap och kriskommunikation, psykologiskt omhändertagande och Samverkan Stockholmsregionen.

Utbildningar och övningar inom beredskapsorganisationen

Ledningsutbildningar, utbildningar i medicinskt omhändertagande och övningar.

 • Uppdaterad: 3 maj 2018

 • Faktagranskad: 24 januari 2019

 • Redaktör: Johan Sjöstrand

 • Faktagranskare: Anita Ekholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen