Brödsmule-navigation

Om lagen om samverkan vid utskrivning

Lagen ska främja en god vård för den enskilde som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den regionalt finansierade öppna vården. Ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård i omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende så hållas så korta som möjligt.

Enligt lagen ska parterna, det vill säga regionen och kommunerna tillsammans fastställa gemensamma riktlinjer för samverkan och komma överens om tidpunkt för kommunens betalningsansvar samt vilka belopp som ska betalas.

Lagen ligger i linje med inriktningen i planen för framtidens hälso- och sjukvård där primärvården ska ta emot en större andel patienter.

Om den regionala överenskommelsen

Sedan 1 januari 2020 gäller långsiktig regional överenskommelse, mellan Region Stockholm och länets kommuner, om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Överenskommelsen ger långsiktiga och stabila förutsättningar för att utveckla samverkan kring en trygg, säker och effektiv utskrivningsprocess med patienten i fokus i enlighet med lagen.

Överenskommelsen är en övergripande, vägledande ramöverenskommelse som utgår från en gemensam målbild som ger stöd för berörda aktörer i den praktiska tillämpningen. Länsövergripande ramar för samverkan fastslås och en ny modell för tillämpning av kommunernas betalningsansvar införs.

Regional överenskommelse

Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Överenskommelsen gäller mellan parterna Region Stockholm och Storsthlm/kommunerna i Stockholms län från den 1 januari 2020.

Om gemensamma riktlinjer och rutiner

Region Stockholm och Storsthlm, i samråd med kommuner och vårdgivare, har utformat gemensamma riktlinjer och rutiner som beskriver hur olika aktörer ska arbeta enligt den nya lagen. Riktlinjen beskriver arbetsfördelningen mellan regionens och kommunernas verksamheter i utskrivningsprocessen. För att stötta samtliga berörda parter i en säker tillämpning av riktlinjen ger gemensamma rutiner för utskrivning från somatisk slutenvård och psykiatrisk heldygnsvård ge ytterligare stöd.

Introduktionsfilm till lagen och utskrivningsprocessen

Utbildningsmaterial

Utbildning och stöd

Utbildningsmaterial om lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

IT-stödet WebCare

WebCare är det IT-stöd som används för att samordna vårdplaneringen för en patient.

Informationssida om WebCare

E-tjänst för sjukhus, primärvård, socialtjänst i Stockholm för att samordna vårdplaneringen för en patient. Behörighet, utbildning, beställning av åtkomstloggar, support.

 

Uppföljning

Månadsrapport med uppföljning och dataanalys av olika variabler som hämtas från WebCare.

Uppföljning

Uppföljning och uppföljningsresultat om lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Frågor och svar

Frågor och svar

Vanliga frågor och svar om lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och den regionala överenskommelsen mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län.

Kontakt

För frågor kring den nya lagen om samverkan vid utskrivning:

Funktionsbrevlåda - Lagen om samverkan vid utskrivning

Maria Andersson | Huvudprojektledare

Gunilla Benner Forsberg | Utredare och projektledare