Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Om lagen om samverkan vid utskrivning

Lagen ska främja en god vård för den enskilde som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den regionalt finansierade öppna vården. Ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård i omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende så hållas så korta som möjligt.

Enligt lagen ska parterna, det vill säga regionen och kommunerna tillsammans fastställa gemensamma riktlinjer för samverkan och komma överens om tidpunkt för kommunens betalningsansvar samt vilka belopp som ska betalas.

Lagen ligger i linje med inriktningen i planen för framtidens hälso- och sjukvård där primärvården ska ta emot en större andel patienter.

Om den regionala överenskommelsen

Sedan 1 januari 2020 gäller långsiktig regional överenskommelse, mellan Region Stockholm och länets kommuner, om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Överenskommelsen ger långsiktiga och stabila förutsättningar för att utveckla samverkan kring en trygg, säker och effektiv utskrivningsprocess med patienten i fokus i enlighet med lagen.

Överenskommelsen är en övergripande, vägledande ramöverenskommelse som utgår från en gemensam målbild som ger stöd för berörda aktörer i den praktiska tillämpningen. Länsövergripande ramar för samverkan fastslås och en ny modell för tillämpning av kommunernas betalningsansvar införs.

Långsiktig regional överenskommelse mellan Region Stockholm och kommunerna i länet, om samverkan vid utskrivning från slutenvården, gäller från 1 januari 2020.

Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Överenskommelsen gäller mellan parterna Region Stockholm och Storsthlm/kommunerna i Stockholms län från den 1 januari 2020.

Om gemensamma riktlinjer och rutiner

Region Stockholm och Storsthlm, i samråd med kommuner och vårdgivare, har utformat gemensamma riktlinjer och rutiner som beskriver hur olika aktörer ska arbeta enligt den nya lagen. Riktlinjen beskriver arbetsfördelningen mellan regionens och kommunernas verksamheter i utskrivningsprocessen. För att stötta samtliga berörda parter i en säker tillämpning av riktlinjen ger gemensamma rutiner för utskrivning från somatisk slutenvård och psykiatrisk heldygnsvård ge ytterligare stöd.

Gemensam riktlinje för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Uppdaterad version i linje med regional överenskommelse som gäller från 1 januari 2020.

Gemensam rutin för samverkan vid utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård Uppdaterad version i linje med regional överenskommelse som gäller från 1 januari 2020.

Uppdaterad version i linje med regional överenskommelse som gäller från 1 januari 2020.

Reviderad rutin inför införandet av nytt IT-system. Denna blir gällande när Lifecare SP införs under våren 2022.

Introduktionsfilm till lagen och utskrivningsprocessen

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial om lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

IT-stödet WebCare

WebCare är det IT-stöd som används för att  samordna vårdplaneringen för en patient. Under 2020 slutförde Region Stockholm i samverkan med kommunerna en upphandling av nytt IT-stöd som kan möta behoven för samtliga vårdaktörer i utskrivningsprocessen. Det nya IT-stödet Lifecare  kommer att  införas under 2022. Fram till dess är WebCare det IT-stöd som används.

Ett nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, Lifecare SP, införs i två etapper under 2022 och 2023.

E-tjänst för sjukhus, primärvård, socialtjänst i Stockholm för att samordna vårdplaneringen för en patient. Behörighet, utbildning, beställning av åtkomstloggar, support.

Frågor och svar

Vanliga frågor och svar om lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och den regionala överenskommelsen mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län.

Kontakt

För frågor kring den nya lagen om samverkan vid utskrivning:

Funktionsbrevlåda - Lagen om samverkan vid utskrivning

Maria Andersson|Huvudprojektledare

Gunilla Benner Forsberg|Utredare och projektledare

  • Uppdaterad: 16 december 2021

  • Faktagranskad: 16 december 2021

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Gunilla Benner Forsberg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen